Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ228 Samsun İli Coğrafyası 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Modern beşeri coğrafyanın kurucusu olarak kabul edilen Carl Ritter (1779-1859), "Dünyadaki herhangi bir yer, yeryüzünün bir bölümü olarak tek başına incelenemez; yeryüzündeki çeşitli yerler birbirleriyle ve dünya ile ilişkili olaylar neticesinde belirli özelliklerine göre incelenmelidir ve coğrafi görünümden ziyade bu görünümün insanla olan ilişkisine dikkat çekilmelidir" demiştir. Bu argümandan hareketle derste, Samsun ilinde, beşeri ve ekonomik coğrafyanın alt çalışma konuları kapsamında gerçekleştirilen insan faaliyetlerinin sebep, sonuç ve mekansal dağılışlarının doğal ortam unsurlarıyla ilişkisi dahilinde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi MERVE GÖRKEM ZEREN AKBULUT

Ön Koşul Dersleri

Bu dersin ön koşul yada eş koşul dersleri bulunmamaktadır.

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Atalay, İ. ve Mortan, K. 2017. Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İstanbul: İnkılap Kitabevi. 2 Can, Ö. ve Taş, B. 2012. Ramsar Alanı içinde Yer Alan Cernek Gölü ve Sulak Alanının (Kızılırmak Deltası, Samsun) Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Önemi. Tübav Bilim Dergisi 2(5), 1-11. 3 Canbolat, E., Keleş, Y. ve Akbaş, Y. Z. 2016. Gastronomi Turizmi Kapsamında Samsun Mutfağına Özgü Turistik Bir Ürün: Bafra Pidesi. Journal of Tourism & Gastronomy Studies 4(4), 75-87. 4 Çalışkan, Ö. 2019. Orta Karadeniz Bölgesi salep orkidesi türleri ve bazı yumru özellikleri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34, 78-83. 5 Öztürk, D. ve Gündüz, U. 2019. Samsun İli Arazi Kullanımı/Örtüsünün Mekansal Zamansal Değişimlerinin Fraktal Analiz Kullanılarak Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 2(24), 643-660. 6 Samsun Şehir Kimliği Çalıştayı Sonuç Raporu. 2015. Ankara: TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. 7 Tellioğlu, İ. 2014. Samsun'a Türk Yerleşiminin Tarihi Gelişimi. Turkish Studies 9(4), 1107-1117. 8 TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Portalları. 2020. samsunkulturturizm.gov.tr 9 Uzun, A. ve Demir, Y. 2016. Kentsel saçaklanmanın tarım alanlarına yayılımının uydu görüntüleri yardımıyla belirlenmesi: Samsun örneği. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 31, 408-416. 10 Uzun, A. ve Demir, Y. 2019. Samsun Büyükşehir Belediyesi mücavir alan uygulamalarının tarım alanları ve tarımsal üretim üzerindeki etkileri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34, 118-128. 11 Yalçınkaya, B. 2019. Kent Girişimciliği ve Markalama: Samsun Örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, TC Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara. 12 Yılmaz, C. (Ed.). 2016. Samsun Coğrafyası. Samsun: Canik Belediyesi Kültür Yayınları. 13 Yönten Balaban, A. ve Şimşek, D. Ç. 2019. Kentlerin Sürdürülebilir Turizm Potansiyeli ve Yerel Yönetimlerin Rolü: Samsun Üzerine Bir Değerlendirme. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi 1(11), 18-31.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Ders materyallerinin içeriğinde, geçmişten günümüze Samsun şehri kapsamında; mitolojik geçmiş, Canik coğrafi bölgesi ve ilk yerleşmeler, Mihridates Krallığı dönemi, Roma hakimiyeti dönemi, Türk yerleşiminin safhaları, Kimmerler, İskitler, Danişmenliler, Selçuklular, Canik Beylikleri ve Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemi, genel özellikler kapsamında; lokasyon, sınırlar ve komşular, ilin fiziki coğrafya özellikleri kapsamında; jeolojik birimler ve özellikleri, tektonik özellikler, jeomorfolojik birimler, kilmatik faktörler, hidrografik özellikler, toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri, başlıca toprak tipleri, bitki formasyonlarının yayılışını etkileyen faktörler ve coğrafi dağılışı, ilin beşeri coğrafya özellikleri kapsamında; il nüfusunun genel özellikleri, nüfus dağılışına etki eden faktörler, nüfus hareketleri, yerleşme özellikleri, şehrin kentsel gelişimi, ilin ekonomik coğrafya özellikleri kapsamında; tarım alanlarının coğrafi dağılışı, bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri, ormancılık, tarımda başlıca sorunlar, enerji kaynakları, yeraltı kaynakları, sanayinin sektörel dağılımı, bölgesel ve küresel ekonomideki yeri, ulaşım sistemi ve sorunlar, şehrin ticaret ve turizm fonksiyonları, ilin turizm kaynakları ve kültürel mirasları ile ilgili bilgilere ve fotoğraflara yer verilmektedir. Videoların içeriğinde bulunan görsel-işitsel unsurların öğrencilerimizin pedagojik özelliklerine uygun ve gerçek hayatla tutarlı olmasına dikkat edilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geçmişten günümüze Samsun şehri - Modern Samsun'un Tarihsel Gelişimi.pdf
2 Samsun ili: Sınırlar, lokasyon ve genel özellikler -
3 Samsun ilinin fiziki coğrafya özellikleri: Jeolojik ve jeomorfolojik birimler - Morfolojik ve Jeolojik Birimler.pdf
4 Samsun ilinin iklimi ve hidrografik özellikleri -
5 Samsun ilinin pedolojik özellikleri - Samsun İli Topraklarının Kabuk Oluşum Değerleri.pdf
6 Samsun ilinin vejetasyon özellikleri Bitki Formasyonları_Maki.pdf
7 Ara Sınav -
8 Samsun ilinin beşeri coğrafya özellikleri: Nüfus, nüfus hareketleri, yerleşmelerin dağılışına etki eden faktörler - Samsun'a Türk Yerleşiminin Tarihi Gelişimi.pdf
9 Samsun ilinin ekonomik coğrafya özellikleri: Temel ekonomik göstergeler (GSMH ve üretim, istihdam, dış ticaret) -
10 İlin sektörel yapısını etkileyen doğal ve beşeri ortam unsurları -
11 Sektörel yapı: Tarım, hayvancılık, su ürünleri, ormancılık - Samsun İli Hayvancılık Sektörü.pdf
12 Sektörel yapı: Madenler ve enerji kaynakları, sanayi - Sanayi ve Ticaret Eylem Planı.pdf
13 Sektörel yapı: Ulaşım, ticaret, turizm - Ekoturizm Alanlarına Örnekler.pdf
14 Samsun ilinin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerinin analizi - Kent Girişimciliği ve Markalama_Samsun Örneği.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1134368 Samsun ilinde gerçekleştirilen beşeri/ekonomik faaliyetlerin lokasyonlarını/özelliklerini/ilişkilerini tanımlayabilme
2 1142823 Samsun ilinde gerçekleştirilen insan faaliyetlerinin sebeplerini/sonuçlarını/mekansal dağılışlarını doğal ortam unsurlarıyla ilişkileri dahilinde değerlendirebilme
3 1138908 Samsun ilinin fiziki ve beşeri/ekonomik coğrafya ölçeğindeki problemlerine çözüm önerisi geliştirebilme
4 1196173 Samsun ilinin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerini analiz edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 3 3 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5
2 3 5 5 3 3 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5
3 3 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5
4 3 5 5 3 3 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek