Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRÖ406 A Seçmeli III (Çağdaş Türk Şiiri İncelemeleri) 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Cumhuriyet sonrası Türk şiirindeki farklı eğilimleri ve edebi oluşumları 1940 öncesi ve sonrası ayrımına uyarak Türk şiirinin genel görünümü içinde vermek; belli edebi dergiler etrafında kümelenen edebi grupları temsil eden şairleri örnek şiirlerinden hareketle incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Adem ÇALIŞKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Her öğrenci Cumhuriyet dönemi şairlerinden birininin şiirini seçip tahlil ederek proje olarak hazırlayıp elektronik ortamda teslim edecektir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKTAŞ, Şerif, "Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı", Türk Dünyası El Kitabı, Türk Kültürünü Araştırma Estitüsü Yayını, Ankara, 1992, ss. 503-547.p ASİLTÜRK, Baki, 1980 Kuşağı Türk Şiirinin Poetikası, Toroslu Kitaplığı, İstanbul, 2006. BEZİRCİ, Asım, İkinci Yeni Olayı, Tel Yayınları, İstanbul, 1974. CAN, Adem, Cumhuriyet Devri Şiir Poetikası -Dergah'tan Büyük Doğu'ya-, Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara, 2012. ÇALIŞKAN, Adem, "Ana Çizgileriyle Cumhuriyet Devri Türk Şiirine Teorik Bir Yaklaşım (1923-1960)-I", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 3, S. 10, Kış 2010, ss. 140-199. ÇALIŞKAN, Adem, Türk Şiir Bilgisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Ders Notları, Samsun, 2010, 375 s. ÇALIŞKAN, Adem, Çağdaş Türk Şiiri İncelemesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Ders Notları, Samsun, 2012, 225 s. ÇALIŞKAN, Adem, "ba-Şiir Felsefesi", "ca-Felsefî Şiir", "5ja-Şiir Estetiği", Edebiyat Bilimi ve Modern Türk Edebiyatında Edebiyat Felsefesi, 1.bs., Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara, 2018, ss. 240-273; 306-314; 409-432. ÇALIŞKAN, Adem, "The Poetry and Poets of the Movement of the New Traditionalist and/or New National Literature in Turkish Poetry of the Republic Era: The 1960s Generation" (Cumhuriyet Devri Türk Şiirinde Yeni Gelenekçi ve/veya Yeni Millî Edebiyat Akımı Şiiri ve Şairleri: 1960 Kuşağı), Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literatüre and History of Turkish or Turkic, Dil / Edebiyat - Language / Literatüre, Volume: 13, Issue: 20, Summer 2018, pp. 245-281. ÇALIŞKAN, Adem, "Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatında Toplumcu Gerçekçi Şiir ve Şairleri: 1960 Kuşağı", International Conference on Social Sciences - Cappadocia, Turgut Ozal Conference Center, Urgup, Nevsehir, Turkey / Conference E-Book, 16-20 April 2018, p. 95. ÇALIŞKAN, Adem, "Cumhuriyet Devri Türk Şiirinde Yeni Gelenekçi ve/veya Yeni Millî Edebiyat Akımı Şiiri ve Şairleri: 1970 Kuşağı" (The Poetry and Poets of the Movement of the New Traditionalist and/or New National Literature in Turkish Poetry of the Republic Era: The 1970s Generation), UBAK 2019: 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 14-17 Şubat 2019, Yalova, Türkiye, Sempoztum Özet Kitapçığı / 4th International Scientific Research Congres, 14-17 February 2019, Yalova, Turkey, Conference Abstracts [Ed. Prof.Dr.Elif Yüksel Oktay], Birinci Basım / First Edition, History Studies Dergisi (Yayınları), Yalova, Şubat 2019, ss. 284-285. ISBN: 978-605-67945-5-1 ÇALIŞKAN, Adem, "Türk Edebiyatında Poetika-I", Berceste, Aylık Kültür - Sanat - Edebiyat Dergisi, Yıl: 10, S. 119, Mayıs 2012, ss. 2-17. ÇALIŞKAN, Adem, "Türk Edebiyatında Poetika-II", Berceste, Aylık Kültür - Sanat - Edebiyat Dergisi, Yıl: 10, S. 119, Mayıs 2012, ss. 19-39. DOĞAN, Mehmet H., Yüzyılın Türk Şiiri (1900-2000), 3 C., Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002. ENGİNÜN, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergah Yayınları, İstanbul, 2001. Hece, Aylık Edebiyat Dergisi (Türk Şiiri Özel Sayısı), S. 53-55, Mayıs - Temmuz 2001. KAPLAN, Mehmet, İnci Enginün, Zeynep Kerman, Nejat Birinci,Abdullah Uçman, Atatürk Devri Fikir Hayatı I-II, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981. KAPLAN, Mehmet, Şiir Tahlilleri I-II, Dergah Yayınları, İstanbul, 1981, 2000. KURDAKUL, Şükran, Çağdaş Türk Edebiyatı, 2 C., İstanbul, 1986. OKTAY, Ahmet, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı (1923-1950), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1993. SAZYEK, Hakan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Akçağ Yayınları,Ankara, 1999. TANPINAR, Ahmet Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergah Yayınları, İstanbul, 1995. Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, 2 C., Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001. TEZGÖR, Hilmi, 'Bin Atlı Akınlarda Çocuklar': Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Şiir (1929-2005), 1.bs., İletişim Yayınları, İstanbul, 2013, 208 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1940‟lı yıllardan günümüze kadar Türk şiirinde görülen edebi eğilimler, ürünler ve edebi çatışmalar birlikte tanıtılacak. Bu edebi grupları tek başına temsil eden edebiyat dergilerinin poetikası tesbit edilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
22 Proje Hazırlama 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cumhuriyet öncesi Türk şiirinin geçirdiği dönemlere genel bir bakış ve şiir incelemesi hakkında teorik bilgi. Çağdaş Türk Şiiri İncelemeleri Kaynakçası.docx
1.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-..pdf
Türkçe-IV.Sınıf İşlenecek Konular ve Metinler.docx
2 Cumhuriyet dönemi Türk şiiri ve genel özellikleri, bu dönemdeki şiirinin sınıflandırılması. 2.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-..pdf
3 Cumhuriyet sonrası Türk şiirindeki dönemler, kuşaklar, eğilimler: Önceki nesil şairler ve Atatürk devri Türk şiiri. Mehhmet Akif'in "İstiklal Marşı", Necip Fazıl'ın "Kaldırımlar I", Tanpınar'ın "Bursa'da Zaman", A.K.Tecer'in "Nerdesin" ve A.N.Asya'nın "Bayrak" ve "Fetih Marşı" şiirlerinin tahlili. İstaiklâl Marşı-A.Ç.docx
3.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-..pdf
4 Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin önemli temsilcileri ve eserleri üzerinde incelemeler: Yedi Meşaleciler ve Serbest Nazımcılar. Ziya Osman Saba'nın "Sebil ve Güvercinler", Nazım Hikmet'in "San'at Telakkisi" ve "Kuvayı Milliye Destanı'ndan" şiirlerinin tahlili. 4.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-..pdf
5 Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin önemli temsilcileri ve eserleri üzerinde incelemeler: C.S. Tarancı'nın "Otuz Beş Yaş", Dıranas'ın "Şehrin Üstünden Geçen Bulutlar" şiirlerinin tahlili. 5.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-..pdf
6 Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin önemli temsilcileri ve eserleri üzerinde incelemeler: F.H.Dağlarca'nın "Mustafa Kemal'in Kağnısı"nın tahlili. Atatürk'ün ölümünden sonraki devir Türk şiiri (1940 sonrası): Garip şiiri ve özellikleri. 6.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-..pdf
7 Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin önemli temsilcileri ve eserleri üzerinde incelemeler: Orhan Veli'nin "Kitabe-i Seng-i Mezar I, II, II" ve "İstanbul'u Dinliyorum" şiirlerinin tahlili. 7.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-..pdf
8 Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin önemli temsilcileri ve eserleri üzerinde incelemeler: O.R.Horozcu'nun "Uludağ Sokak Satıcıları" ve M.C.Anday'ın "Tohum" şiirlerinin tahlili. 8.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-..pdf
9 Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin önemli temsilcileri ve eserleri üzerinde incelemeler: B. Necatigil'in "Kır Şarkısı "ve Cahit Külebi'nin bir şiirinin tahlili. 1950 kuşağı: Hisar şiiri ve şairleri. 9.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-..pdf
10 ARA SINAV
11 Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin önemli temsilcileri ve eserleri üzerinde incelemeler: M. Çınarlı'nın "Gerçek Hayali Aşt"ı şiirinin tahlili. 11.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN.pdf
12 Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin önemli temsilcileri ve eserleri üzerinde incelemeler:1955 kuşağı: İkinci Yeni Şiiri, özellikleri, şairleri ve örnek şiir tahlilleri. 12.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN.pdf
13 Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin önemli temsilcileri ve eserleri üzerinde incelemeler: 1960 kuşağı şiiri ve sınıflandırılması, örnek şiir tahlilleri. 1970 ve sonrası Türk şiiri... 13.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-..pdf
14 Genel değerlendirme. 14.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-..pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1128281 Türk şiirinin gelişmesinde rol oynayan toplumsal, siyasal, tarihi olayları bilir.
2 1131047 Türk şiirinin başlangıçtan günümüze geçirdiği evreleri bilir.
3 1135206 Çağdaş Türk şiirinin genel özellikleri, grupları, kuşakları ve eğilimleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 1138150 Çağdaş Türk şiirinden Türkçe derslerinde kullanmak üzere şiir örnekleri seçer.
5 1138785 Çağdaş Türk şiirinin önemli temsilcileri ve eserleri hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 1
3 3
4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek