Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRÖ403 Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Genel olarak ders kitaplarının eğitim-öğretim yaşantılarındeki yerini ve önemini kavramak, özelde ise Türkçe ders kitaplarının Türkçe öğretim programı ile uygunluğunu araştırmak, Türkçe ders kitaplarında bulunması gereken özellikleri kavramak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İrem BAYRAKTAR

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Demirel, Özcan, Kıroğlu, Kasım. 2005. Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: PegemA Yayıncılık. 2. Kılıç, Abdurrahman, Seven, Serdal. 2006. Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: PegemA Yayıncılık. 3. Ceyhan, Erdal, Yiğit, Birol. 2005. Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: Anı Yayıncılık. 4. Farklı sınıf düzeylerinde farklı yayınevlerinden örnek Türkçe ders kitapları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
24 Seminer 1 1 1
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders kitabı nedir ders_kitaplari_hakkinda_brsr.pdf
2 Ders kitabının eğitim ve öğretim sistemi içindeki yeri ve önemi ders_kitaplari_hakkinda_brsr.pdf
3 Ders kitabı hazırlama yaklaşımları 26172658_Kitap_Ynceleme_deg_kriter.pdf
4 Ders kitabı türleri TuRKe-5 2019.pdf
5 Ders kitaplarının nitelikleri, ders kitaplarında yenilikler 24222319_SSS_Panelistler.pdf
6 Ders kitaplarının nitelikleri, ders kitaplarında yenilikler 24222319_SSS_Panelistler.pdf
7 Ders kitaplarının öğretim programına uygunluğu ile ilgili ölçütler amaçlara uygunluk içerik seçimi ve düzenlenmesi öğrenme-öğretme ilkelerine uygunluk değerlendirme 26172658_Kitap_Ynceleme_deg_kriter.pdf
8 Ders kitaplarının öğretim programına uygunluğu ile ilgili ölçütler amaçlara uygunluk içerik seçimi ve düzenlenmesi öğrenme-öğretme ilkelerine uygunluk değerlendirme 26172658_Kitap_Ynceleme_deg_kriter.pdf
9 Ders kitapları inceleme uygulamaları; ölçek geliştirme, veri toplama, analiz, değerlendirme ve raporlaştırma ders kitapları.docx
10 Ara sınav
11 Ders kitapları inceleme uygulamaları; ölçek geliştirme, veri toplama, analiz, değerlendirme ve raporlaştırma ders kitapları.docx
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1127565 Mevcut yazılı, görsel ve işitsel materyalleri içeriğe, öğrencilerin dil gelişimine ve düzeylerine göre kurallrına uygun olarak geliştirir.
2 1120269 Öğretim sürecinde kullandığı materyalleri kullanışlılığı, güncelliği, etkililiği gibi açılardan değerlendirerek zenginleştirir veya özgün materyaller hazırlar.
3 1137110 Öğretim sürecide çeşitli materyallerden ve kaynaklardan yararlanmanın önemini bilir.
4 1142144 Öğretim sürecined öğrencileri çeşitli materyalleri ve kaynakları kullanmaya yönlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 3
3 3 2
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek