Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRÖ405 Gk Seçmeli I (Doğu ve Batı Düşünceleri) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

İnsanlık tarihi içinde ortaya çıkan ve hem Doğu hem de Batı dünyasını etkileyen düşünce akımları ve temsilcilerini tanıtmayı hedefler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Zekeriyya ULUDAĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hilmi Ziya ÜLKEN, BÜTÜN ESERLERİ Haydar BAMMAT, İslamiyetin Manevi ve Kültürel Değerleri İslam Ansiklopedisinin MEB ile ilgili maddeleri Ahmet GÜRKAN, İslam Kültürünün Garbı Medenileştirilmesi Bilim Tarihine giriş, Nobel Yayınları Bilim Tarihi, Tübitak

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsanlık düşüncesinin bir bütün olduğu düşüncesinden hareketle Doğu ve Batı dünyasını etkileyen fikir hareketlerini, kaynakların ortaya çıkış sebeplerini, birbirlerini etkileme yollarını, ortaya çıkan gelişmelerin tekevvün biçimlerini ve temsilcilerini açıklamayı amaçlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlkçağ düşünce hareketlerini genel hattları, temel dayanaklar. Uzakdoğu, Mezopotamya mimari örnekleri
2 İlkçağ Antik Yunan medeniyeti ve felsefesi
3 Helen kültürü ve Doğuya intikali
4 İslam dünyası, İslamın geldiği dönemde Doğunun içinde bulunduğu durum ve İslam medeniyeti
5 İslam dinin yayılışı ve diğer kültürlerle teması
6 Tercüme faaliyetleri Batının Doğuya etkileri
7 İslam Felsefesi ve medeniyetinin teşekkülü
8 Arasınav
9 Batı düşüncesi ve medeniyetinin Doğu'dan aldığı ilham
10 Batı'da bilimin gelişmesi ve bazı temsilcileri
11 Bilimin gelişmesinde tefekkürün yeri
12 Dönemlere göre felsefenin özellikleri
13 Düşüncede ayrışım ve sebepleri
14 21.yüzyıl Doğu-Batı dünyası ve genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1182685 Doğu medeniyetinin Batı düşüncesinin temelini oluşturduğunu kavrar.
2 1187657 Doğu tefekkürlerinin medeniyetin bir parçası olduğunu anlar.
3 1199505 Doğu düşüncesinin kültürel kaynaklarını anlar.
4 1197478 Batı'nın kendiliğinden oluşmadığını kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.