Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRÖ301 Anlama Teknikleri I : Okuma Eğitimi 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Okumanın her alanda kullanılması gereken bir beceri olduğu kavratmak ve okuma alışkanlığı kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Aydın

Ön Koşul Dersleri

Ön Koşul Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İtalo Calvino, Klasikleri Niçin Okumalı, Deneme, çev. Kemal Atakay, YKY, İstanbul 2002. 2. Çocuk Vakfı,Türkiye'nin Okuma Alışkanlığı Karnesi Eylül 2006, istanbul 2006. 3. Umberto Eco-Jean-Claude Carriere, Kitaplardan Kurtulabileceğini Sanmayın, çev. Sosi Dolanoğlu, Can Yayınları, İstanbul 2010. 4. M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Türkçe dersi (6,7,8. Sınıflar), Öğretim Programı, Ankara 2006. 5. Murat Özbay, Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi, ÖNCÜ Kitap, Ankara 2009. 6. Marcel Proust, Okuma Üzerine, çev. Işık Ergüden, Nisan Yayınları, İstanbu 1997. 7. Mehmet Temizkan, Metin Türlerine Göre Okuma Eğitimi, Nobel Yayınları, Ankara 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
24 Seminer 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Okumanın amacı ve hayatımızdaki yeri.
2 Okumanın ögeleri: Fiziksel ögeler ve zihinsel ögeler.
3 Okumanın ilkeleri ve okuma sürecinin aşamaları.
4 Farklı metin türlerini okuma ve anlama.
5 Kurmaca metinlerin okunması
6 Hikaye ve şiir türünde metin okuma.
7 Okuma metinlerinde bulunması gereken özellikler. Metin seçme.
8 Okuma alışkanlığında üç öge: Okul, aile, çevre.
9 Ara sınav
10 Kütüphaneler ve elektronik kaynaklar.
11 Okuma eğitimi ve kelime hazinesi. Okuma eğitimi ve dil gelişimi.
12 Türkçe öğretim programlarında okuma eğitimi.
13 Okuma eğitiminde teknikler: Tam okuma, seçerek okuma, sesli okuma, sessiz okuma, göz atarak okuma, not alarak okuma, işaretleyerek okuma, soru sorarak okuma, eleştirel okuma vb.
14 Okuma eğitiminde ölçme ve değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1127811 Okuma becerisinin kuramsal çerçevesini kavrar ve öneminin farkına varır.
2 1129346 Okuma becerisini geliştirme yollarını kavrar.
3 1147955 Okuma yöntem ve tekniklerini kavrar.
4 1149800 Okuma becerisinin öğretim programlarındaki ve Türkçe ders kitaplarındaki yerini kavrar.
5 1153245 Okuma becerisi amaç ve kazanımlarını kavrar ve etkinlikler hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 5 2 3 3 3 2 3 2 5 2 2
2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2
3 3 2 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3
4 4 3 3 5 4 1 3 2 2 3 4 5 2 4 3 2 4 2 3 2 3 4 4 5 3 3
5 1 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 1 3 2 4 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek