Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO208 Mikrobiyoloji-II 927001 2 4 2

Dersin Amacı

Bu dersin başlıca amacı, mikrobiyolojinin temel kavramlarıyla birlikte mikrobiyal çeşitlilik ve ilgili kavramların yaşamdaki önemlerinin anlaşılmasını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kamil IŞIK

Ön Koşul Dersleri

---

Önerilen Diğer Hususlar

---

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KAYNAKLAR : 1- Madigan, M.T., Martinko, J.M., Dunlop, P.V. and Clark, D.P., 2009, Brock Biology of Microorganisms, Pearson Education, Inc. 2- Çökmüş, C. 2010, Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, 11. Baskıdan çeviri, Palme Yayıncılık, Ankara. 3- Pelczar Jr,M.; Chan,E.C.S.; Krieg, N.R., 1993. Microbiology, concepts and applications, Mc Graw Hill Inc. 4- Çakmakçı, M.L.; Karahan, A.G., 1995, Mikrobiyolojiye Giriş, ISVAK Yayın No 5.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

---

Dersin İçeriği

Mikrobiyal sistematik ve filogenik ilişkiler, Bacterianın filogenisi , Proteobacteria, Gram pozitif ve Actinobacteria, Archea ve filogenisi, Prkaryotik ve Ökaryotik Virüsler, Endüstriyel önemli mikroorganizmalar, Epidemiyoloji

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
21 Rapor Sunma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrobiyal Evrim ve Sistematik SİSTEMATİK ve MİKROBİYAL FİLOGENİ.pdf
2 Mikrobiyal Taksonomi ve Filogenetik İlişkileri BACTERIA.pdf
3 Bacteria’nın Filogenisi-Proteobacteria PROTEOBAKTERİLER.pdf
4 Kemoroganotrofik Proteobacteria Mor Kükürt Bakterileri.pdf
5 Farklı Morfolojiye Sahip Proteobacteria Kükürt ve Demir Oksitleyici Bakteriler.pdf
6 Gram Pozitif Bacteria ve Actinobacteria GRAM POZİTİF BAKTERİLER.pdf
7 Siyanobakterler ve Prochlorofitler SİYANOBAKTERİLER VE PROKLOROFİTLER.pdf
8 Klamidya ve diğer bakteri filumları KLAMİDİYUMLAR.pdf
9 Archaea’nın Filogenisi ARCHAEA.pdf
10 Ara Sınav
11 Euryarchaeota ve Crenarchaeota EURYARCHAEOTA.pdf
12 Virus biyolojisi-Prokaryot ve Ökaryot virüsleri VİRÜSLER.pdf
13 Endüstriyel önemi olan mikroorganizmalar Endüstriyel Önemli Mikroorganizmalar.pdf
14 Epidemiyoloji ENFEKSİYON HAKKINDA GENEL BİLGİLER.pdf
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1147890 Mikrobiyoloji eğitimi ile ilgili kavramları öğrencilere uygulamalar ve modeller üzerinde anlatabilir.
2 1140762 Mikrobiyoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir
3 1152167 Mikrobiyoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir
4 1151784 Mikrobiyolojisi konusunda çeşitli ders anlatım tekniklerini kullanır ve geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3
2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4
3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek