Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ341 Çevre Yönetimi 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu derste, bütünsel ve önleyici bir çevre stratejisinin ürün ve süreçlere sürekli olarak uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltılması olarak tanımlanan sürdürülebilir üretim yaklaşımı ile ilgili ülkemizdeki mevcut durumun, kapasite, kaynak, yasal düzenleme, teşvik mekanizmaları ve yapılan çalışmalar bağlamında değerlendirilmesi, uluslararası uygulamalar ile karşılaştırılması ve ülkemiz ihtiyaç ve koşulları doğrultusunda önerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

prof. dr. Ali UZUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Baykal, T. 2010. Türkiye’de Çevre Yönetim Sisteminin Yerel Örgütlenmesi. Mustafa Kemâl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (13), 476-492. 2 Çağatay, U. ve Yıldız, H. 2012. Belediyelerin Çevre Yönetimi Üzerine Açık Kaynak Kodlu Bir Kent Bilgi Sistemi Uygulaması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (34), 173-184. 3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. 2006. AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) (2007-2023), Ankara. 4 Çoban, A. ve Kılıç, S. 2009. Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Çevreye Yönelik Politikaları: Konya Selçuklu Belediyesi SELKAP Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (22), 117-130. 5 Karadaş, F. 2013. Kalkınma ve Enerji Politikalarının Çevresel Etkileri. Çevre ve Şehir (19), 54-59.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında; çevre yönetim stratejileri, sürdürülebilir üretim, ülkemizde sürdürülebilir üretim konusunda var olan kapasitenin ve kurumların olası katkılarının değerlendirilmesi ve uluslararası uygulamalar ile karşılaştırılması, Türkiye’de var olan temiz üretim teşvik mekanizmaları ve bilgilendirme faaliyetleri, illerin birinci öncelikli sorunları ve bu sorunların önlenmesi amacıyla alınan tedbirler, çevre yönetiminde teknik ve bilimsel yaklaşımlar konuları ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre yönetim stratejileri: Kirlilik kontrolü yaklaşımları ve sürdürülebilir (temiz) üretim yaklaşımı.
2 Sürdürülebilir üretim kavramının gelişimi.
3 Sürdürülebilir üretim için araç ve yöntemler.
4 Türkiye’de temiz (sürdürülebilir) üretim konusunda var olan kapasitenin ve kurumların olası katkıları: Kamu kurumları ve üniversiteler.
5 Türkiye’de temiz (sürdürülebilir) üretim konusunda var olan kapasitenin ve kurumların olası katkıları: Sivil toplum kuruluşları.
6 Türkiye’de temiz (sürdürülebilir) üretim konusunda var olan kapasitenin ve kurumların olası katkıları: sanayi ve sektörel kuruluşlar, BM Kalkınma Planı, bankalar.
7 Ülkemizde temiz sürdürülebilir üretim konusunda var olan uluslararası işbirlikleri.
8 AB ve uluslararası kapasite ve uygulamalar ile karşılaştırma, ülke örnekleri: Kanada, İran, Mısır, Güney Afrika.
9 Türkiye’de var olan kapasite ile uluslararası uygulamaların karşılaştırılması.
10 Çevre Kanunu ve yönetmeliklerde sürdürülebilir üretim ile ilgili kavramlar.
11 AB Uyum Sürecine ilişkin yasal belgeler ve planlar, diğer yasal belgeler.
12 Ülkemizde var olan sürdürülebilir (temiz) üretim teşvik mekanizmaları: Kurumlar bazında ekonomik teşvik araçları.
13 Ülkemizde var olan sürdürülebilir (temiz) üretim teşvik mekanizmaları: Yasal düzenlemeler bazında ekonomik teşvik araçları.
14 Sektör odaklı yaklaşımlar.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1447185 Kirlilik önlemeyi öne çıkaran sürdürülebilir üretim ile kirlilik ortaya çıktıktan sonra kontrol etmeyi hedefleyen kirlilik kontrolü yaklaşımları arasındaki farkı değerlendirebilme.
2 1448792 Ülkemizde sürdürülebilir üretim tanımlı teşvik, destek ve kredi imkanlarını açıklayabilme.
3 1448977 Sürdürülebilir üretimin güncel çevre sorunları ile bağlantısını kurabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek