Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRÖ108 Sözlü Anlatım-II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Öğrencilere kendilerini tam ve doğru olarak ifade edebilme,kalabalık karşısında konuşma becerisi kazandırmak. Öğrencilerin iyi bir konuşmanın özelliklerini bilmesini ve uygulamasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baltaş, A., Baltaş, Z. (1992). Bedenin Dili. İstanbul: Remzi Kitabevi. Demirel, Ö. (1994). Türkçe Öğretimi: Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin. Ankara: PeGem Yayıncılık. Göğüş, B. (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Gül Yayınevi. Ankara. MEB. Türkçe Öğretim Programı (2005). Mili Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yalçın, A. (2002). Türkçe Öğretim Yöntemleri, Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Akçağ. Temizyürek, F. vd. (2007). Konuşma eğitimi – Sözlü Anlatım. Ankara: Öncü Kitap. Taşar, S. (2000). Örneklerle Konuşma Eğitimi. İstanbul: Papirus Yayınları Ünalan, Ş. (2003). Kişisel Gelişim Teknikleriyle Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel Yayınları. Yaman, E. (2001). Konuşma Sanatı. Ankara: Gazi Kitabevi. Demirel, Ö. (1997). Türkçe Programı ve Öğretimi. Ankara: Pegem Yayınları. Yalçın, A. (2002). Türkçe Öğretim Yönteml

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 2 20 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 21 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Diksiyon ve iletişim, iletişim türleri, iletişim sürecinin öğeleri, iletişimi engelleyen unsurlar
2 Telâffuz ve konuşma kusurları.
3 Sözlü anlatımda vurgu ve tonlama uygulamaları. Yazılı bir metin üzerinde durak yerlerinin tespiti çalışmaları.
4 Konuşma, konuşmaya yardımcı teknikler, konuşmayı etkileyen faktörler, konuşmacıda bulunması gereken özellikler.
5 Konuşma öncesinde, konuşma sırasında ve konuşma sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar
6 Konuşmada beden dili ve önemi
7 Hazırlıksız konuşma uygulamaları. Dinleme konuşma ilişkisi
8 Konuşma içeriğinin düzenlenmesi ve konuşma metni hazırlama
9 Hazırlıklı konuşma uygulamaları, (Münazara, Forum, Panel, Açık Oturum, Sempozyum, Konferans)
10 Ara sınav
11 Hazırlıklı konuşma uygulamaları, (Münazara, Forum, Panel, Açık Oturum, Sempozyum, Konferans)
12 Hazırlıklı konuşma uygulamaları, (Münazara, Forum, Panel, Açık Oturum, Sempozyum, Konferans)
13 Türkçe öğretiminde sözlü anlatımın önemi
14 Türkçe öğretiminde sözlü anlatımın önemi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1136902 Fikirlerini düzgün, etkili ve akıcı bir biçimde aktarabilir.
2 1129876 Halka konuşma yapabilir.
3 1143002 Hazırlıklı konuşma türlerini ve birbirlerinden farklarını bilir.
4 1136234 İyi bir konuşmacının özelliklerini bilir.
5 1144348 Konuşmanın insan hayatındaki önemini kavrar.
6 1158524 Etkili bir konuşma hazırlayın.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 5 2
2 4 2
3 5 2
4 4 2
5 4 2
6 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek