Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRÖ309 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 3 5 4

Dersin Amacı

1. Öğretmenlik mesleğini topluma hizmet vermek amacıyla tanıma, 2.Topluma hizmet uygulamalarının yönetimi, işleyişi ve projelendirilmesi hakkında bilgi sahibi olma, 3. Uygulama ortamındaki etkinlikleri gözlem ve katılım yoluyla tanıma, 4. Dönem sonunda gerçekleştirilen topluma hizmet uygulamalarını içeren bir döküman hazırlama.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. İlknur Karagöz

Ön Koşul Dersleri

Ön Koşul Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
22 Proje Hazırlama 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 3 10 30
8 Rehberli Problem Çözümü 3 10 30
22 Proje Hazırlama 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Topluma hizmet uygulamaları için öğretmen adaylarının çalışma gruplarına ayrılması.
2 Topluma hizmet uygulamaları dersinin kapsam ve amaçlarının tanıtılması
3 Her öğretmen adayının bireysel Topluma Hizmet Uygulamaları projesini geliştirmesi
4 Topluma Hizmet Uygulamalarının gerçekleştirildiği alanların öğretim elemanı tarafından ziyaret edilmesi
5 2. projenin gerçekleştirilmesi
6 Bütün öğretmen adaylarının projelerini gözden geçirmeleri
7 4. projenin gerçekleştirilmesi
8 5. projenin gerçekleştirilmesi
9 Gerçekleştirilen projelerle ilgili deneyimlerin, karşılaşılan güçlüklerin ve kazanımların sözlü olarak grup üyelerince paylaşılması
10 Gerçekleştirilen projelerle ilgili deneyimlerin, karşılaşılan güçlüklerin ve kazanımların sözlü olarak grup üyelerince paylaşılması
11 Raporlaştırma
12 Öğretim elemanı tarafından yapılacak ziyaretlerin devam ettirilmesi
13 Raporların değerlendirilmesi
14 Raporların değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5794 1123946 Yakın ve uzak çevresinde var olan toplumsal sorunları tanır.
7613 1119329 Mevcut toplumsal sorunlara bilgi ve tecrübeleri çerçevesinde çözüm önerileri üretir ve uygular.
24106 1128031 Bilgi ve tecrübelerini kamu yararına kullanmanın önemini kavrar.
31710 1154954 Toplumsal sorunlara karşı duyarlılığı gelişir.
33182 1138501 Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ne olursa olsun, toplumun her kesiminden insanla sağlıklı iletişim kurabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
5794 2 3 3
7613 3 4 3 2
24106 2 2 2 4
31710 3
33182 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek