Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRÖ307 Dünya Edebiyatı 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Günümüzde yeni bir disiplin haline gelmeye çalışan Dünya edebiyatı ve/veya edebiyatlarını, tarihî seyri içinde gelişimleri, akımları, tanınmış şair ve yazarlardan seçkin örnekleri, kuramsal yönleri ve uygulaması ile bir bütün olarak tanımak ve bilgi edinmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Adem ÇALIŞKAN

Ön Koşul Dersleri

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

Önerilen Diğer Hususlar

Her öğrenciye final sınavından önce teslim edeceği bir proje verilebilir ya da sınıf içi çalışmalar dikkate alınır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÇALIŞKAN, Adem, Batı Edebiyatı Üzerine Notlar / Edebiyat Akımları, Teorik Bilgiler, Örnek Metinler ve Tahlilleri, Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Basılmamış Ders Notları, Ordu, 2008, 485 s. ÇALIŞKAN, Adem, Dünya Edebiyatı / World Literature [Kısım I: Teori], Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Basılmamış Ders Notları, Samsun, 2012, 2016, 2018. ÇALIŞKAN, Adem, "a-Edebiyat Akımları", Edebiyat Bilimi ve Modern Türk Edebiyatında Edebiyat Felsefesi, 1.bs., Kurgan Edebiyat Yayınları: 202, Edebiyat, Dil, Araştırma ve İnceleme Dizisi: 85, Ankara, 2018, ss. 509-590. *AKSOY, Yıldız, XVIII. Yüzyıl İngiliz Tiyatrosunda Türkler, Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara, 2017, 397 s. *ALCOCK, Richard, Kısa Dünya Edebiyatı Tarihi, (Çev. Ülkü Tamer), Varlık Yayınevi, İstanbul, 1961, 224 s. *AYTAÇ, Gürsel (haz), Çağdaş Dünya Edebiyatı Çeviri Seçkisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1999. *BATUR, Enis (haz.), Modern Dünya Edebiyatı Antolojisi, Gergedan Yayınları, İstanbul, 1988. *BEHRAMOĞLU, Ataol – İNCE, Özdemir, Dünya Şiir Antolojisi, 4 cilt, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2008. *BİLGEGİL, M. Kaya, Rönesans Çağı Cihan Edebiyatında Türk Takdirkârlığı, Atatürk Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1973, 246 s. *CASANOVA, Pascale, Dünya Edebiyat Cumhuriyeti [Çev.: Saadet Özen - Filiz Deniztekin], 1.bs., Varlık Yayınları, İstanbul, 2010, 424 s. *CENGİZ, Metin, Küreselleşme, Postmodernizm ve Edebiyat, Digraf yayıncılık, İstanbul, 2007, 285 s. *ÇAKMAK, E. Efe, Dünya Edebiyatı Deyince, 1.bs., Varlık Yayınları, İstanbul, 2009, 312 s. *ÇAPAN, Cevat, Çağdaş Dünya Şiiri Antolojisi, Adam Yayınları, İstanbul, 2000. *ÇETİŞLİ, İsmail, Batı Edebiyatında Edebî Akımlar, 4.bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2001, 223 s. *DAMROSCH, David, Dünya Edebiyatı Nasıl Okunmalı? [Çev.: Devrim Çetinkasap], 1.bs., İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010, 161 s. *DAMROSCH, David, Dünya Edebiyatı Nedir? [Çev. Oğul Köseoğlu], 1.bs., İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 2013, 334 s. *FUAT, Memet (der.), Dünya Yazınından Seçilmiş Çeviri Şiirler, Adam Yayınları, İstanbul, 1992, 212 s. *GÜROL, Ender (haz.), Dünya Edebiyatçıları Ansiklopedik Sözlüğü: 500 Yazar, Varlık Yayınevi, İstanbul, 1964. *KANTARCIOĞLU, Sevim, Platon’dan Derrida’ya Edebiyat Akımları, 1.bs., Paradigma Yayınları, İstanbul, 2009, 304 s. *KARAALİOĞLU, Seyit Kemal, Dünya Edebiyatçılar Sözlüğü, İnkılap ve Aka Kitabevi, İstanbul, 1979. *KARAALİOĞLU, Seyit Kemal, Edebiyat Akımları, 2.bs., İnkılap ve Aka, İstanbul, 1980, 367 s. *KOLCU, Ali İhsan, Batı Edebiyatı, 1.bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2002, 496 s. *KOLCU, Ali İhsan, Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı, Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum, 2004. *KOLCU, Ali İhsan, Türkçe’de Batı Şiiri, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1999. *NUTKU, Özdemir, Dünya Tiyatro Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1985. *Oğuzhan Sevim ve diğ., Örneklerle Dünya Edebiyatı [Ed. H. Ahmet Kırkkılıç], 1.bs., NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, 2015, 392 s. *ÖZDEMİR, Emin, Türk ve Dünya Edebiyatı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1994. *ÖZMEN, Kemal, Modern Türk Şiirinde Fransız Etkileri, 1.bs., Sel Yayıncılık, İstanbul, 2016, 390 s. *PARLA, Jale, “Dünya Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat ve Franco Moretti”, Varlık, Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi, Yıl: 76, Sayı: 1216, 1 Ocak 2009, ss. 4-6. *PERİN, Cevdet, Tanzimat Edebiyatında Fransız Tesiri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları, İstanbul, 1946, 278 s. *PRENDERGAST, Christopher, “Dünya Edebiyatı Müzakereleri”, New Left Review, 2001/1 – Türkiye Seçkisi, 01.04.2002. *PUCHNER, Martin, “Dünyasal Edebiyat” (Çev. Kemal Atakay), Varlık, Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi, Yıl: 76, Sayı: 1218, 1 Mart 2009, ss. 71-76. *SOLOK, Cevdet Kudret, Batı Edebiyatından Seçme Parçalar, İnkılâp ve Aka Basımevi, İstanbul, 1980, 496 s. *SOLOK, Cevdet Kudret, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, C. 2, İnkılap ve Aka Kitabevleri Koll. Şti., İstanbul, 1980, 419 s. *STENGEL, Marilen – REY, Diego, Yeni Başlayanlar İçin Dünya Edebiyatı Tarihi [Çev. Burcu Genç], 1.bs., Habitus Kitap, İstanbul, 2017, 176 s. *SZERB, Antal, Dünya Yazın Tarihi [Çev. Vural Yıldırım], 1.bs., Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2008, 852 s. *TECİMEN, Mehmet Habil, Paramiliter Edebiyat: Batı Edebiyatı’nın ‘Gayri Resmi’ Tarihi, Erguvan Yayınları, İstanbul, 2014, 181 s. *TUNA, Fehmi Yahya, Dünya Edebiyatı Tarihi: Tefekkür Tarihinin Ana Hatları, Üçler Basımevi, İstanbul, 1948, 328 s. ALDRIDGE, A. Owen, The Reemergence of World Literature: A Study of Asia and the West [Dünya Edebiyatının Yeniden Ortaya Çıkışı: Asya ve Batı Üzerine Bir Araştırma], University of Delaware Press, Newark, 1986. BIRUS, Hendrik, “The Goethean Concept of World Literature and Comparative Literature” (Goethe’ci Dünya Edebiyatı Kavramı ve Karşılaştırmalı Edebiyat), Comparative Literature and Comparative Cultural Studies, [ed., Steven Tötösy de Zepetnek], Purdue University Press, West Lafayette, 2003, pp. 11-22. CASANOVA, Pascale, “Dominasyon”, (Çev. Saadet Özen), Varlık, Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi, Yıl: 76, Sayı: 1216, 1 Ocak 2009, ss. 7-13. CONNEL, Liam and MARSH, Nicky (eds.), Literature and Globalization: A Reader [Edebiyat ve Küreselleşme: Bir Okur], Routledge, New York, 2010, 416 p. COOPTAN, Vilashini, “World Literature and Global Theory: Comparative Literature for the New Milennium” (Dünya Edebiyatı ve Küresel Teori: Yeni Binyılın Karşılaştırmalı Edebiyatı), Sympkokē [Globalism and Theory], Vol. 9, Nu. 1-2, (University of Nebraska Press) 2001, pp. 15-43. D’HAEN, Theo, DOMINGUEZ, César and THOMSEN, Mads (eds.), World Literature: A Reader [Dünya Edebiyatı: Bir Okur], Routledge, New York and London, 2012, 378 p. DAMROSCH, David et al., eds., The Longman Anthology of World Literature [Longman Dünya Edebiyatı Antolojisi], 2d ed., 6 vols, Pearson Longman, New York, 2009. DAMROSCH, David, “Toward a History of Word Literature” (Bir Dünya Edebiyat Tarihine Doğru), http://global.wise.edu/worldlit/readings/damrosch-toward.pdf , 20.07.2012. DAMROSCH, David, How to Read World Literature, Blackwell, New York and London, 2009. DAMROSCH, David, Teaching World Literature [Dünya Edebiyatı Öğretmek], Modern Language Association of America, ?, 2009, 432 p. DAMROSCH, David, What Is World Literature? [Dünya Edebiyatı Nedir?], Princeton University Press, Princeton, 2003, 324 p. FRYE, Northrop, Büyük Şifre: Kitab-ı Mukaddes ve Batı Edebiyatı [Çev. Selma Aygül Baş], 1.bs., İz Yayıncılık, İstanbul, 2006, 358 s. FRYE, Northrop, Kudretli Kelimeler: Kitab-ı Mukaddes ve Batı Edebiyatı Üzerine İkinci Bir İnceleme [Çev. Selma Aygül Baş], 1.bs., İz Yayıncılık, İstanbul, 2008, 376 s. GOETHE, Johann Wolfgang von, World Literature: Contemporary, Postcolonial and Post-imperial Literatures [Dünya Edebiyatı: Çağdaş, Sömürge-sonrası ve İmparatorluk-sonrası Edebiyatlar], Prestige Books, 2007, 336 p. GUPTA, Suman, Globalization and Literature: Themes in 20st Century Literature ve Culture [Küreselleşme ve Edebiyat: 20. Yüzyıl Edebiyat ve Kültüründe Temalar], 1st ed.,Polity Press, Cambridge, 2009, 200 p. KRISHNASWAMY, Revathi, “Toward World Literary Knowledges: Theory in the Age of Globalization” (Dünya Edebiyat Bilgilerine Doğru: Küreselleşme Çağında Teori), Comparative Literature, Vol. 62, Nu. 4, Fall 2010, pp. 399-419. LANE, Richard J. (ed.), Global Literary Theory [Küresel Edebiyat Teorisi], Routledge, London, 2013, 624 p. LAWALL, Sarah (ed.), Reading World Literature: Theory, History, Practice [Dünya Edebiyatı Okumak: Teori, Tarih, Uygulama], 1st ed., The University of Texas Press, Texas, 1994, 380 p. MORETTI, Franco, “Conjectures on World Literature”, New Left Review, Vol. II, Nu.1, January - February 2000, pp. 54-68. MORETTI, Franco, “Dünya Edebiyatı Üzerine Düşünceler” (Çev.: Osman Akınhay), http://www.newleftreview.org/article/dowload_pdf?language=tr ve id , 20.07.2012. PENDERGAST, Sarah and Tom Pendergast (eds.), Reference to World Literature [Dünya Edebiyatına Referans], Volume: I: Autors / Volume: II: Works-Index, 3rd Edition, St. James Press, New York, 2003, XLI+1-1123; XLI+1125-1730 p. REDDY, P. Bayapa (ed.), Aspects of Contemporary World Literature [Çağdaş Dünya Edebiyatının Veçheleri], Atlantic Publishers ve Distrıbutors (P) Ltd., New Delhi, 2008, 368 p. ROSALES, Renato de Guzman, World Literature (Asian, African, Islamic and South American), [Dünya Edebiyatı (Asya, Afrika, İslam ve Güney Amerika)], Katha Publishing Co., Inc., Philippine, 2010, 377 p. Routledge Anthology of Global Literary Theory [Routledge Küresel Edebiyat Teorisi Antolojisi], Routledge, New York ve London, 2010. THOMSEN, Mads Rosendahl, “1.World Literature: History, Concept, Paradigm” (1.Dünya Edebiyatı: Tarih, Kavram, Paradigma), Mapping World Literature / International Canonization and Transnational Literatures [Dünya Edebiyatını Haritalamak / Uluslararası Kanonlaştırma ve Ulusötesi Edebiyatlar], Continuum Literary Studies, New York, 2008, pp. 5-32. THOMSEN, Mads Rosendahl, “Aralıkta Dünya Edebiyatı: Edebiyat Tarihine Karşı Ulus-Ötesi Edebiyatlar” (Çev.: Kemal Atakay), Varlık, Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi, Yıl: 76, S. 1219, Nisan 2009, ss. 66-70. Wikipedia, “World Literature” (Dünya Edebiyatı), http://en.wikipedia.org/wiki/World_literature , 20.07.2012. YAĞCI, Öner, Savaş ve Edebiyat (Savaş, Barış, Küreselleşme ve Edebiyat Üzerine Denemeler), 1.bs., Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 2003, 384 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Dünya edebiyatından Türkçeye özenle çevrilmiş ve dünya edebiyatında tanınmış kitapların okunması ve çözümlenmesi. Dünya klasiklerinden yapılacak bir seçkinin, ezberci ve geleneksel özetleme, karakter tahlili ve betimleme anlayışına kaymadan, çağdaş edebiyat çözümleme anlayışları doğrultusunda incelenmesi. 'Okuma Eğitimi' dersinde kazanılan ipuçlarını kullanarak eleştirel okuma uygulamaları.+

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders İçin Kaynak ve Materyaller. Giriş; Dünya edebiyatı kavramı, tanımı, amaç ve işlevleri. Kaynak ve materyaller temin edilmelidir.
2 Dünya edebiyatının özellikleri ve altdalları (Dünya edebiyatı felsefesi; Dünya edebiyatı tarihi, Karşılaştırmalı dünya edebiyatı, Dünya edebiyatı teorisi, Dünya edebiyatı eleştirisi, Dünya edebiyatı sosyolojisi, Dünya edebiyatı psikolojisi, Dünya edebiyatı öğretimi ve eğitimi). Kuramsal bilgiye çalışılıp gelinmeli.
3 Dünya Edebiyatının Tarihçesi: Tarihî Çağlar; 1-Geleneksel Anlayışla Batı Edebiyatı. Kuramsal bilgiye çalışılıp gelinmeli.
4 Dünya Edebiyatının Tarihçesi: 2-Günümüz Anlayışıyla Dünya Edebiyatı. Dünya Edebiyatının Türler Kıstasına Göre Sınıflandırılması: 1-Dünya Şiiri, 2-Dünya Hikâyesi, 3-Dünya Kısa Hikâyesi, 4-Dünya Romanı, 5-Dünya Eleştirisi, 6-Dünya Tiyatrosu. Dünya Çocuk Edebiyatı. Kuramsal bilgiye çalışılıp gelinmeli.
5 Yunan Edebiyatı: Homeros ve Eserleri: İliada ve Odysseia. -Odysseia’dan: Kyklopeli’nde. Destan, Çeşitleri ve Ünlü Dünya Destanları. Dede Korkut ve Eseri: Dede Korkut Kitabı. Kyklop ile Dede Korkut Hikâyelerindeki Tepegöz’ün Mukayesesi. Konular kaynak eserlerden okunmalı ve derse metinlerle gelinmeli.
6 İtalyan Edebiyatı: Bir Edebî Akım Olarak Hümanizm, Özellikleri ve Temsilcileri. Dante Alighieri ve Eserleri. -İlahi Komedya’dan: Birinci Kanto (Şarkı) ve Üçüncü Kanto (Şarkı). -Terzarima. İspanyol Edebiyatı. Rönesans Devri. Cervantes ve Eserleri. -Don Kişot’tan: Kahraman Mambrin’in Miğferi. Şövalye Romanı / Fantazi Romanı. Dünya Edebiyatında ‘Roman’ Türünün Doğuşu Üzerine. Fransız edebiyatı Montaigne: Denemeler’den: Kikaplık ve Okuma. Deneme Türü Üzerine. Konular kaynak eserlerden okunmalı ve derse metinlerle gelinmeli
7 Fransız Edebiyatı: Bir Edebî Akım Olarak Klasisizm, Özellikleri ve Temsilcileri. La Fontaine ve Eserleri. La Fontaine’den: Balıkçıl; Karga ile Tilki; Aslan Postu Giyen Eşek; Cırcır Böceği İle Karınca. Falb Türü. Molliere: Cimri’den; Komedya ve Özellikleri. Fenelon ve Eserleri. Fenelon: Telemak’tan. Türkçede Telemak Çevirisi. Konular kaynak eserlerden okunmalı ve derse metinlerle gelinmeli.
8 Fransız Edebiyatı: Bir Edebî Akım Olarak Romantizm, Özellikleri ve Temsilcileri. Lamartine ve Eserleri. -Lamartine: Göl ve Greziella. Bir Edebî Akım Olarak Realizm, Özellikleri ve Temsilcileri. Lev Nikolayaviç Tolstoy ve Eserleri. -Lev Nikolayiç Tolstoy: Küçük Kızlar Büyüklerinden Akıllı Çıktılar. Konular kaynak eserlerden okunmalı ve derse metinlerle gelinmeli.
9 ARA SINAV
10 Bir Edebî Akım Olarak Natüralizm, Özellikleri ve Temsilcileri. Guy de Maupassant ve Eserleri. -Guy de Maupassant: O ve Sicim. Alphonse Daudet ve Eserleri. -Alphonse Daudet: Kıra Çıkan Kaza Kaymakamı. Konular kaynak eserlerden okunmalı ve derse metinlerle gelinmeli.
11 Bir Edebî Akım Olarak Sembolizm, Özellikleri ve Temsilcileri. Charles Baudelaire ve Eserleri. -Charles Baudelaire: Birleşme. Stephane Mallerme: Deniz Meltemi. Konular kaynak eserlerden okunmalı ve derse metinlerle gelinmeli
12 Paul verlaine ve Eserleri. -Paul verlaine: Şiir Sanatı. Arthur Rimbaud ve Eserleri. -Arthur Rimbaud: Sarhoş Gemi. Paul Valey ve Eserleri. -Paul Valery: Dost Orman. Konular kaynak eserlerden okunmalı ve derse metinlerle gelinmeli.
13 Bir Edebî Akım Olarak Sürrealizm, Özellikleri ve Temsilcileri. Jacques Prevert ve Eserleri. -Jacgues Prevert: Sardelyeci Kadınların Türküsü. Louis Aragon ve Eserleri. -Louis Aragon: Elsa’nın Gözleri. Konular kaynak eserlerden okunmalı ve derse metinlerle gelinmeli
14 Bir Edebî Akım Olarak Modernizm, Postmodernizm ve Globalizm... Konuların Tamamlanması. Genel değerlendirme. Dönemi genel olarak değerlendirmeli.
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1133009 Dünya edebiyatı ve Türk edebiyatı arasındaki ilişkileri, farklılıkları değerlendirir.
2 1149942 Dünya edebiyatının ilk eserleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1123995 Dünya klasiklerinden en az 10 kitap okur.
4 1198243 Dünya Edebiyatındaki akımları ve dönemleri bilir.
5 1138746 Belli başlı dünya ülkelerinin edebiyatlarını genel özellikleri ile bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 3
3 3
4 4
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek