Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRÖ311 Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri-I 927001 3 5 5

Dersin Amacı

1. Türkçe dersi öğretim programını tanıtma 2. kazanımlar ve etkinlikler yoluyla okuma, dinleme, izleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirme yöntem ve tekniklerini öğretme. 3. türkçe öğretiminde yeni yöntem ve teknikleri uygulama fırsatı verme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Cafer ÖZDEMİR

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I, Murat ÖZBAY, Öncü Kitap, Ankara, 2006. Türkçe Öğretimi, Mustafa CEMİLOĞLU, Alfa Aktüel Yayıncılık, Bursa, 2009. Özel Eğitim Alanı Olarak Türkçe Öğretimi, Mehrali CALP, Nobel Yay., İst., 2010. Türkçe Öğretimi, Firdevs GÜNEŞ, Pegem Akademi, 2016.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Mevcut öğretim programını tanıma, alana özgü yöntem ve teknikleri bilme, planlı bir şekilde bir Türkçe dersini anlatabilme becerisi kazanma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 5 5 25
10 Tartışma 4 5 20
11 Soru-Yanıt 4 5 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkçe Dersi Öğretim Programını tanıtma.
2 Türkçe Dersi Öğretim Programında yapılan yeni değişiklikler
3 Türkçe Öğretiminin ilkeleri
4 Eğitim-öğretim çalışmalarının plânlanması
5 Seçilecek metinlerin özellikleri, öğrenci seviyesine uygunluğu
6 Okuma, dinleme, izleme, konuşma, yazma etkinlikleri ve uygulamalar
7 Türkçe Öğretiminde yer alan yöntemler: Anlatma, Soru- Cevap
8 Oyunlaştırma ve tartışma yöntemleri
9 Çözümleme ve birleşim yöntemleri
10 ARA SINAV
11 Tümevarım-Tümdengelim yöntemi
12 Yöntem ve tekniklerin uygulanması ve eleştiriler
13 Yöntem ve tekniklerin uygulanması ve eleştiriler
14 Ders dönemine iişkin değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1126248 Seçilecek metinlerin özelliklerini bilir.
2 1133910 Türkçe dersinde kullanılabilecek yöntem ve teknikleri bilir
3 1132928 Genel ve özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak Türk eğitim faaliyetlerini tasarlar.
4 1128837 Türk eğitiminde kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini tanır.
5 1191426 Türk Ders Programında amaç ve faaliyetleri tanır ve analiz eder (2015)
6 1143191 Türkçe derslerinde temel dil becerilerini öğretmek için kullanılan yöntemleri tanır ve ilişkilendirir.
7 1121775 Türkçe Dersi Öğretim Programında yapılan değişikleri tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 2 4
2 4 5 3 4
3 5 5 4 3
4 4 5 3 2
5 5 5 3 4
6 5 5 4 5
7 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek