Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRÖ303 Anlama Teknikleri II : Dinleme Eğitimi 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Dinleme becerisini kuramsal boyutlarıyla tanıtmak, dinleme ve öğrenme arasındaki önemi belirtmek, dinlediğini anlamaya yönelik teknik ve yöntemleri tanıtmak; Türkçe öğretimi ve dinlediğini anlama süreci arasındaki önemi kavratmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İrem BAYRAKTAR

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Alemdar Yalçın, Türkçe Öğretim Yöntemleri, Akçağ Yay., Ankara, 2002. 2. Mustafa Cemiloğlu, İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, Aktüel Yay., 2004. 3. Murat Özbay, Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi, Öncü Kitap Yay., Ankara, 2009. 4. Murat Özbay, Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II, Öncü Kitap yay., Ankara. 2009. 5. Murat Özbay, Dil Becerisi Olarak Dinleme Eğitimi, Akçağ Yay., Ankara 2005. 6. Özcan Demirel, İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, MEB Yay., İstanbul 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
24 Seminer 1 1 1
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dinlemenin tanımı, önemi; dinleme öğretiminin amaçları dinleme eğitimi Fatih Arslan.pdf
2 Dil becerileri ve beyin; beyin yapısı ve bölümlerinin fonksiyonları Yusuf Doğan Dinleme Eğitimi.pdf
3 Bellek, bellek türleri, kodlama süreçleri, belleğin bölümleri, anlama dinleme, izleme, okuma Musa Çifçi Dinleme.pdf
4 Dinleme becerileri, dinleme nedir? dinleme-işitme, dinlemenin diğer dil becerileriyle ilişkisi, günlük hayatta dinlemenin önemi dinleme.docx
5 Etkili dinleme ve dinleme becerisinin geliştirilmesi dinleme durumları dinlemeyi güçleştiren etmenler Yeni Microsoft Word Belgesi (2).docx
6 Dinleme becerisininTürkçe Programındaki yeri Türkçe Öğretim Programı 2018.pdf
7 Dinleme süresi, dinlemeyi etkileyen faktörler y2mate.com - anatomi_atlas_kulak_trt_okul_hjj9LNv4V5c_360p.mp4
8 Dinleme şekil ve türleri dinleme türleri.docx
9 Dinleyici türleri Yeni Microsoft Word Belgesi (3).docx
10 Ara sınav
11 Dinleme ve dinlerken not tutma Not ALma.pdf
12 Dinleme becerisinin kazandırılması ve bu beceriyi geliştirme yolları DİNLEME BECERİSİNİ GELİŞTİRMEDE ETKİNLİKLERDEN YARARLANMA.pdf
13 Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme dinleme becerisini ölçme ve değerlendirme dinleme ölçme ve değerlendirme.pdf
14 Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1195641 Öğrenciler çeşitli durumlarda kendi dinleme/izleme becerilerini değerlendirmeyi alışkanlık haline getirirler.
2 1196813 Dinleme/izleme stratejileri geliştirip kullanabilirler.
3 1198452 Öğrenciler etkili dinlemelerini sağlayacak çeşitli etkinlikler ve ortamlar düzenler.
4 1198844 Öğrenciler gelişim düzeylerine uygun olarak farklı dinleme yöntem ve teknikleri kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 4 4
3 3 5
4 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek