Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZEÖ201 Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Kaynaştırmanın tanımını, kaynaştırmayı başarıya ulaştıran etmenleri, kaynaştırma uygulamalarında işbirliği modellerini, farklı özel gereksinimli çoculklara yapılacak kaynaştırma düzenlemelerini, kaynaştırmaya hazırlık etkinliklerini, öğretimsel uyarlamaları ve destek özel eğitim hizmetleri incelemek, karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Murat Vural

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ataman, Ayşegül. “Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim”, Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş. Editör: Ayşegül Ataman. 2. Baskı. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2005. Batu, E., Sema ve Kırcaali-İftar Gönül. Kaynaştırma. Ankara: Kök Yayıncılık, 2005 Güzel Özmen, Rüya. “Kaynaştırma Ortamlarında Öğretimsel Düzenlemeler”, Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş. Editör: Ayşegül Ataman. 2. Baskı. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2005. Uysal, Ayten. “Öğretmenlerin ve Okul Yöneticilerinin Zihin Engelli Çocukların Kaynaştırılmasında Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri,” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kaynaştırma-normalleştirme-bütünleştirme, destek hizmet kavramları, kaynaştırmanın tarihsel gelişimi, kaynaştırmanın yasal dayanakları, kaynaştırma ekibinin sorumlulukları, sosyal kabul, farklı yetersizliğe sahip kaynaştırma öğrencilerine yönelik destek özel eğitim hizmetleri, öğretim ve değerlendirme süreçlerini uyarlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 10 3 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders Programının İncelenmesi
2 Kaynaştırma: Temel Kavramlar, Tarihçe ve İlkeler
3 Özel Gereksinimli Çocukların Özellikleri
4 Değerlendirme ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama
5 Değerlendirme ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama
6 Kaynastırma uygulamalarında öğretimin planlanması
7 Ara sınav
8 Öğretimin Uyarlanması
9 Kaynaştırma Uygulamalarında Davranış Yönetimi
10 Sosyal Kabulün Artırılması
11 Sosyal Kabulün Artırılması
12 Aile Katılımının Artırılması
13 Kaynaştırma uygulamalarında işbirliği
14 Kaynaştırma ile İlgili Yasal Mevzuat

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1472536 Kaynaştırmanın tanımını söyler
2 1472537 En az kısıtlayıcı eğitim ortamını açıklar
3 1472538 Kaynaştırma uygulamalarına örnekler verir.
4 1472539 Kaynaştırma uygulamalarında işbirliğini açıklar.
5 1472540 Kaynaştırma Uygulamalarında Öğrenci Gereksinimlerinin Değerlendirilmesini açıklar.
6 1472541 Değerlendirme sürecinde izlenen adımları belirtir.
7 1472542 Kaynaştırmayı Başarıya Ulaştıran Etmenleri açıklar.
8 1472543 Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretimi Planlar.
9 1472544 Kaynaştırma sınıflarında yapılacak olası düzenlemeleri anlatır.
10 1472545 Kaynaştırmanın yararlarını açıklar.
11 1472546 Kaynaştırmanın tarihsel gelişimini açıklar.
12 1472547 Kaynaştırmanın yasal dayanaklarını açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71155 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 71156 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 71157 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 71158 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 71159 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 71160 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 71161 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 71162 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 71163 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 71126 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 71132 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 71133 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 71134 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 71135 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 71141 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 71127 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 71131 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
18 71136 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
19 71153 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
20 71137 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
21 71154 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
22 71138 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
23 71139 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
24 71140 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
25 71128 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
26 71142 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
27 71143 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 71144 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
29 71129 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
30 71145 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
31 71146 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
32 71147 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
33 71148 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
34 71130 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
35 71149 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
36 71150 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 71151 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
38 71152 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4