Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRÖ404 A Seçmeli II (Türkçenin Güncel Sorunları) 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Türkçeyi konuşup yazanların çok sık karşılaştığı sorunlara işaret etmek ve bunlara çözüm yolları aramak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İrem BAYRAKTAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Necmiye Alpay, Türkçe Sorunları Kılavuzu, Metis Yayınları, İstanbul 2004. Mustafa Argunşah, Sözüm Türkçe Üstüne, Kesit Yayınları, İstanbul 2010. Hayati Develi, Dil Doktoru, Kesit Yayınları, İstanbul 2009. Uwe Pörksen, Plastik Kelimeler Modüler Dilin Zulmü, çev. Tacettin Şimşek, Açılım Kitap, İstanbul 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkçenin telaffuz ve yazımla ilgili sorunları ve bunların eğitime yansıması. Türkçe öğretimiyle ilgili sorunlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yazı dili ve konuşma dili. Konuşma ve yazı dili.pdf
2 Öğretim dili ve resmi dil. Meslek dilleri, günlük dil. Öğretim dili.pdf
3 Yazım sorunları. Yazım sorunları.pdf
4 Yazım sorunlarıyla ilgili uygulamalar. Yazım sorunları.pdf
5 Yazım Kılavuzları arasındaki ilişkiler ve farklar. TDK __ml__-Yaz__m K__lavuzlar__n__n K__saltmalar B__l__mleri __zerine Bir De__erlendirme[#51090]-43554.pdf
6 Sözlük ve yazım kılavuzu kullanma becerisi ve alışkanlığı sözlük.docx
7 Söyleyiş (telaffuz) sorunları. telaffuz sorunları.pdf
8 Telaffuz sorunlarıyla ilgili uygulamalar. Söyleyiş.pdf
9 Ara sınav
10 Terimlerle ilgili sorunlar. TERİM SORUNU VE EĞİTİM ÖĞRETİMDE TERİMLERİN YERİ.pdf
11 Dilbilgisi öğretimiyle ilgili sorunlar Dil Bilgisi Konularının Öğretim Sorunları.pdf
12 Harfler ve sesler ses ve cümle.pdf
13 Cümleler ve öbekler. Fiilimsilerle kurulan yapılar. __lkokuma Yazma ____retiminde ____z__mleme ve Ses Temelli C__mle Y__ntemlerinin De__erlendirilmesi[#126717]-108298.pdf
14 Metin oluşturrmayla ilgili sorunlar. __lkokuma Yazma ____retiminde Kullan__lan Y__ntemlerin De__erlendirilmesi[#126924]-108500.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1206573 Türkçenin telaffuzla ilgili sorunları üzerinde fikri vardır
2 1181506 Türkçenin yazımla ilgili sorunlarını kavrar.
3 1197810 Türkçenin eğitim öğretimiyle ilgili sorunlarına çözümler önerebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 4 1 3 4 1 2
2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 5 3
3 4 3 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek