Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZEÖ203 Erken Çocuklukta Özel Eğitim 927001 2 3 4

Dersin Amacı

(0-4 yaş arası) zihinsel engelli öğrencilerin zihinsel ve psikomotor becerileri değerlendirmek üzere ölçüt bağımlı ölçü aracı hazırlama ve uygulama; elde edilen performans düzeyine dayalı olarak amaçlar oluşturma ve öğretim süreci oluşturma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör.Meltem ERDEMLİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Denver Gelişim Skalası - Günce, G. Zihinsel Gelişim Kuramı, Ankara - Küçük Adımlar Erken Çocukluk Programı, Komisyon - Varol, N Erken Çocukluk Döneminde Görme Bozukluğu olan Çocuklar, 1996, Ankara

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Erken çocukluk dönemi eğitiminin önemi, erken çocukluk dönemi eğitimiyle ilgili yaklaşımlar, özel eğitimde erken çocukluk dönemi eğitiminin tarihçesi, 0-4 yaş arası zihinsel ve psikomotor gelişim özellikleri, zihinsel ve psikomotor gelişimin değerlendirilme yöntemleri ve zihinsel engelli 0-4 yaş arası çocuklarda zihinsel ve psikomotor becerilerin öğretim yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 20 1
8 Rehberli Problem Çözümü 10 20 1
10 Tartışma 10 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 3 30
10 Tartışma 5 2 10
11 Soru-Yanıt 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Erken çocukluk dönemi eğitimiyle ilgili felsefi, ödünleyici, psiko analitik, davranışsal ve gelişimsel yaklaşımlar
2 Frobel, Robert Owen, Margaret Mc, Millan ve Montessori ana okulları
3 Erken çocukluk dönemi eğitiminin tarihçesi
4 573 Sayılı KHK ve Erken Çocukluk Eğitimi
5 0-4 yaş arası zihinsel gelişim ölçüt bağımlı ölçü aracı geliştirme
6 Denver Gelişim Sklası ve uygulanması
7 Ara Sınav
8 0-4 yaş arası zihinsel gelişim ölçüt bağımlı ölçü aracıyla performans belirleme
9 Performans düzeyine göre uzun dönemli, kısa dönemli ve öğretimsel amaçları oluşturma
10 Zihinsel gelişim öğretim süreci
11 0-4 Yaş arası Psikomotor gelişim
12 0-4 yaş arası Psikomotor gelişim ölçüt bağımlı ölçü aracı geliştirme
13 0-4 yaş arası Psikomotor gelişim aracıyla performans belirleme
14 Psikomotor gelişim öğretim süreci

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1148597 Öğrenciler, (0-4 yaş arası) zihinsel engelli öğrencilerin zihinsel ve psikomotor becerilerini değerlendirerek performans düzeyine dayalı öğretim yapar.
2 1226908 Erken eğitim ve aile eğitimi ile ilgili kavramları açıklar.
3 1187745 Erken çocuklukta gelişimin önemli köşe taşlarını ifade eder.
4 1187757 Gelişimi riske sokan doğum öncesi, doğum anı ve sonrası faktörleri ifade eder.
5 1188607 Erken çocukluk döneminde değerlendirme sürecini açıklar.
6 1188941 Farklı erken eğitim ortamlarını açıklar.
7 1189226 Erken eğitimde aile eğitimi kavramı ve önemini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63386 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 63387 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 63388 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 63389 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 63390 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 63391 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 63392 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 63393 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 63394 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 63357 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 63363 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 63364 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 63365 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 63366 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 63372 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 63358 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 63362 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
18 63367 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
19 63384 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
20 63368 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
21 63385 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
22 63369 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
23 63370 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
24 63371 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
25 63359 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
26 63373 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
27 63374 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 63375 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
29 63360 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
30 63376 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
31 63377 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
32 63378 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
33 63379 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
34 63361 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
35 63380 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
36 63381 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 63382 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
38 63383 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 3 5
3 3
4
5
6
7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek