Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRÖ408 A Seçmeli III (Edebi Eleştiri) 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Edebî eleştirinin nasıl ve hangi metodlarla yapılacağını uygulamalı olarak tanıtmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adem Çalışkan, Edebî Eleştiri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Basılmamış Ders Notları, Samsun, 2010. Christopher Ferrard, "Reca'izade Mahmud Ekrem'in Ta'lim-i Edebiyat'ı ve Osmanlı Edebiyat Eleştirisine Katkısı. Kısım I" (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Adem Çalışkan), Studies of the Ottoman Domain, Volume: 3, Issue: 4, February 2013, pp. 1-23 (Elektronik adresi için bkz. http://www.thestudiesofottomandomain.com/makaleler/edebiyat/makale_tr/Christopher FERRARD,Ağustos2013_tr.pdf , 07.07.2013) Tahsin Yücel, Eleştiri Kuramları, 1.bs., Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2007, 128 s. John Lye, “Edebiyat Eleştirisi, Edebiyat Teorisi ve ‘Bizzat Teori’ Arasındaki Farklar”, (Çev.: Dr. Adem Çalışkan), Yedi İklim, Edebiyat, Kültür, Sanat, Aylık Dergi, Cilt: XIX, Sayı: 197, [İstanbul] Ağustos 2006, ss. 45-48. s. Tence John Bew Spencer, Tenkit Sanatı, [Terc.: Mete Ergin - Gani Yener], Kaynak Yayınları, İstanbul, 1962, 63 s. Terry Eagleton, Edebiyat Eleştirisi Üzerine, (Çev. Handan Gönenç), Eleştiri Yayınları, İstanbul, 1984, 118 s. J.C. Carlaui – J. C. Filloux, Edebî Eleştiri, (Çev.: Hümeyra Çakmaklı), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1985, 119 s. Maggie Humm, Feminist Edebiyat Eleştirisi, [Yayına haz. Gönül Bakay], Say Yayınları, İstanbul, 2002. Raymond Geuss, Eleştirel Teori / Habermas ve Frankfurt Okulu, (Çev.: Ferda Keskin), 1.bs., Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2002, 160 s. Matthew Arnold – Walter H. Pater – T. E. Hulme – T. S. Eliot, Eleştiri, Anlamı ve İşlevi (Yay. haz.: Ahmet Aydoğan), İz Yayıncılık, İstanbul, 2002, 212 s. Edward W. Said, Yazınsal Eleştiri / Söyleşiler [Çev.: Salih Özer], Hece Yayınları, Ankara, 2003, 224 s.; 2.bs., Ankara, 2008. Max Horkheimer, Geleneksel ve Eleştirel Kuram [Çev.: Mustafa Tüzel], 1.bs., Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005, 503 s. Seyla Benhabib, Eleştiri, Norm ve Ütopya [Çev.: İsmet Tekerek], 1.bs., İletişim Yayınları, İstanbul, 2005, 470 s. Olcay Önertoy, Edebiyatımızda Eleştiri / Tanzimat ve Servet-i Fünûn Dönemleri, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayını, Ankara, 1980. Olcay Önertoy, Tanzimat Döneminde Edebiyat Anlayışı, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya, 1981. Bilge Ercilasun, Servet-i Fünûn’da Edebî Tenkid, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981. Harun Tolasa, 16. Yüzyılda Edebiyat Araştırma ve Eleştirisi, Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, 1983. Bilge Ercilasun, İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit / Türkçü Tenkit, C. 1, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1995. Betül Özçelebi, Cumhuriyet Döneminde Eleştiri 1923-1938, 1.bs., Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998. Hüseyin Özçelebi, Cumhuriyet Döneminde Eleştiri 1939-1950, 1.bs., Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Edebî eleştiri kavramı tanıtılacak; edebi eleştiri türleri üzerinde durulacak; edebi eleştirinin nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterileceketir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş; Edebiyat ve edebiyat eleştirisi kavramı, tanımı, konusu, işlevi, yöntemleri.
2 Eleştirinin genel özellikleri ve sınıflandırılması.
3 Edebiyat eleştirisinin tarihçesi (a-Batıda edebiyat eleştirisi … vb.)
4 b-Doğuda edebiyat eleştirisi (… Türk edebiyatında eleştiri:
5 Halk edebiyatı ve Eski Türk edebiyatında eleştiri.
6 Tanzimat edebiyatı ve Ara Nesil’de eleştiri.
7 Servet-i Fünûn edebiyatında eleştiri.
8 Servet-i Fünûn Dışı Edebiyatta eleştiri.
9 Meşrutiyet devri edebiyat eleştirisi: a-Fecr-i Âtî edebiyatında eleştiri.
10 ARA SINAV
11 b-Millî edebiyatta eleştiri.
12 Cumhuriyet devri edebiyatında eleştiri (a-Atatürk devri Türk edebiyatında eleştiri –Şiir, Öykü, Roman, Tiyatro eleştirisi.
13 b-Atatürk’ün ölümünden sonraki devir Türk edebiyatında eleştiri Şiir, Öykü, Roman, Tiyatro eleştirisi.
14 Eleştirmen ve özellikleri …. vb.; Genel değerlendirme.
15 FİNAL SINAVI
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1200731 şiir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.