Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRÖ213 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı lisans öğrencilerine kendi alanlarıyla ilgili bir konuyu bilimsel araştırma yöntemleri çerçevesinde bağımsız bir şekilde araştırıp elde ettikleri bulguları bilimsel yazma kuralları ışığında kaleme alma becerisi kazandırmakdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç.Dr. Mediha Mangır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, İstanbul: Güzem Yayınları,1997 Şener Büyüköztürk ve diğerleri, Bilimsel Araştırma yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi, 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 2 5 10
27 Makale Yazma 1 20 20
28 Makale Kritik Etme 3 10 30
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel Araştırma Nedir? Bilgi ve Bilginin Kaynakları Bilimsel Bilgi ve Amacı
2 Bilimsel Araştırmanın Temelleri.Bilimlerin Sınıflandırılması ve Sosyal Bilimlerde Araştırma Yapmanın Sorunları
3 Paradigma kavramı ve bilimsel yöntemle ilişkisi Sosyal Bilimler ile Doğa Bilimleri arasındaki paradigma farkı Bilimsel araştırmaya güdüleyici faktörler Bilimsel araştırmanın amaçları Bilimsel araştırmanın özellikleri
4 Araştırma türleri ve veri toplama yöntemleri. Araştırma için gerekli olan literatür taramasını yapabilmek
5 Evren, evren birimi, örnekleme yöntemleri.Bilimsel araştırma sürecinde izlenmesi gereken yol
6 Bilimsel araştırma sürecinde kaynaklara ulaşma ve kütüphane kullanımı
7 Bilimsel araştırmada internet kaynaklarından yararlanma
8 Bilimsel araştırmada kaynak gösterimi ile ilgili detaylar ve dipnot kullanımı
9 Verilerin toplanması ve değerlendirilmesi. Ölçme, güvenilirlik, geçerlilik, madde analizi, anket geliştirme, gözlem, görüşme. Bilimsel araştırmada metin aktarmaları
10 Ara sınav
11 Nicel ve nitel araştırmaların özellikleri, aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar
12 Araştırma metninin yapısı. Bilimsel bir yazının kullanımı. Bilimsel yazıda dil bilgisi ve noktalama işaretlerini kullanımı
13 Bilimsel araştırmada tablo, şekil, sayı,dipnot ve grafik kullanımı.
14 Yöntemlerin uygulandığı rapor hazırlama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1183282 Bilimsel araştırmanın temel yapısını ve dayandığı temel felsefeleri açıklar[B1]
2 1186839 Bilimsel araştırma sürecinin temel yapısını fark eder.
3 1199393 Bilimselliğin niteliklerini kavrar, nedenselliği ve nedensellik ölçütlerini bilir ve nedensellikle korelasyon arasındaki ilişkiyi açıklar
4 1183832 Nitel ve nicel yöntemlerin dayandığı temel felsefeleri tanımlar ve bu iki yöntemin farklılıklarını fark eder.
5 1200151 Ölçme türleri Ölçme düzeyleri Ölçüm kalitesi Güvenlirlik Geçerlik Bileşik ölçüm türleri Endeksler Ölçekler hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 2 5
2 2 4 1
3 4 3
4 3 4 4
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek