Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRÖ201 Türk Dilbilgisi-III : Sözcük Bilgisi 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; aslında şekil bilgisinin konusu olan sözcüğün yapı, köken ve işlev bakımından türlerinin tanıtılarak cümle ve metinler içerisinde sözcük türlerinin ayırt edilebilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mediha Mangır

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Muharrem Ergin, Türk Dilbilgisi,İst. 1993 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, Ank. 1990 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ank. 2003

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğini; sözcük nedir, tür nedir, sözcüğün tür bakımından sınıflandırılmasıyla ilgili ilk çalışmalar, sınıflandırma esasları,sözlük düzeyinde ve metin düzeyinde Türkçede tür ayrımı, isimler, sıfatlar, zarflar, edatlar, bağlaçlar ve fiillerin yapı köken ve işlev bakımından özellikleri, cümle ve metin içinde sözcük türlerinin birbirleriyle ilişkileri ve öbek yapıları vb. konular oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkçede tür kavramı Tür - işlev ilişkisi Türkçedeanlamlı ve görevli sözcük türleri Anlamlı sözcük türleri; isim,zamir, sıfat, zarf; fiil Görevli sözcük türleri; edat, bağlaç, ünlem
2 İsimler Köken ve yapı bakımından isimler
3 Nitelik bakımından isimler İsim tamlamaları Metinlerde isim türünü tanıma uygulamaları
4 Zamirler Yapı ve işlevleri bakımından zamirler İyelik öbekleri Metinlerde zamir türünü tanıma uygulamaları
5 Sıfatlar Köken ve yapı bakımından sıfatlar
6 İşlevleri bakımından sıfatlar Sıfat tamlamaları Metinlerde sıfat türlerini tanıma uygulamaları
7 Zarflar Köken, yapı ve işlevleri bakımından zarlar Zarf öbekleri Metinlerde zarfları tanıma uygulamaları
8 Fiiller Yapı, içerik bakımından fiiller Anlam ve kılınış biçimleri açısından fiillerFiillerde görünüş (aspect),
9 Ara sınav
10 Fiillerde çatı Metinlerde fiilleri tespit ederek özelliklerini tanıma uygulamaları
11 Edatlar Yapı ve köken bakımından edatlar Kullanılış biçimleri bakımından edatlar
12 Görevleri bakımından edatlar Edat öbekleri Edatları tespit etme uygulamaları
13 Bağlaçlar ve özellikleri Kökeni işlevi ve cümledeki yerine göre bağlaçlar Bağlama öbekleri Metin üzerinde bağlaçları ayırdetme uygulamaları
14 Anlamlı - görevli sözcük türü: Ünlemler Ünlemlerin özellikleri Köken, ses ve kelime yapısı, nitelik ve işlevi bakımından ünlemler Ünlem öbekleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1170024 Türkçede tür kavramını kavrar.
2 1175202 Anlamlı ve görevli dil birlikleri arasındakı farkı kavrar.
3 1150947 İsim, sıfat, zamir ve zarfı özllikleriyle birlikte işlevsel olarak tanır.
4 1172657 Fiillerin özelliklerini kavrar.
5 1244691 Görevli birlikler olan edat ve bağlaçları tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 3
3 2
4
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek