Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO101 Genel Biyoloji-I (Botanik) 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere bitki hücre, doku ve organlarının genel özellikleri hakkında bilgi vermek ve temel seviyede bazı fizyolojik ve ekolojik mekanizmaları açıklamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hamdi Güray Kutbay

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akman, Y., Botanik Bitki Biyolojisine Giriş. Palme Yayınları, Ankara 1989. Özyurt S., Bitki Anatomisi I ve II. Atatürk Üniv. Fen-Ed. Fak. Yay. No: 30, Erzurum 1986. Yentür, S. Bitki Anatomisi İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Yay. No: 227, İstanbul, 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bu derste öğrencilere bitkilerin hücre, doku ve organlarının genel özellikleri ve temel seviyede bazı fizyolojik ve ekolojik mekanizmaların incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
4 Quiz 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hücre zarının genel yapısı, maddelerin hücre zarından geçişi, sitoplazmanın genel yapısı ve özellikleri 1. HAFTA.doc
2 Bitki hücresinde bulunan organeller (endoplazmik retikulum, golgi cisimciği, mitokondri, mikrozomlar, ribozomlar) 2. HAFTA.doc
3 Bitki hücresindeki ergastik maddeler ve özellikleri 3. HAFTA.doc
4 Plastidler, fotosentez olayı, fotosolunum 4. HAFTA.doc
5 Çekirdek ve kromozomlar, nükleik asitler, protein sentezi, mitoz ve mayoz bölünme 5. HAFTA.doc
6 Hücre çeperinin oluşumu, geçitler ve plazmodesmata, bitkisel dokuların genel özellikleri, meristematik dokular 6. HAFTA.doc
7 Bitkilerdeki sürekli dokuların sınıflandırılması, koruyucu dokunun yapısı ve özellikleri 7. HAFTA.doc
8 Temel doku (parenkima) ve destek dokunun (sklerenkima)ve iletim dokusunun yapısı ve özellikleri 8. HAFTA.doc
9 VİZE
10 Salgı dokusunun yapısı ve özellikleri 10. HAFTA.doc
11 Bitkilerdeki vejetatif ve generatif organlar, kök ve gövdenin primer ve sekonder yapısı ve metamorfoz tipleri 11. HAFTA.doc
12 Yaprağın iç ve dış yapısı, yaprak metamorfozları, bitkilerde üreme tipleri, çiçeğin genel yapısı ve özellikleri 12. HAFTA.doc
13 Çiçeğin tanımı, yapısı ve özellikleri 13. HAFTA.doc
14 Meyvenin genel yapısı ve özellikleri, meyve tipleri 14. HAFTA.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293961 Öğrenci bitki hücresinin genel yapı ve organizasyonunu kavrayacaktır. Öğrenci Genel Botanik alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilecek ve konu ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle yorumlayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek