Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRÖ416 Gk Seçmeli II (Dil Felsefesi) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Dersi takip edenlerin öncelikle dil fenomeni, dilin mahiyeti, anlamı ve kökeni ile felsefe arasındaki ilişkiler üzerinde durarak dilin akademik dünyada felsefi açıdan değerlendirilmesi üzerinde durarak zaman içinde çeşitli filozoflar tarafından kavramların değerlendirilerek anlamlandırılmasını analiz eder.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Zekeriyya Uludağ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atakan Altınörs; Dil Felsefesi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Felsefenin dile yaklaşımı ve onun dil bilimden ayrılan yönleri dil felsefesi ve di lbilim arasındaki farklar, dilin ne olup olmadığı dil ve kültür arasındaki ilişki, dilin kökeni bu konuda mitolojilerin ve dinlerin düşünce ve kabulleri, anlam sorunu ve konuya yaklaşım tarzları ile tarihsel dönemler açısından çeşitli filozofların konuları değerlendirmesi ve ortaya koydukları düşünceler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 6 6
34 Okuma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Felsefe nedir? Felsefenin temel disiplinleri? 1. hafta.docx
2 Felsefenin temel disiplinleri olan Bilgi, metafizik, değerler(etik ve estetik) hakkında bilgi verilir. 2. hafta - Kopya.docx
3 Felsefenin dile yaklaşımı, dil felsefesinin alanı ile dilbilimden ayrıldığı noktalar üzerinde durulur. 3. hafta - Kopya (12).docx
4 Bilimsel bir olgu olarak dil hakkında ileri sürülen düşünceler üzerinde durulur. 4. hafta - Kopya (11).docx
5 Dil ve kökeni ile ilgili olarak ileri sürülen görüşlere yer verilirken mitolojilerin ve dinleri ileri sürdüğü düşünceler üzerinde durulur. 5. hafta - Kopya (10).docx
6 Dilin kökeninin felsefi bir problem olarak ele alınmasına devam edilir. 6. hafta - Kopya (9).docx
7 Anlam sorununa genel bir bakıştan sonra bu alanda ortaya çıkan zihinci, göndergeci, davranışçı ve pragmatik yaklaşımlar ve temsilcileri hakkında ileri sürülen görüşler ele alınır... 7. hafta - Kopya (8).docx
8 7. haftada belirtilen konu bu haftada ele alınarak detaylandırılır. 8. hafta - Kopya (7).docx
9 ara sınav.
10 Antikçağ felsefesi içerisinde dil felsefesine yönelik düşüncelere Sokrat Platon ve Aristoteles bağlamında konuya bakılır. 10. hafta - Kopya (6).docx
11 Ortaçağ düşüncesi ve temsilcilerinin düşüncelerine yer verilirken S.Augustinus'un temel düşünceleri ile nominalizm ve temsilcileri üzerinde durulur. 11. hafta - Kopya (5).docx
12 Ortaçağ düşüncesinin dil felsefesi üzerindeki yaklaşımlarına devam edilir. 12. hafta - Kopya (4).docx
13 Yeniçağ ve yakınçağ düşünce sistematiği içerisinde konu ile ilgili seçilmiş örneklerden bazıları üzerinde durulur. Wittgenstein örneği. 13. hafta - Kopya (3).docx
14 Türkçe öğretmenliği öğrencileri açısından dil felsefesinin genel bir değerlendirmesi yapılır. 14 hafta - Kopya (2).docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1182867 Dil felsefesi alan itibariyle nasıl bir disiplindir?
2 1183565 Dil nedir?
3 1186472 Düşünce ile dil arasında nasıl bir ilişki vardır?
4 1169062 Dil köken itibariyle nasıl bir olgudur?
5 1185744 Dil konusunda dinlerin kabulleri nedir?
6 1206732 Dil ile anlam arasında nasıl bir problem vardır?

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 4
4 4
5 5
6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek