Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRÖ305 Çocuk Edebiyatı 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Dünyada ve Türkiyede çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarının işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin(tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çocuk ve Edebiyat/Doç.Dr.Sedat Sever,Kök Yayıncılık,Ankara,2003 İletişim Odaklı Türkçe Derslerinde Çocuk Kitapları/Doç.Dr.Selahattin Dilidüzgün,Morpa Kültür Yayınları,İstanbul,2004 Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış /Mustafa Ruhi Şirin,Kök Yayıncılık,Ankara,2007 İlköğretimde Çocuk Edebiyatı/S.Sever,S.Dilidüzgün, N.Neydim, C.Arslan, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2007 Çocuk Psikolojisi / Arthur T. Jersild , çev. Gülseren Günçe,Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları Ankara , 1979. Çocuk ve Ergen Gelişimi,Mary J. Gander,Harry W.Gardiner;Yayına Hazırlayan Bekir Onur,İmge Kitabevi , Ankara 1993. Çağdaş Çocuk Yazını/Doç.Dr.Selahattin Dilidüzgün , Morpa Kültür Yayınları,İstanbul 2006 Yayınları,Eskişehir,2002 99 soruda Çocuk Edebiyatı / Komisyon –Yayına Hazırlayan Mustafa Ruhi Şirin,Çocuk Vakfı Yayınları,İstanbul, 2000 Yerli ve Yabancı Yazarlardan Örneklerle Çocuk Edebiyatı / A.Ferhan Oğuzkan,Kadıoğlu Matbaası, Ankara , 1979 Çocuk Edebiyatı Kültürü – Okuma Alışkanlığı Sarmalı ve Medya / Mustafa Ruhi Şirin, Kök Yayıncılık , Ankara , 2007 I.Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu Bildiriler Kitabı(Sorunları ve Çözüm Yolları) /Yayına Hazırlayan Doç.Dr. Sedat Sever , A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları , Ankara 2000 II.Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Yayına Hazırlayan Prof.Dr.Sedat Sever , Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları , Ankara , 2006 Çocuk Hekimliğine ve Çocuk Edebiyatına Yansıyan Şiddet Sempozyumu Bildiriler Kitabı,Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir,2003. Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kurultayı Bildiriler Kitabı,Yayıma Hazırlayan:Yusuf Çotuksöken, Dr.Necdet Neydim,Maltepe üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006 Çocuk ve Edebiyat ( Çocukluğun Kısa Tarihi – Edebiyatta Çocuk Figürleri ) / Necdet Neydim , Bu Yayınları , İstanbul 1998 Uygulamalı Çocuk Edebiyatı / Dr. İbrahim Kıbrıs Tekağaç – Eylül Yayınları , Ankara ,2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanıtım
2 Edebiyat ve çocuk edebiyatı..Kuramsal açıdan edebiyat ve çocuk edebiyatı karşılaştırması..Edebiyat – çocuk edebiyatı tartışmaları ve farklı görüşler..Çocuk edebiyatı tanımları ve değerlendirme..
3 Çocuk edebiyatı örneklerinin çocuğun gelişimine etkileri (dil gelişimi , bilişsel gelişim , kişilik gelişimi , toplumsal gelişimi )
4 İçerik açısından çocuk edebiyatı: Tema,konu,plan ,ileti,kahraman-tip,dil ve anlatım.
5 Biçim açısından çocuk edebiyatı:Boyut,kâğıt,kapak-cilt,sayfa düzeni,harfler-punto,metne uygun resim..Çocuk edebiyatı örneklerinin içerik ve biçim özellikleri. açısından incelenmesi..
6 Çocuk kitaplarının temel özellikleri.. Çocuk edebiyatında çocuğa görelik ilkesi ve çocuğun gelişim evrelerine uygun örneklerin belirlenmesi
7 Ara Sınav
8 Çocuk kitabı seçme kriterleri..Çocuk kitapla ne zaman neden ve nasıl tanıştırılmalı ?.İyi çocuk edebiyatı İyi çocuk edebiyatı, kötü çocuk edebiyatı.
9 Çocuk edebiyatı ölçütlerine uygun olan ve olmayan kitapların incelenmesi.
10 Türkçe öğretiminde çocuk edebiyatından yararlanma.
11 6. 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin çocuk edebiyatı açısındandeğerlendirilmesi.
12 Kitap inceleme sunumları
13 Kitap inceleme sunumları
14 Kitap inceleme sunumları
15 Yılsonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1139370 Çocuklar için masal ve öyküler öğrenmek.
2 1127256 Çocuk edebiyatının önemini kavrar ve Türkçe öğretiminde çocuk edebiyatının gereğini bilir.
3 1134985 Çocuk edebiyatının tarihçesi ve günümüzdeki durumunu bilir.
4 1165118 Gelişim faktörleri ve bireyler dikkate alınarak uygun materyallerin seçilmesi.
5 1163764 Çocuk edebiyatı ve genel edebiyat arasındaki farkı kavrar.
6 1124492 Sınıf düzeyine uygun kitap belirleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 2
2 3 4 3
3 4 4 4
4 4 5 2
5 2 5 2
6 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek