Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRÖ106 Yazılı Anlatım-II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini geliştirmek ve yazılı anlatım eğitimi noktasında bilgi, birikim ve deneyim sahibi yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

, Yrd.Doç.Dr. Mediha Mangır, Yrd.doç.Dr.Mehmet Emre Çelik

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Hikâye ve deneme kitapları okutulacak. Her öğrencinin düzenli olarak haftalık çalışmaları ve ödevleri yazacağı çizgisiz büyük boy defter tutması sağlanacak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türkçe Sözlük, TDK. Yazım Kılavuzu, TDK. Yavuz Bayram, Kuramdan Uygulamaya Yazma Yöntemleri, Kriter Yay., İstanbul 2009. Sa’dî-i Şîrâzî, Gülistan. Sa’dî-i Şîrâzî, Bostan. Yokuşa Akan Sular, Mustafa Kutlu. Bu Böyledir, Mustafa Kutlu. Hermann Melville, Moby Dick (Beyaz Balina). Türkçe, sözlü ve yazılı anlatım gibi alanlarla ilgili rapor, proje, konferans, bildiri, kitap ve makaleler; eski ve yeni Türk şiirinden seçmeler... AKSAN Doğan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Engin Yay., Ankara 1995. -------, Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK Yay., Ankara 2000. ALPEREN Nusret, Türkçe (Güzel Konuşma, Okuma ve Yazma) Öğretim Rehberi, MEB Yay., İstanbul 1990. ATAÇ Nurullah, Günce, YKY, İstanbul, 2000. BALTAŞ Zühal-Baltaş,Acar, Bedenin Dili, Remzi Kitabevi, İstanbul 1999. BANARLI Nihad Sami, Türkçe’nin Sırları, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 1988. BAYRAM Yavuz, Sözlü ve Yazılı Anlatım Etkinlikleri, Bilfem Ofset, Amasya 2005. BAYRAM Yavuz ve ERDEMİR Avni, “Amasya’daki İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin ‘İmlâ Kurallarını Kullanma Düzeyleri’ Üzerine Bir Değerlendirme”, Millî Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, S:171 (Yaz 2006), s.140-155. BEYATLI Yahya Kemal, “Ali Emîrî ve Yeni Şiir”, Edebiyata Dair, İstanbul Fetih Cemiyeti Yay., İstanbul 1984. BİRSEL Salâh, Papağanname, Adam Yay., İstanbul 1995. BÜLBÜL A.Rıdvan, Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2000. CARNEGIE Dale, Söz Söylemek ve İş Başarmak Sanatı, Timaş Yay., İstanbul 1994. ÇANKIRILI Ali, Görgü ve Nezaket Kuralları, Timaş Yay., İstanbul 1996. ÇATIKKAŞ Ata, Yazılı ve Sözlü Anlatım Kılavuzu, Alfa Yay., İstanbul 2001. Çin Denemeleri, Çev.W.Eberhard-N.Hızır, MEB Yay., İstanbul 1989. DEMİREL Özcan, Türkçe Öğretimi, PegemA Yay., Ankara 2000. DEVELLİOĞLU Ferit, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi Yay., Ankara 1998. ERDEMİR Avni ve BAYRAM Yavuz, “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin ‘Noktalama İşaretlerini Kullanma Düzeyleri’ Üzerine İstatistiksel Bir Değerlendirme”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S:19, Samsun 2005, s.12-26. EMİR Sabahat, Örnekleriyle Kompozisyon Yazma Sanatı, İstanbul. GÜNEŞ Sezai, Anlatım Bilgisi, DEÜ Rektörlük Matb., İzmir 1999. GORDON Thomas, Etkili Öğretmenlik Eğitimi (Çev.:Emel AKSAY), Sistem Yay., İstanbul 2001. GÖKER Osman, Uygulamalı Türkçe Bilgileri I-II-III, MEB Yay., Ankara 2001. GÜLÜM Ahmet-GÖREN Kemal, Yine Mi Yazılı Var?, İletişim Yay., İstanbul 2000. GÜNTEKİN Reşat Nuri, Çalıkuşu, İnkılâp Kitabevi, 38.Baskı, İstanbul. Güzel Yazılar: Denemeler, TDK Yay., Ankara 2000. İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5.Sınıflar), MEB Yay., Ankara 2004. İmlâ Kılavuzu, TDK Yay., Ankara 2000. İPŞİROĞLU Zehra, Yaratıcı Yazma Çalışmalarında Yazınsal Metinlerin İşlevi- Yaratıcı Yazma, Morpa Yay., İstanbul 2006. KANTEMİR Enise, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Engin Yay., Ankara 1995. KARAALİOĞLU Seyit Kemal, Sözlü Yazılı Kompozisyon Konuşmak ve Yazmak Sanatı, İnkılâp ve Aka Yay., İstanbul 1975. -------, Orta Okullar İçin Yazmak ve Konuşmak Sanatı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1989. KAYALAR Meriç, Etkili ve Hızlı Okuma Sanatı, Alfa Yay., İstanbul 1997. KAVCAR Cahit- FERHAN Oğuzkan ve AKSOY Özlem, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Anı Yay., Ankara 2002. KEFELİ Emel, Anlatım Tekniği Olarak Mektup, Kitabevi Yay., İstanbul 2002. KORKMAZ Zeynep vd., Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yay., Ankara 2001. KUTLU Mustafa, Bu Böyledir, Dergâh Yay., İstanbul 1987. MAVİŞ Adil, Anlayarak Hızlı Okuma ve Öğrenme Teknikleri, Hayat Yay., İstanbul 1999. MELVİLLE Herman, Moby Dick (Beyaz Balina), Cem Yay., İstanbul 1987. MERİÇ Cemil, Jurnal, İletişim Yay., İstanbul 1992. MEVLÂNÂ, Mesnevî, C.V, MEB Yay., İstanbul 1990. MONTAİGNE Michel de, Denemeler, Çev.:Sabhattin Eyüboğlu, MEB Yay., İstanbul 1989. NECATİGİL Behçet, Bütün Eserleri 1, Cem Yay., İstanbul 1991. OKURER Cahid, Kompozisyon Eğitimi, MEB Yay., İstanbul 1990. ORAL Günseli, Yine Yazı Yazıyoruz, PegemA Yay., Ankara 2002. ORAL Yadigar, Kompozisyon ve Kısa Fikir Yazıları Yazmada Sorunlar, ÇOMÜ SBE, y.y.l.t., Çanakkale 1999. ÖZ Feyzi, Uygulamalı Türkçe Eğitimi, Anı Yay., Ankara 2003. ÖZBEK Yılmaz, Okumak Anlamak Yorumlamak, Gündoğdu Yay., Ankara 1996. ÖZBEN Raif, Türkçe Diksiyon, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1989. ÖZDEMİR Emin, Eleştirel Okuma, Ümit Yayıncılık, Ankara 1997. -------, Yazınsal Türler, Ümit Yay., Ankara 1994. -------, Sözlü ve Yazılı Anlatım Sanatı (Kompozisyon), Remzi Kitabevi, İstanbul 1996. ÖZKIRIMLI Atilla, Dil ve Anlatım, Ümit Yay., Ankara 1994. RUŞEN Mustafa, Hızlı Okuma, Alfa Yay., İstanbul 1999. SADİ-İ ŞİRÂZÎ , Gülistan, Çev.:Hikmet İlaydın, MEB Yay., İstanbul 1997. SARICA Salih, GÜNDÜZ Mustafa; Güzel Konuşma Yazma, Fil Yay., İstanbul 1995. SEKMAN Mümin, Ya Bir Yol Bul, Ya Bir Yol Aç, Ya da Yoldan Çekil, Timaş Yay., İstanbul 1998. SEVER Sedat, Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme, Anı Yay., Ankara 2004. ŞAHİN Abdullah, 202 Soruda Türkçe Temel Bilgiler, Servet Yay., İstanbul 1989. ŞENBAY Nüzhet, Söz ve Diksiyon Sanatı, Yapı Kredi Yay., İstanbul 1993. SEVER Sedat, Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme, Anı Yay., Ankara 2004. YALÇIN Şiar, Doğru Türkçe, Metis Yay., İstanbul 1999. TANSEL Fevziye Abdullah, İyi ve Doğru Yazma Usûlleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1978. TAŞER Suat, Örneklerle Konuşma Eğitimi, Papirüs Yay., İstanbul 1996. ÜNALAN Şükrü, Kişisel Gelişim Teknikleriyle Sözlü Anlatım, Nobel Yay., Ankara 2003. YAMAN Ertuğrul, Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Gazi Kitabevi, Ankara 2001. YEŞİLYAPRAK Binnur, Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Pegem Yay., Ankara 2003, s.244-245. YILDIZ vd., Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi, Pegem Yay., Ankara 2008. VAROL İsmail, Çok Hızlı Okuma, Arba Yay., İstanbul 1996. YILDIZ Cemal, Türkçe Öğretiminde Alternatif Yöntemler, Anı Yay., Ankara 2003. YÖRÜK Yaşar, Güzel Konuşma Kılavuzu, Eğitim Yay., Ankara 1987. ZÜLFİKAR Hamza, Yüksek Öğretimde Türkçe Yazım ve Anlatım, Ankara 1985.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yazılı anlatımda düşünceyi temellendirme yolları (tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, alıntı yapma, istatistiklerden yararlanma); anlatım biçimleri (açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici, öyküleyici anlatım); bunlar üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları. Bilgilendirici metinler (makale, köşe yazısı, söyleşi, fıkra, deneme, eleştiri, günlük, anı, gezi yazısı, yaşamöyküsü, özyaşamöyküsü v.b.) üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma denemeleri. Yazınsal metinler (şiir, öykü, roman, oyun, deneme vd) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
54 Ev Ödevi 12 3 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yazma becerisinin önemi, gereği, avantajları (örnekler eşliğinde). Yazılı anlatımda düşünceyi temellendirme yolları (tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, alıntı yapma, istatistiklerden yararlanma).
2 Anlatım biçimleri (açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici, öyküleyici anlatım); bunlar üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları.
3 Bilgilendirici metinler (makale, köşe yazısı, söyleşi, fıkra, deneme, eleştiri, günlük, anı, gezi yazısı, yaşamöyküsü, özyaşamöyküsü v.b.) üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma denemeleri.
4 Yazınsal metinler (şiir, öykü, roman, oyun, deneme vd) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları.
5 Yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
6 Cümle bölme yöntemi ve örnek uygulama çalışmaları.
7 Ara sınav.
8 Cümle birleştirme yöntemi ve örnek uygulama çalışmaları.
9 Yer değiştirme-sıralama yöntemi ve örnek uygulama çalışmaları.
10 Yer değiştirme-sıralama yöntemi ve örnek uygulama çalışmaları.
11 Dönüştürme yöntemi ve örnek uygulama çalışmaları.
12 Dönüştürme yöntemi ve örnek uygulama çalışmaları.
13 Anahtar sözcük yöntemi ve örnek uygulama çalışmaları.
14 Masal/fabl/hikâye kurma yöntemi ve örnek uygulama çalışmaları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
60524 1157479 Öğrenciler, Türkçeyi daha doğru kullanmaya başlarlar.
60525 1162729 Öğrenciler, kendilerini daha rahat, kolay ve doğru ifade ederler.
60526 1163626 Öğrenciler, yazmaya karşı olumlu ve istekli tutum geliştirirler.
60527 1145137 Öğrenciler, yazmanın hazzını hissederler.
60528 1150542 Öğrenciler, yazma noktasındaki becerilerini nasıl geliştirebileceklerine ilişkin bilgi, birikim ve deneyim elde ederler.
60541 1162869 Öğrenciler, Türkçe programında yer alan yazılı anlatımla ilgili konular hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
60524 2
60525 2
60526
60527 2 2 4
60528 2
60541 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek