Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRÖ104 Edebiyat Bilgi ve Kuramları-II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Edebiyatımızda nazım ve nesir açısından bu çeşitliliği öğrenmek ve örnekleri incelemek. Edebiyat ve işlevini, edebiyatla ilgili terim, tanım ve kavramları öğrenmek. Edebiyata ait kavramların birbirleriyle ilişkileri ile nazım ve nesir türlerini belirleyen öğeleri yöntem açısından karşılaştırmak. Edebiyata konu olan olaylar ve sonuçları, edebî düşünce hareketleri; sistematik edebiyat teknikleri ve edebiyat kuramlarını öğrenmek. Nazım biçimi ve birimini tanımak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Edebiyat Bilgi ve Teorileri, (Editörler: Prof.Dr. Kemal Yüce- Yrd. Doç.Dr. Şevkiye Kazan) Lisans Yay., İstanbul, 2006. Ahmet Cevdet Paşa, Belâgât-ı Osmaniye, Akçağ Yay., Ankara 2000. Ahmet Talat Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Ankara 2000. Ayvazoğlu, Beşir, Aşk Estetiği, İst. 1982. Banarlı, Nihat Sami. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: MEB., 1971-1973. Bilgegil, Kaya. Edebiyat Bilgi ve Teorileri, İstanbul 1989. Cemal Kurnaz, Eski Türk Edebiyatı, Ankara 2001. Dilçin, Cem. Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1983. Elbir, Bilal. Edebiyat Bilgi ve Kuramları, Pegema Yay., Ekim 2006. Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul 1997. İsa Kocakaplan, Açıklamalı Edebî Sanatlar, İstanbul 1992. Macit, Muhsin. Divan Şiirinde Ahenk Unsurları, Akçağ, Ankara 1996. Macit, Muhsin-Uğur Soldan, Edebiyat Bilgi ve Teorileri El Kitabı, Ankara 2004. Muallim Naci, Istılahat-ı Edebiye, İstanbul 1996. Numan Külekçi, Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Ankara 1985. R. Wellek-A. Warran, Edebiyat Biliminin Temelleri (Çev. Ahmet Edip Uysal), Ankara 1983. Saraç, Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi Belâgat, Gökkubbe Yay., İstanbul, 2004. Saraç, Yekta. Klasik Edebiyat Bilgisi Biçim-Ölçü-Kafiye, 3F Yay., İstanbul 2007. Şafak, Yakup. Aruz Terimleri, Konya, 2003. Tahirü'l-Mevlevî, Edebiyat Lügati, İstanbul 1973.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Divan edebiyat, halk edebiyatı ve batı tesirinde Türk şiirindeki nazım şekiller, türler üzerinde durulacaktır. Edebi sanatlar örneklerle incelenecektir. Düz yazı türleri ve edebi akımlar işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 3 1 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nazım Biçimi ve Türünün Tanımı, Nazım Birimi (Mısra, Beyit, Dörtlük vb.) ders notu 1.jpg
2 Klasik Türk Edebiyatı Nazım Biçimleri: Gazel, Mesnevi, Kaside. ders notu2.jpeg
ders notu3.jpeg
ders notu 4.jpeg
ders notu 6.jpeg
ders notu 5.jpeg
3 Klasik Türk Edebiyatı Nazım Biçimleri: Rübai, Tuyuğ, Murabba, Şarkı. 7.jpeg
8.jpeg
9.jpeg
10.jpeg
11.jpeg
12.jpeg
13.jpeg
14.jpeg
15.jpeg
16.jpeg
17.jpeg
18.jpeg
19.jpeg
20.jpeg
4 Klasik Türk Edebiyatı Türleri: Tevhid, münacat, na’t, mehdiye, hicviye, fahriye vd. 25.jpeg
26.jpeg
27.jpeg
28.jpeg
30.jpeg
29.jpeg
21.jpeg
22.jpeg
23.jpeg
24.jpeg
5 Metinler Üzerinde Uygulama Çalışmaları Örnek metin inceleme.docx
6 Türk Edebiyatında kullanılan edebi sanatlar edebi sanatlar 1.jpeg
edebi sanatlar 2.jpeg
edebi sanatlar 4.jpeg
edebi sanatlar 3.jpeg
7 Türk Edebiyatında kullanılan edebi sanatlar edebi sanatlar 5.jpeg
edebi sanatlar 6.jpeg
edebi sanatlar 7.jpeg
8 Türk Edebiyatında kullanılan edebi sanatlar edebi sanatlar 8.jpeg
edebi sanatlar 9.jpeg
edebi sanatlar 10.jpeg
edebi sanatlar 11.jpeg
edebi sanatlar 12.jpeg
9 Arasınav
10 Türk Edebiyatında Nesir
11 Roman türü ve İncelemesi
12 Öykü türü ve İncelemesi
13 Edebi Akımlar ve Düşünce Hareketleri: Klasisizm, Romantizm, Realizm
14 Edebi Akımlar ve Düşünce Hareketleri: Naturalizm, Sembolizm, Empresyonizm vd.
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
8946 1139580 Edebi akımları, tarihi gelişimini ve örnek metinlerini bilir.
11777 1136391 Roman ve hikaye türünü bilir, roman ve hikayeyi tekniğine göre inceler.
18695 1211500 Edebi sanatları bilir ve şiirlerde, metinlerde bulur.
27181 1147228 Türk edebiyatında nesrin tarihi gelişimini bilir.
31700 1148139 Türk edebiyatında tür ve şekil konusunu bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
8946 3
11777 2
18695 1
27181 2
31700
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek