Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO426 Su Kirliliği 927003 4 8 2

Dersin Amacı

Su kirliliğinin nedenleri, sonuçları ve alınabilecek önlemler hakkında yeterli bilgiyi sunmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Savaş Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Göksu, MZL.2003. Su Kirliliği, Çukurova Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Yayınları No:7 2. Yaramaz, Ö. 1992 . Çevre ve Su kirliliği, Ege Üniversitesi Basımevi – İzmir. 3. Akman, Y., Ketenoğlu, O., Evren, H., Kurt, L., Düzenli, S. 2000 . Çevre Kirliliği, Çevre Biyolojisi, Palme yayıncılık – Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Giriş, mevcut suların dağılımı, sularla ilgili bilim dalları, suların kullanım amaçlarına göre sınıflandırılması, su kirliliğinin tanımı ve sınıflandırılması, kirleticiler ve sınıflandırılması, su kirliliğinin saptanmasında kullanılan parametreler, ötrofikasyon, red-tide ve bitki kontrol yöntemleri, tarımsal kirlenme, petrol kirlenmesi, su kirliliğinin canlılar üzerine etkileri, su kirliliğinde yasal durum

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Su, Hidrosfer, Su varlığımız,Sularla ilgili bilim dalları ve suların kullanım amacına göre sınıflandırılması HAFTA-1.docx
2 Su kirliliğinin tanımı ve sınıflandırılması HAFTA-2.docx
3 Kirleticiler, kirleticilerin ve kirletici kaynakların sınıflandırılması HAFTA-3.docx
4 Çözünmüş oksijen,karbondioksit,fosfor ve fosfat,azot formları HAFTA-4.docx
5 Kirliliğin saptanmasında kullanılan genel tanımlayıcı parametreler HAFTA-5.docx
6 Kirliliğin saptanmasında kullanılan özel tanımlayıcı parametreler HAFTA-6.docx
7 Mikrobiyolojik kirlenme ve dezenfeksiyon HAFTA-7.docx
8 Katı (yüzücü, çözünmüş, çökelebilen ve askıda) ve kolloidal maddeler HAFTA-8.docx
9 Vize sınavı HAFTA-9.docx
10 Ötrofikasyon,red tide ve su ortamlarında bitki kontrol yöntemleri HAFTA-10.docx
11 Tarımsal kirlenme (Pestisidler,Yapay kimyasal gübreler), Petrol kirliliği HAFTA-11.docx
12 Bazı sanayilerin atıksuları ve su ürünlerine etkileri,kafes balıkçılığının neden olduğu su kirlenmesi ve önlenmesi için öneriler HAFTA-12.docx
13 Su kirliliğinde biyodeneyler,arıtma tesisleri ve yöntemler HAFTA-13.docx
14 Su kirliliği ile ilgili kuruluşlar ve su kirliliğinde yasal durum HAFTA-14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1144429 Su Kirliliği ile ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.
2 1154346 Su kirliliği ile ilgili gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
3 1161905 Su kirliliği ile ilgili sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 2 3 2 3 1 1 2 3 1 3 1 1 1 1
2 1 1 2 3 2 3 1 1 2 3 1 3 1 1 1 1
3 1 1 2 3 2 3 1 1 2 3 1 3 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek