Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZEÖ205 Uygulamalı Davranış Analizi 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Öğrenciler: 1Davranışların yeterli olan açıklamalarını olmayanlardan ayırır ve örnek verir. 2. Uygulamalı davranış analizinin özelliklerini betimler. 3. Deneysel analizi uygulamalı davranış analizinden ayırır. 4. Davranış ilkelerine örnek verir. 5. Uyaran kontrolünü betimler ve örnek verir. 6. Görüşme formu geliştirir ve anekdot kaydından hedef davranışı ve nedenlerini belirler. 7. Davranışları kayıt eder ve grafikle gösterir. 8. Tek denekli etkililik desenlerini betimler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Serpil Alptekin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özyürek, M. (2005) Olumlu Sınıf Yönetimi. Kök Yayınları Ankara Özyürek M. (1996) Davranış yönetimi: Uygulamalı Davranış Analizi1. Karatepe Yayınları, Ankara Kırcaali-İftar G. Ve Tekin-İftar E. (2006) Yanlışsız Öğretim Yöntemleri. Nobel Yayınları, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, davranışları açıklama, davranışların yeterli ve yeterli olmayan açıklamaları, uygulamalı davranış analizi ve gelişimi, davranış ilkeleri ve örnekleri, uyaran kontrolü, davranışsal değerlendirme, hedef davranışı belirleme ve ölçme, amaç yazma, etkililik ve etkililiği değerlendirmek için tek denekli araştırma desenleri üzerinde odaklanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 5 40 1
2 Final Sınavı 1 70 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
4 Quiz 5 3 15
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 •Dersin kapsamı ve işlenişi; Davranışların açıklanması ve yeterli olmayan açıklamalar
2 •Davranışların yeterli açıklamaları
3 •Uygulamalı davranış analizi ve özellikleri
4 •Bilimin özellikleri ve uygulamalı davranış analizi.
5 •Deneysel davranış analizi uygulamalı davranış analizi ve davranışları analiz etme.
6 •Davranış ilkelerinden olumlu pekiştirme, olumsuz pekiştirme, I.Tür ceza II.tür ceza,
7 •Ayrımlı pekiştirme ve uyaran kontrol
8 •Ara sınavı
9 •Problemli davranışı ve nedenlerini belirlemek için görüşme formunu geliştirme ve anekdot kaydı tutma.
10 •Hedef davranışları belirleme ve nedenlerini belirleme
11 •Davranışları özelliklerine göre kayıt etme
12 •Davranışları grafikle gösterme
13 •Etkililik ve Etkililiği gösterme yolları
14 •Tek denekli desenlerle uygulanan işlem sürecinin etkililiğini gösterir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1130994 Davranışın yeterli ve yeterli olmayan açıklamalarına örnekler verir
2 1137486 Bilimin özellikleri ile uygulamalı davranış analizinin arasındaki ilişkiyi betimler.
3 1124561 Hedef davranışı tanımlar, kayıt eder ve verileri grafiğe işler.
4 1123916 Davranış ilkelerini (pekiştirme ve ceza) birbirinden ayırdeder.
5 1164661 Hedef davranışa uygun pekiştirme ya da ceza işlem süreçlerini belirler ve uygulama planı hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63386 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 63387 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 63388 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 63389 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 63390 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 63391 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 63392 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 63393 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 63394 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 63357 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 63363 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 63364 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 63365 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 63366 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 63372 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 63358 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 63362 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
18 63367 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
19 63384 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
20 63368 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
21 63385 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
22 63369 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
23 63370 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
24 63371 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
25 63359 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
26 63373 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
27 63374 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 63375 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
29 63360 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
30 63376 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
31 63377 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
32 63378 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
33 63379 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
34 63361 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
35 63380 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
36 63381 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 63382 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
38 63383 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
2 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 3 5 5 5 2 4 4 5 3 4 4 5 4 5 5 5 5 3 4 5 3 4
3 2 4 4 4 5 5 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 4
4 3 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4