Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRÖ107 Sözlü Anlatım-I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Öğrencilere sözlü iletişimin temel ilkelerini kavratmak, sözlü iletişim kurabilme becerilerini geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Gedizli, Mehmet. (2006), Söyleyebilmek-sözlü anlatıma giriş-, Marka yay. İstanbul 2- Özdemir, Emin. (2000), Anlatım Sanatı-Kompozisyon, Remzi Kitabevi, İstanbul 3- Aktaş, Şerif-Gündüz,Osman. (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ yay. Ankara 4- Akbayır, Sıddık. (2005), Dil ve Diksiyon, Akçağ yay. Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Metin okuma teknikleri (sesli okuma, sessiz okuma, güdümlü okuma, eleştirel okuma vd); okunan metinleri, izlenen olay, film, tiyatro vb?yi sözlü olarak anlatma çalışmaları (özetleme, değerlendirme ve yorumlama); konuşma türleri II: (topluluk karşısında konuşma: bir olayı, anıyı anlatma; bir duyuruyu iletme; öykü, oyun, film anlatma; ders anlatma, konferans verme, söylev/nutuk, v.b.; tartışmalı toplantılarda yapılan konuşmalar: tartışma, münazara, açıkoturum, panel, forum, sempozyum, kurultay(kongre), seminer, çalıştay vb); konuşmada kullanılabilecek anlatım biçimleri (tartışmacı, açıklayıcı, betimleyici ve öyküleyici anlatım); konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar, değişik konularda hazırlıklı konuşma yapma; konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 8 1 8
24 Seminer 1 4 4
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri
2 Sözlü iletişimde doğal dili ve beden dilini nasıl kullanmalıyız?
3 İdeal bir konuşmacının ve ideal bir dinleyicinin özellikleri, bunların iletişime ve sözlü anlatıma etkileri
4 Sözlü anlatıma ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri Hazırlıksız konuşma çalışmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar
5 Hazırlıksız konuşma uygulamaları
6 Hazırlıksız konuşma uygulamaları
7 Hazırlıksız konuşma uygulamaları
8 Hazırlıksız konuşma uygulamaları
9 Ara sınav (sözlü)
10 Hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi, sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana düşüncenin belirlenmesi, planlama ve sunum vs.)
11 Hazırlıklı konuşma uygulamaları
12 Hazırlıklı konuşma uygulamaları
13 Hazırlıklı konuşma uygulamaları
14 Hazırlıklı konuşma uygulamaları
15 Yıl sonu sınavı (sözlü)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1163960 Sözlü ietişimde doğal dili beden diliyle uyumlu biçimde kullanabilir.
2 1132170 İdeal bir konuşmacının ve ideal bir dinleyicinin sahip olması gereken özellikleri bilir.
3 1134957 Konuşmanın bakış açısını, temayı ve alt temayı tanımlayabilme.
4 1185578 Hazırlanmış ve hazırlıksız konuşma yapabilmek.
5 1134306 Hazırlıklı konuşmalarda konuşmanın içeriği, biçimi ve sunumuyla ilgili her türlü planlama ve hazırlığı yapabilir.
6 1140021 Türk kültürünü ve sanatını geliştirmek için başlangıçta Türk dili ve Türk edebiyatı, bu dille oluşturulmuş Türk ve edebiyat eserleri özelliklerini öğrenmek ve bu öğrenilen özellikleri yapılacak uygulamalara aktarmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 5 2
2 4 2
3 4 2
4 4 2
5 4 2
6 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek