Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRÖ414 Gk Seçmeli II (Türk Mitolojisi) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bir milletin önemli kültür hazinelerinden olan mitoloji kavramanı ve bu konuda yapılan önemli çalışmalara değinmeyi; zengin malzemeye sahip olan Türk mitolojisinin ana hatlarını kavramayı ve Türk mitolojisini oluşturan önemli metinler üzerinde bilgi sahibi olmayı hedefler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çoruhlu, Yaşar, 2011, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, İstanbul: Kabalcı Yayınları. Eliade, Mircae, 1993, Mitlerin Özellikleri (Çev. Sema Rifat), İstanbul:Simavi Yayınları Ergin, Muharrem, 1988, Oğuz Kağan Destanı. Ergin, Muharrem, Dede Korkut Kitabı, İstanbul, Boğaziçi Yayınları. Esin, Emel, 2001, Türk Kozmolojisine Giriş, İstanbul, Kabalcı Yayınları. Hooke, Samuel, 2002, Ortadoğu Mitolojisi. İnan, Abdulkadir, 2006, Tarihte ve Bugün Şamanizm Ögel, Bahaeddin, 1989, Türk Mitolojisi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. Oğuz,M. Öcal vd., 2006, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mitolojinin tanımı, özellikleri, çeşitleri, anonim halk edebiyatı türleriyle ilişkisi,Türklere ait mitoloji metinleri ve BU metinlerde yer alan mitolojik unsurların incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 3 5 15
10 Tartışma 2 5 10
11 Soru-Yanıt 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mitoloji türü ve özellikleri.
2 Masal, destan, efsane, halk hikayesi ile mitoloji arasındaki benzerlikler ve farklılıklar
3 Türk mitolojisinin temelleri
4 Şamanizm ve mitoloji
5 Türk mitolojisinde evren ve dünyanın yaratılışı
6 Türk mitolojisinde ölüm
7 Türk mitolojisinde hayvanlar
8 Türk mitolojisinde renkler
9 Türk mitolojisinde sayılar
10 Ara sınav
11 Dünyanın belli başlı mitolojileri
12 Türk ve dünya mitolojilerinin karşılaştırılması
13 Dede Korkut hikayelerinde mitolojik unsurlar
14 Mitolojik unsurlar taşıyan metinlerin eğitimde kullanımı ve bunun amaçları.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1210697 Mitoloji türünü ve özelliklerini tanır.
2 1215102 Dünya mitolojisinin temel eserlerini öğrenir ve Türk mitolojisine etkilerini tanır.
3 1173871 Türk mitolojisinin temel özelliklerini ve metinlerini öğrenir.
4 1173908 Mitolojik unsurları ve edebi eserlerdeki yansımalarını kavrar.
5 1228619 Mitolojik unsurlar taşıyan metinlerin eğitimde kullanılma amacına ilişkin fikir sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 4
3 4 4
4 3 3
5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek