Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 2 4 6

Dersin Amacı

Öğretim teknolojisi ile ilgili temel kavramları, çeşitli öğretim teknolojilerinin özelliklerini, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yerini ve kullanımını kavratmak, konu alanına uygun örnek öğretim materyalleri tasarlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç.Mediha Mangır

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Selvi, Kıymet. 2008. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık. 2. Yanpar, Tuğba. 2007. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık. 3. Nuhoğlu, Murat. Tamer, Özsoy. 2008. Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı. Ankara: Nobel Yayın. 4. Yalın, Halil İbrahim. 2003. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Öğretim analizi, amaçların sınıflandırılması, amaç analizi, öğrenen analizi, içeriği planlama, alıştırmaları ve geribildirimi planlama, değerlendirmeyi planlama, iki boyutlu görsel öğrenme-öğretme araçları, klasik eğitim teknolojileri, modern eğitim teknolojileri, öğretim materyali seçim prosedürü, materyallerin tasarım ve geliştirme ilkeleri, tasarım öğeleri, ders materyali geliştirme yönetimleri, alanla ilgili geliştirilen materyaller, görsel, işitsel ve görsel-işitsel materyallerin geliştirilmesi, öğretim materyallerinin ders ortamında kullanım örnekleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 10 5 50
6 Uygulama/Pratik 1 20 20
12 Takım/Grup Çalışması 1 20 20
19 Beyin Fırtınası 5 5 25
20 Rapor Hazırlama 1 5 5
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapılmış uygulamalardan iyi örneklerin gösterimi
2 Teknolojinin okullarda kullanımına ilişkin örneklerin gösterimi
3 İletişimi olumsuz etkilen örneklere ait rol oynama
4 İletişimi olumlu etkilen örneklere ait rol oynama
5 Alan öğretiminde teknoloji kullanımına ait bilimsel makalelerin bulunması
6 Alan öğretimindeki kazanımlara göre araç belirleme uygulamaları
7 Örnek dia gösterimi ve öğrencilerin hazırladıkları dialar
8 Opak projeksiyon ile materyal gösterimi, ev ödevlerinin ve sınavların analizi
9 Farklı araçlara projeksiyon makinesinin bağlanması ve akıllı tahta uygulamaları
10 Hazırlanan doğrusal ve dallara ayrılan programlı öğretim materyallerinin sunumu
11 Alanda kullanılabilecek tv programları, belgeseller, sinema filmi v.b örneklerin gösterimi ve öğrencilerin kendi çektikleri eğitsel videolar
12 Bilgisayarın okullarda yönetim ve öğretim işlerinde kullanımına ilişkin örnek gösterimler
13 Alana ait BDÖ yazılımlarının gösterimi ve incelenmesi
14 Etkinlik ve materyal örnekleri, materyal değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
17688 1228692 Öğretim sürecinde çeşitli materyallerden ve kaynaklardan yararlanmanın önemini bilir.
17689 1228731 Öğrencilerin Türkçe öğretiminde ihtiyaç duydukları teknolojik kaynakları eleştirel gözle değerlendirerek etkin kullanmalarını sağlar.
31708 1154772 İçeriğe, öğrencilerin dil gelişimine ve seviyesine uygun mevcut materyalleri kullanır.
33180 1147495 Öğretim sürecinde öğrencileri çeşitli materyalleri ve kaynakları kullanmaya yönlendirir.
61243 1151019 Derste kullanılan kavramları açıklar (eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisi, uzaktan eğitim, BDÖ v.b)
61245 1157325 Öğretimde teknoloji kullanımının sınıftaki etkili iletişim açısından önemini kavrar
61258 1168080 Öğretimde yaygın olarak kullanılan tepegöz, slayt projektörü, video, bilgisayar v.b araçların kullanım ilkelerini ve güçlü yanlarını açıklar
61531 1150752 Öğretim materyali tasarım ilkelerine uygun şekilde tepegöz saydamı, slayt, afiş v.b basit ders aracı geliştirir
61532 1151082 Programalı öğretim yöntemini açıklar ve alanının eğitim programına uygun bir programalı öğretim materyali hazırlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
17688 2
17689
31708 3
33180
61243 3
61245
61258 4
61531 3
61532 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek