Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZEÖ103 Psikolojiye Giriş 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Bu ders psikoloji disiplininin inceleme konuları ve insan davranışının öğrenilmesini tanıtmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Meryem VURAL BATIK

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Morris, C.G. (2002). Psikolojiyi Anlamak (Psikolojiye Giriş). H.Belgin Ayvaşık ve Melike Sayıl Ed. Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında araştırma yöntemleri, duyum ve algı, stres ve uyum, öğrenme, bellek, biliş, motivasyon, duygu, yaşam boyu gelişim, kişilik, sosyal davranış ve breysel farklılıklar tartışılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir bilim olarak psikoloji: Tanımı ve araştırma yöntemleri
2 Davranış biyolojisi
3 Duyum ve algı
4 Öğrenme I
5 Öğrenme II
6 Bellek
7 Biliş: Dil ve düşünme
8 Ara sınav
9 Yaşam boyu gelişim I
10 Yaşam boyu gelişim II
11 Güdüler ve duygular
12 Kişilik
13 Sosyal davranış ve bireysel farklılıklar I
14 Sosyal davranış ve bireysel farklılıklar II

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
35017 1472298 Psikoloji biliminin doğasını anlayabilme
112152 1472299 Psikoloji ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
112153 1472300 Temel kuramsal yaklaşımları açıklayabilme
112154 1472301 Psikolojinin temel konuları ile ilgili kuram ve araştırmaları kavrayabilme
112155 1472302 Psikolojik kavram, kuram ve araştırma sonuçlarını günlük yaşam problemlerine uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71155 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 71156 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 71157 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 71158 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 71159 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 71160 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 71161 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 71162 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 71163 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 71126 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 71132 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 71133 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 71134 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 71135 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 71141 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 71127 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 71131 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
18 71136 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
19 71153 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
20 71137 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
21 71154 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
22 71138 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
23 71139 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
24 71140 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
25 71128 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
26 71142 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
27 71143 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 71144 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
29 71129 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
30 71145 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
31 71146 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
32 71147 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
33 71148 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
34 71130 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
35 71149 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
36 71150 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 71151 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
38 71152 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
35017 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3
112152 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3
112153 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
112154 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4