Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO225 Bilim Tarihi ve Biyoloji Felsefesi 927003 2 3 2

Dersin Amacı

Bilginin hangi aşamalardan geçerek bugünkü haline ulaştığını belirlemek, -Bilimsel kuramların doğuşunu ve gelişimini olgusal ve deneysel verilere dayanarak betimlemek, -Bir toplumun bilime ne zaman ve hangi durumlarda katkı yapapildiğini örneklerle açıklamak, - Bu katkılar yapılırken bilim adamlarının nasıl bir uğraş verdikleri, kullandıkları yöntemleri, araç ve gereçleri göz önüne sermek, -Bilimin ve Biyolojinin bilimdeki yerinin değerini ve önemini sorgulayarak, bilimsel etkinliği bütün yönleriyle tanımaya çalışmak,

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Aysun Gümüş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bilim Tarihi, Ronan,C.A., Tubitak Akademik Dizi, Ankara 2005(5. basım), 611s. 2. Biyolojide Geçmişe Yolculuk, Şahin,Y., Palme Yayıncılık, Ankara 2007, 549s. 3. Biyoloji Budur, Mayr,E., Tubitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara 2008, 375s. 4. Bilim Tarihi, Topdemir, H.G. ve Unat,Y., Pegem Akademi, Ankara 2008, 398s. 5. Bilim Tarihine Giriş, Tekeli,S., Kahya,E., Dosay,M, Demir,R., Topdemir,H.G., Unat,Y., Aydın, A.K.,Nobel Yayn Dağıtım, Ankara 1999, 451s. 6. Biyoloji Felsefesi, Duralı,T., Akçağ Basım Yayım Pazarlama, Ankara 1992, 350s. 7. Bilim Tarihi, Yıldırım, C., Remzi Kitabevi, İstanbul, 2001, 270s. 8. Bilimsel Düşünme Yöntemi, Yıldırım, C., İmge Kitabevi, Ankara 2008 (2. basım), 521s. 9. Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı, Sagan, C., Tubitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara 2006 (18. basım), 472s. 10. Bilim Tarihi Yazıları, Koyre, A., Tubitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara 2004 (6. basım), 277s. 11. Fen Bilimleri Tarihi ve Türk-İslam Bilginlerinin Yeri, Göker, L., MEB Düşünce Eserleri Dizisi:7, İstanbul 1998, 636s. 12. Bilimin Serüveni, Langone, J., Stutz,B., Gianopoulos, A., NTV yayınları, İstanbul 2008, 408s. 13. Bilimin Arka Yüzü, Berry, A., Tubitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara 2008 (16. basım), 319s. 14. Bilim; Dört bin yıllık birtarih, Patricia Fara, Oxford Press, 2009, 508s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Antik çağ ve Yunan filozofları, İslam dünyasında bilim, orta çağ, batı dünyasında rönesans, modern bilimsel metodoloji

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim tarihi nedir? Bilimin kökeni, Bilimsel Gelişmenin Niteliği, Bilimin anlamı; Einstein ve Russel’ın tanımı, Bilimi niteleyen özellikler 1. Bölüm.ppt
2 Biyoloji (dirimbilim) felsefesinin doğuşu, eski Çin, eski Hindistan, eski Anadolu Uygarlıkları, Mısırlılar, Eski Mezopotamya ve İran felsefesi. 2. Bölüm.pdf
3 Eski uygarlıklarda bilim; Mısır ve Mezopotamya’da bilim, Antik Yunan’da bilim, Miletliler, Pisagorcular, Elealı filozoflar, Pluralist filozoflar, atomistler, Sofistler, Sokrates ve sonrası, Platon ve sonrası, Aristo ve sonrası 3. Bölüm.ppt
4 Helenistik Dönemde bilim; Helenistler, Epikürcüler, Skeptistler, Romalılarda bilim, Çiçero, Biyolojiye damga vuranlar; Plinius, Dioskurides, Galenos 4. Bölüm.pdf
5 Ortaçağ Avrupası ve İslam dünyasında bilim; Batı’da Karanlık-İslam’da rönesans; Ortaçağ düşüncesinin niteliği, 5. Bölüm.pdf
6 Ortaçağ Avrupası ve İslam dünyasında bilim; Skolastik dönemde bilim ve felsefe, İslam dünyasında bilim, İslam biliminin Batı’ya etkisi ve gerileme nedenleri. 6. Bölüm.pdf
7 Batı’da Rönesans ve Modern bilim; Rönesans filozofları; Humanistler, Platonistler, Aristotelistler, Atomistler, Şüpheciler, Rönesans Biyologları, 7. Bölüm.pdf
8 Batı’da Rönesans ve Modern bilim; Astronomide Devrimsel Atılımlar, Kimya, Tıp ve hayat bilimlerinde durum, Fizik ve Matematikte durum, bilimde yöntem bilinci, Galilei ve Newton, Işığa ilişkin kuramlar, Bilim akademileri 8. Bölüm.pdf
9 Aydınlanma çağı ve bilim; Yürüme çağı filozofları ve biyologları, 18.yy.’da astronomi, matematik ve fizik, Lavoisier ve Kimyada devrim, 9. Bölüm.pdf
10 Arasınav
11 Endüstri devrimi ve bilim; Fizikte yeni atılımlar, Evrim kuramı ve Darwin, Mikro- Biyoloji ve Gen teorisi, 19.yy.’ın özellikleri 11. Bölüm.pdf
12 Çağdaş Bilim; Einstein devrimi, Kuantum teorisi ve Atom fiziğinin doğuşu.
13 Cumhuriyet Dönem’inde bilim, Ülkemizde biyoloji
14 Biyoloji disiplinleri, kavramlar, teoriler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1154464 Bilim tarihi ışığında, bilimin stabil olmayıp, buluşlar ve teknolojik gelişmeler gibi yeniliklerden öte; bizzat kendi doğası gereği, bilimsel düşünce ve kuramların da değişime açık olması gerektiğini özümser.
2 1124948 Öğrenci bilimin doğuşu ve gelişme süreci içerisinde, değişen ‘bilim’ tanımlamalarını ve bugünkü modern bilim tarifini yapabilir. ‘Bilim nedir?’ sorusunu cevaplayabilir.
3 1132128 Antik çağdan bu yana bilimsel düşünce ve metodolojinin gelişiminde belirleyici unsurları, akımları, kural ve algıları tanımlayabilir.
4 1133736 Bilim tarihinde, ampirik ve teorik yaklaşımın ayrımını yapabilir ve bugünkü modern bilim anlayışında her iki yaklaşımı bağdaştıran temel bilimsel metodolojiyi tanır.
5 1126816 Bilim tarihi içinde biyolojik bilimlerin yerini, gelişimini, duraklama dönemlerini ve günümüz dünyasında ulaştığı noktayı ve multidisipliner çalışmalarda biyolojik bilimlerin payını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 5 5 4 2 1 3 3 5 3 1 5 1 1
2 1 1 1 5 5 4 2 1 3 4 4 3 1 5 1 1
3 1 1 1 4 5 4 2 1 3 4 4 3 1 5 1 1
4 1 1 1 4 5 4 2 1 3 4 4 3 1 5 1 1
5 1 1 1 4 5 4 2 1 3 4 4 3 1 5 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek