Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRÖ207 Yeni Türk Edebiyatı-I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Tanzimat, Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âtî devri Türk edebiyatlarının devir- eser- şahıs açısından değerlendirilmesi ve Yeni Türk Edebiyatı ile ilgili temel kuramsal bilgilerin verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKYÜZ, Kenan, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, 4.bs., İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1986. AKYÜZ, Kenan, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-1923) I, 4.bs., Mas Matbaacılık ve Aksesuvarları, Ankara, 1982. BANARLI, Nihad Sami, “Tanzimat Inkılabı / Gülhane Hatt-ı Hümayunu”, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 2.bs., Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1983, C. 2, ss. 813-814. ÇETİŞLİ, İsmail, Nurullah Çetin, Abide Doğan, Alim Gür, Şenol Demir, Cengiz Karataş, II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, 1.bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2007. EMİROĞLU, Öztürk, Türkiye’de Edebiyat Toplulukları, 2.bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2003. ENGİNÜN, İnci, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergah Yayınları, İstanbul, 1983. ENGİNÜN, İnci, Yeni Türk Edebiyatı: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923), 1.bs., Dergah Yayınları, İstanbul, 2006. ENGİNÜN, İnci, Zeynep Kerman (haz.), Ahmet Haşim – Bütün Şiirleri: Piyale / Göl Saatleri ve Diğer Şiirleri, 8.bs., Dergah Yayınları, İstanbul, 2005. ERCİLASUN, Bilge, İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit / Türkçü Tenkit, C. 1, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1995. ERCİLASUN, Bilge,, Servet-i Fünûn’da Edebî Tenkid, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.ebruary 2013, pp. 1-23. FİN, Robert F., Türk Romanı (İlk Dönem/1872-1900), 1.bs., Bilgi Yayınevi, İstanbul, 1984. GÖÇGÜN, Önder, Namık Kemal’in Şairliği ve Bütün Şiirleri, 1.bs., Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1999. GÖÇGÜN, Önder, Ziya Paşa’nın Hayatı, Eserleri, Edebî Şahsiyeti ve Bütün Şiirleri, 1.bs., Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1987.008, ss. 215-240. HUYUGÜZEL, Ö. Faruk, Halit Ziya Uşaklıgil (Hayatı, Eserleri, Eserlerinden Seçmeler), Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1995. KAPLAN, Mehmet, Hikâye Tahlilleri, 2.bs., Dergah Yayınları, İstanbul, 1984. KAPLAN, Mehmet, İnci Enginün, Birol Emil, Necat Birinci, Abdullah Uçman, Cenab Şahabeddin – Bütün Şiirleri, 1.bs., Dergah Yayınları, İstanbulk, 2011. KAPLAN, Mehmet, Şiir Tahlilleri I: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, 7.bs, Dergah Yayınları, İstanbul, 1981. KAPLAN, Mehmet, Tevfik Fikret (Devir, Şahsiyet, Eser), Bilmen Basımevi, İstanbul, 1971. KAVCAR, Cahit, Batılılaşma Açısından Servet-i Fünûn Romanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1985 KORKMAZ, Ramazan (ed.), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2004. KUTLU, Şemsettin, Servet-i Fünûn Dönemi Türk Edebiyatı Antolojisi, 2.bs., Remzi Kitabevi, İstanbul, 1981. KUTLU, Şemsettin, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Antolojisi, 2.bs., Remzi Kitabevi, İstanbul, 1981. MORAN, Berna, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Cem Yayınları, İstanbul, 1994, 320 s. MORAN, Berna, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış: Ahmet Mithat’tan A.H. Tanpınar’a, İletişim Yayınları, İstanbul, 1983. OKAY, M. Orhan, “Servet-i Fünûn Edebiyatının Başlıca Hususiyetleri”, Servet-i Fünûn Şiiri, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, Erzurum, 1992, ss. 11-13. OKAY, Orhan, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, 1.bs., Dergah Yayınları, İstanbul, 2005. ÖZGÜL, M. Kayahan, XIX. Asrın Özel Bir Edebiyat Mahfeli Olarak Encümen-i Şuarâ, 1.bs., Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara, 2012. PARLATIR, İsmail, İnci Enginün, Ömer F. Huyugüzel, Bilge Ercilasun, Mustafa Özbalcı, Alaattin Karaca, Servet-i Fünûn Edebiyatı, 1.bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2006. PARLATIR, İsmail, Nurullah Çetin (haz), Tevfik Fikret – Bütün Şiirleri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2004. PARLATIR, İsmail, Nurullah Çetin, Hakan Sazyek, Recaî-zade M. Ekrem: Bütün Eserleri II, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1997.SOLOK, Cevdet Kudret, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman: Tanzimat’tan Meşrutiyet’e Kadar 1859-1910, Cilt: 1, 3.bs., Varlık Yayınevi, İstanbul, 1979. ŞEN, Cafer, Fecr-i Âtî Edebiyatı: Tespit – Tahlil –Tenkit, 1.bs., Gazi Kitabevi, Ankara, 2006. TANPINAR, Ahmet Hamdi, 19’uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 5.bs., Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 1982. TAVUKÇU, Orhan K., Turan Karataş (haz.), Namık Kemal, 1.bs., Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2011. TÖRENEK, Mehmet, Hikaye ve Romanlarıyla Mehmet Rauf, 1.bs., Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1999. TUNCER, Hüseyin, Arayışlar Devri Türk Edebiyatı I: Tanzimat Edebiyatı, Akademi Kitabevi, İzmir, 1992. TUNCER, Hüseyin, Arayışlar Devri Türk Edebiyatı II: Servet-i Fünûn Edebiyatı, Akademi Kitabevi, İzmir, 1992. TUNCER, Hüseyin, Meşrutiyet Devri Türk Edebiyatı, Akademi Kitabevi, İzmir, 1994. TURAL, Sadık (ed.), Türk Dünyası Ortak Edebiyatı: Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, C. 7, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2006. UÇMAN, Abdullah, “Tanzimat’tan Sonra Kültür ve Edebiyat Hayatımızdaki Değişme ve Yenileşmeler”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, C. 15, ss. 181-188. UÇMAN, Abdullah, Ahmet Bican Ercilasun, İnci Enginün, İsmail Parlatır, Nurullah Çetin, Zeynep Kerman, Tanzimat Edebiyatı, 1.bs., Akçağ yayınları, Ankara, 2006. UÇMAN, Abdullah, Muallim Nâcî, 1.bs., Timaş Yayınları, İstanbul, 1998. YILDIZ, Saadettin, “Tanzimat Döneminde Edebî Türler”, Tanzimat Dönemi Edebiyatı, 2.bs., Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2006, s. 47.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Birinci ve İkinci Dönem Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı ürünlerini tanımaya yönelik çalışmalar. Dönemin önemli ürünlerinden seçilen metinler üzerinde çözümlemeler yapma ve böylece dönemin özellik ve etkilerini saptama çalışmaları. Dönem içinde önem kazanan sanatçıların toplumsal, kültürel etkilerinin yapıtlarından yola çıkarak belirlenmesi. Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âtî dönemi Türk edebiyatında belli başlı kişilikler ve döneme yön veren toplumsal olaylar. Bu dönemlere ait ve karakteristik özellikler gösteren bazı ürünlerin çözümlenmesi ve bunların Türkçe eğitiminde kullanılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 7 3 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse Giriş / Batılılaşma hareketleri, Tanzimat devri Osmanlı Devleti’nde sanat, edebiyat ve dil başta olmak üzere siyasî, askerî, iktisadî, ilmî ve içtimâî durumun Batı dünyası ile karşılaştırılması.
2 İlan edilen Tanzimat Fermanı (ve Islahat Fermanı) ile Osmanlı Devleti’nde görülen resmî ve gayri resmî gelişmelerin kültür değişmeleri, sanat, dil ve edebiyat açısından sonuçları; Batı edebiyatının Türk edebiyatına etkisi ve yeni edebî türlerin girişi …
3 Yeni Türk Edebiyatı Kavramı, Kapsamı, Sınıflandırılması: 1-Tanzimat Edebiyatı: Tanımı, Genel Özellikleri, Sınıflandırılması: a-Hazırlık Dönemi (1839-1860) Tanzimat Edebiyatı ve temsilcileri.
4 b-Birinci Kuşak (1860-1876) Tanzimat Edebiyatı: ba-Birinci Kuşak Şiirinin Özellikleri ve Temsilcileri (İbrahim Şinâsî, Ziya Paşa ve Namık Kemal …vb.)
5 bb-Birinci Kuşak Hikâye ve Romanının Özellikleri, Temsilcileri (Şemseddin Sami, Namık Kemal, Ahmet Midhat, …vb.)
6 Şinâsî, Ziya Paşa ve Namık Kemal’den örnek şiir ve beyitlerin tahlili.
7 c-İkinci Kuşak (1876-1896) Tanzimat Edebiyatı: ca-İkinci Kuşak Şiirinin Özellikleri, Temsilcileri (Recâizâde Mahmut Ekrem, Muallim Nâcî, Abdülhak Hâmid Tarhan …vb)
8 cb-İkinci Kuşak Hikâye ve Romanının Özellikleri, Temsilcileri (Recâizâde Mahmut Ekrem, Sâmi Paşa-zâde Sezâî …vb.)
9 Recâizâde Mahmut Ekrem, Muallim Nâcî, Abdülhak Hâmid Tarhan’dan örnek şiir ve beyitlerin tahlili.
10 ARA SINAV
11 *Ara Nesil ve Temsilcileri: Nâbizâde Nâzım ve Mehmed Murat … vb. 2-Servet-i Fünûn Edebiyatı (1896-1900): Tanımı, Kuruluşu, Genel Özellikleri, Türler ve Temsilcileri
12 a-Servet-i Fünûn Şiiri, Özellikleri ve Temsilcileri; Tevfik Fikret ve Cenap Şehabettin’den örnek şiir tahlilleri.
13 b-Servet-i Fünûn Hikâye ve Romanı, Özellikleri ve Temsilcileri; Halit Ziya ve Mehmet Rauf’un hikâye ve roman anlayışları …
14 3-Meşrutiyet Devri Türk Edebiyatı: 1-Fecr-i Âtî Edebiyatı (1909-1911/1912): Tanımı, Nazım ve Nesirde Özellikleri, Temsilcileri; Ahmet Hâşim’den bir örnek şiir veya kıt’a tahlili. Genel değerlendirme.
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1120900 Tanzimat döneminin önde gelen isimlerinin (Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, A. Tarhan...) Yeni Türk edebiyatının oluşumundaki etkilerini bilir.
2 1132991 1860lı yıllarda Osmanlıdaki ve dünyadaki siyasi, ekonomik ve bilimsel durumu bilir.
3 1136486 Tanzimatın Osmanlı hayatına ve sanatına hangi değişiklikleri getirdiğini bilir.
4 1194497 Servet-i Fünun dönemi şairlerini ve Türk şiirine etkilerini bilir.
5 1194575 Servet-i F nun dönemi romancılarını ve eserlerini bilir.
6 1164389 Tanzimat dönemi romancılarını ve eserlerini bilir, bu eserleri önceki dönem neriyle karşılaştırabilir.
7 1211127 1860’lı yıllarda Osmanlıdaki ve dünyadaki siyasî, ekonomik ve bilimsel durumu bilir.
8 1211730 Tanzimat’ın Osmanlı hayatına, sanat, dil ve edebiyatına hangi değişiklikleri getirdiğini bilir.
9 1212588 Tanzimat dönemi Türk edebiyatının sınıflandırılmasını, nazım ve nesre ait özellikleri ile önde gelen isimlerinin (Birinci Kuşak: Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal; İkinci Kuşak: Recâizâde Mahmut Ekrem, Muallim Nâcî, Abdülhak Hâmid Tarhan...) Yeni Türk edebiyatının oluşumundaki etkilerini bilir.
10 1212641 Tanzimat dönemi romancılarını ve eserlerini bilir ve bu konuda karşılaştırmalar yapabilir.
11 1212720 Ara Nesil, Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âtî dönemi şairlerini Türk şiirine etkileri ile birlikte bilir.
12 1212749 Ara Nesil, Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âtî dönemi romancılarını eserleri ile birlikte bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 3
3 3
4
5 2
6 2
7 3
8 3
9 3
10 4
11 4
12 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek