Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO302 Moleküler Genetik 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı genlerin yapısı, organizasyonu, replikasyonu, ekspresyonu ,değişimi ve ekspresyonun düzenlenme mekanizmalarını moleküler düzeyde öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Haydar Karakaya

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Klug, W.S., Cummings, M.R., 2009. Genetik Kavramlar. 8. Baskıdan Türkçeye çeviri, Çev.Ed. Önder, C., Palme Yayıncılık. 2. Karakaya H. 2012. Moleküler Genetik Dersnotları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. 3. Griffiths A.J.F., S.R. Wessler, S.B. Carroll, J. Doebley, 2014. Genetik Analize Giriş. 10. Baskıdan Çeviri. Çeviri Ed. E.D. Özsoy. Palme Yayıncılık, Ankara. 4. Allison L.A., 2014. Temel Moleküler Biyoloji. 2. Baskıdan Çeviri. Çeviri Ed. A.O. Beldüz. Palme Yayıncılık, Ankara. 5. Watson J.D., T.A. Baker, S.P. Bell, A. Gann, M. Levine, R. Losick, 2014. Molecular Biology of the Gene.Pearson Education, Seventh Eddition, Boston.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bu ders DNA ile fonksiyon ilişksi, nükleik asitlerin yapı ve organizasyonu, replikasyon, ekspresyon, mutasyon, gen ekspresyonunun düzenlenmesi, rekombinant DNA teknolojisi ve genom projeleri, yer değiştiren elementler ve hücre sayısının genetik kontrolü konularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 25 1
5 Derse Katılım 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gen fonksiyonu, genlerle fonksiyon arasındaki ilişki 1 Gen Fonksiyonu.pdf
2 DNA ve RNA'nın kalıtsal materyal olduğunu gösteren deneysel çalışmalar 2 DNA, Genetik Materyal.pdf
3 Nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonları 3 Nükleik Asitler.pdf
4 DNA replikasyonu 4 DNA Replikasyonu.pdf
5 Transkripsiyon ve RNA işleme 5 Transkripsiyon ve RNA İşleme.pdf
6 Genetik kod ve genetik mesajın translasyonu 6 Genetik Şifre ve Genetik Mesajın Translasyonu.pdf
7 Gen Mutasyonları 7 Gen Mutasyonları.pdf
8 Prokaryotlarda gen ekspresyonunun düzenlenmesi 8 Gen Ekspresyonunun Düzenlenmesi.pdf
9 Ökaryotlarda gen ekspresyonunun düzenlenmesi 8 Gen Ekspresyonunun Düzenlenmesi.pdf
10 Ara sınav
11 Rekombinant DNA teknolojisinin temelleri ve uygulama alanları 9 Rekombinant DNA ve İnsan Genom Projesi.pdf
12 Genomik, insan genom projesi 9 Rekombinant DNA ve İnsan Genom Projesi.pdf
13 Yer değiştiren elementler ve transpozisyon mekanizmaları 10. Dinamik Genom.pdf
14 Çok hücreli organizmalarda hücre sayısının genetik kontrolü 11 Hücre Sayısının Genetik Düzenlenmesi, Normal ve Kanser Hücreler.pdf
15 Yarıyıl sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1121435 Genetik bilginin kalıtsal materyalde depolandığını bilir
2 1140453 Genetik bilginin replikasyon sonucu yeni nesillere nasıl aktarıldığını bilir.
3 1134224 Gen ekspresyonunu ve hücresel fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi kavrar.
4 1128079 Hücresel fonksiyonların DNA üzerindeki genler tarafından yürütüldüğünü kavrar.
5 1122040 Mutasyonların ve genetik varyasyonların mekanizmalarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 3
2 5 2 3
3 5 2 3
4 5 2 3
5 5 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek