Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRÖ210 Genel Dilbilimi 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Dilbilim temel kavram ve yöntemleriyle dile bakışını kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Aydın

Ön Koşul Dersleri

Ön koşulsuz

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgieleriyle Dilbilim, TDK Yayını, Ankara 2003. Mehmet Aydın, Dilbilim El Kitabı,3F Yayınevi, İstanbul 2007. Özcan Başkan, Lengüsitik Metodu, Çağlayan Kitabevi, İstanbul 1967. Emel Huber, Dilbilime Giriş, Multilingual Yayınevi, İstanbul 2008. Zeynel Kıran, Dilbilime Giriş, Seçkin Yayınevi, Ankara 2001

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 5 70
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dilbilimin ortaya çıkış süreci ve konusu.
2 Dil iletişim ilişkisi, dilin çeşitli işlevleri.
3 Dil yetisi, dil/söz; eşzamanlı dilbilim, artzamanlı dilbilim.
4 Gösterge, dil göstergesi, göstergenin özellikleri ve gösterge türleri
5 Göstergelerin sistem içinde öbür göstergelerle ilişkileri, dizi/ dizim ilişkileri.
6 Dilbilimin dalları: Sesbilim ve çift eklemlilik
7 Biçimbilim, konusu, biçimbirimler ve biçimbirimlerin sınıflandırılmasıyla ilgili ilkeler.
8 Dizimbilim, eski çalışmalarla yeni yaklaşımların ilişkisi, ikili parçacıklar yöntemi
9 Ara sınav
10 Bağımılılık dilbilgisi ve sözdizimi, üretici dönüşümlü dilbilgisi ve cümle.
11 Anlambilim ve konuları, anlam çerçevesi, temel anlam, yan anlam, duygu değeri ve tasarımlar.
12 Anlam değişmeleri.
13 Aktarmalar, deyim aktarması ve ad aktarması.
14 Sözcükbilim ve konuları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1137826 Beyin ve dil, dil ve dil gelişimi, dil ve toplum arasındaki ilişkiyi tanımlar.
2 1168770 Öğrenci dil olgusunun zihinsel, sosyal ve kültürel işlevlerini tanımlar.
3 1169839 Öğrenci geçmişten günümüze önemli dilbilimcileri ve dilsel yaklaşımları tanır.
4 1151135 Öğrenci farklı dilbilimsel yaklaşımları kullanarak dilsel analiz yapabilir.
5 1159473 Öğrenci dilbilimdeki yaklaşımlar ile geleneksel dil bilgisi yaklaşımlarını karşılaştırabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 2 5
3 5 5
4 5 3 5 5
5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek