Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZEÖ307 Zihin Engellilere Matematik Öğretimi 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Eğitim, öğretim, öğrenme, matematik öğretimi kavramlarını açıklama. Matematik içeriği oluşturma ( matematiğin yatay ve dikey sırasının oluşturulması). Öğrencinin matematik gereksinimlerini belirleme. Temel matematik kavram ve becerilerinin kazandırılması için doğrudan öğretim ve basamaklandırılmış öğretim yaklaşımına göre öğretim planları oluşturma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Serpil Alptekin

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Etkileşime Dayalı Matematik Öğretimi, Yıkmış A., Kök yayıncılık, 2005, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Eğitim, öğretim, öğrenme, matematik öğretimi kavramları, matematik disiplin alanına ilişkin kaba ve ayrıntılı değerlendirme araçları, doğrudan öğretim ve basamaklandırılmış yönteme göre temel matematik kavram ve becerileri öğretim planları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 5 40 1
2 Final Sınavı 1 70 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 4 8 32
12 Takım/Grup Çalışması 2 6 12
29 Bireysel Çalışma 12 1 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
48 Sözlü Sınav 5 2 10
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Matematik nedir?, Zihinsel engelli çocuklara matematik öğretimi neden gereklidir?, Zihinsel engelli çocuklar matematik içeriğini öğrenmede neden güçlük yaşarlar? Matematikte ardışıklığın önemi
2 Matematik müfredat programı (I. Kademe)’nın incelenmesi, sınıf düzeylerine göre matematiğin dikey sırası
3 Kaba değerlendirme nedir?Kaba değerlendirme araçları nelerdir ve özellikler Görüşmeler, Kontrol listeleri, Portfolyo incelemeleri ile hata analizi; sınıf düzeylerine uygun kontrol listesi hazırlama
4 Kontrol listelerinin uygulanması ve öğrenci gereksinimlerini belirleme uzun dönemli amaçları belirleme; hata analizi yoluyla zihinsel engelli öğrencilerin dört işlemde yaptıkları hatalar ve hata analizi nasıl yapılır?
5 Matematik becerilerinin ayrıntılı değerlendirilmesi; toplama, çıkarma becerileri ölçüt bağımlı ölçü araçlarını geliştirme ve uygulama
6 Çarpma ve bölme becerileri ölçüt bağımlı ölçü araçlarını geliştirme ve uygulama. Öğrencinin performans düzeyine uygun öğretimsel amaç yazma
7 ARA SINAV
8 Matematik öğretim yöntemleri (doğrudan öğretim yöntemi ve bu yönteme uygun ders planı hazırlama ve uygulama)
9 Basamaklandırılmış yöntem, sabit beklemeli ve eşzamanlı ipucu işlem süreçleri ve bu yönteme uygun ders planı hazırlama ve uygulama
10 Matematik öğretiminde yararlanılan araçlar ve kullanımı
11 Sözlü problem türleri ve şemaya dayalı problem çözme stratejisinin öğretimi
12 Matematik becerilerinde strateji öğretimi (ders planı hazırlama ve uygulama)
13 Edinilmiş matematik becerilerinin akıcılığı ve sürdürülmesi
14 Edinilmiş matematik becerilerinin genellenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1352646 Matematik becerilerini değerlendirmek için ölçme aracı geliştirir ve uygulama planı hazırlar.
2 1359839 Dört işlem becerilerinde hata analizi ve işlem analizi yapar.
3 1368139 Öğrenci gereksinimlerine dayalı öğretim planı (doğrudan öğretim, şemaya dayalı problem çözme vb.) hazırlar.
4 1472390 Matematikte işlem akıcılığı geliştirmek için müdahale programı geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71155 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 71156 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 71157 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 71158 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 71159 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 71160 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 71161 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 71162 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 71163 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 71126 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 71132 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 71133 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 71134 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 71135 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 71141 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 71127 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 71131 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
18 71136 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
19 71153 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
20 71137 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
21 71154 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
22 71138 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
23 71139 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
24 71140 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
25 71128 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
26 71142 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
27 71143 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 71144 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
29 71129 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
30 71145 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
31 71146 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
32 71147 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
33 71148 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
34 71130 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
35 71149 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
36 71150 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 71151 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
38 71152 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 4 5 2 3 4 5 4 5 5 3 5 5 4 3 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5
2 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 5 4 4 3 5 4 3 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5
3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4
4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 3 5 3 3 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek