Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO209 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bitkisel organizmaların iç ve dış yapılarının anlaşılmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Gülcan ŞENEL

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Semahat Yentür: Bitki Anatomisi, 2005. 2. D.F. Cutler, C.E.J. Botha, D.W. Stevenson, Plant Anatomy, 2008. 3. Paula Rudall, Anatomy of Flowering Plants, 2007. 4. Kamil Coşkunçelebi Serdar Makbul Osman Beyazoğlu Bitki Morfolojisi ve Anatomisi Ders Kitabı Trabzon 2015

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitkisel hücre, hücre çeperinin yapısı, meristemler, temel doku, koruyucu doku, destek doku, iletim ve salgı dokusu, vejetatif ve generatif organlar ve bitki organlarının primer ve sekonder yapısı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 10 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
54 Ev Ödevi 1 28 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitkisel hücre (sitoplazmik organeller, vakuol ve protoplazmik olmayan yapılar) Bitki Anat. Ders notları.pdf
2 Hücre çeperi(çeper tabakaları, orta lamel primer ve sekonder çeper, geçitler ve plazmodesmata)
3 Meristemler ( apikal ve lateral meristemler vejetatif sürgün ucu ve kök ucu meristemlerinin yapısı, vasküler kambiyum)
4 Parankima Koruyucu doku, stoma ve tüyler
5 Destek doku (Kollenkima ve sklerenkima)
6 İletim doku : Ksilem (trake ve trakeid primer ve sekonder ksilem, Angiosperm ve Gymnosperm odunu)
7 İletim Doku. Floem (primer ve sekonder floem Angiosperm ve Gymnosperm floemi)
8 Salgı Doku
9 Kök :primer ve sekonder kök yapısı
10 Ara sınav
11 Gövdenin morfolojik ve anatomik yapısı
12 Yaprağın morfolojik ve anatomik yapısı
13 Çiçeğin morfolojik ve anatomik yapısı
14 Meyva ve tohumun anatomik ve morfolojik yapısı
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293642 Bitkisel organizmalar arasındaki yapısal farklılıkların nedenlerini anlar
2 1293644 Bitkilerin yapısal özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1293643 Botanikle ilgili terminolojiye hakim olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 4 4 4 4 3 2 4 5 3 4 5 2 4 5
2 4 2 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 5 2 3 4
3 3 2 4 5 4 4 2 2 4 4 3 3 5 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek