Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ326 Bölge Planlaması 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bölge planlaması, soyut ve genel düzeyde olan ulusal planlar ve politikalar ile somut ve yerel düzeyde yer alması gereken yerel planlama uygulamaları arasında bir bağ işlevi görür. Bu argüman ışığında, derste, Türkiye'de bölgesel planlama yaklaşımlarının irdelenmesi, uluslararası düzeyde yapılmış planlama çalışmalarının değerlendirilmesi ve uygulama örneklerinin karşılaştırılması, turizm sektöründeki hızlı gelişmelerin ulusal ve bölgesel gelişmeye etkilerinin ele alınması, ülkemizde kırsal alanlarda karşı karşıya olunan temel planlama sorunlarının irdelenmesi, kıyı yönetiminde bugün gelinen son aşamayı simgeleyen bütünleşik kıyı alanları yönetimi sürecinde kıyı sorunlarının ele alınarak planlama ve kullanıma ilişkin yeni yönetim anlayışı sürecinde katkı sağlanması ve bölge planlama ölçeğinde sorunların tartışılarak geleceğe yönelik strateji geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Altuğ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arı, F. A. 2006. Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Yeni Dinamikler. İstanbul: Derin Yayınları. Doğan, E., Burak, S. ve Akkaya, M. A. 2005. Türkiye Kıyıları. İstanbul: Beta Yayınları. Gündüz, A. Y. 2006. Bölgesel Kalkınma Politikası. Bursa: Ekin Kitabevi. İlhan, İ., İçöz, O. ve Var, T. 2009. Turizm Planlaması ve Politikası / Turizmde Bölgesel Planlama. Ankara: Turhan Kitabevi. Mutluer, M. 1999. Türkiye'de Bölgesel Dengesizlikler ve Bölge Planlama Çalışmaları Üzerine Gözlemler. İzmir: Ege Coğrafya Dergisi (10), 173-194. Kılıç, S. E. ve Mutluer, M. 2004. Coğrafyada ve Bölge Planlamada Bölge Kavramının Karşılaştırılmalı Olarak İrdelenmesi. Ege Coğrafya Dergisi (13), 17-28. Sav, Ö. 2001. Akdeniz Deniz Çevresinin Korunması ve Bölgesel Bir Düzenleme Örneği. Ankara: Turhan Kitabevi. Sözen, E., Bilgi, M. G. ve Türksever, Ö. 2011. Sürdürülebilir Şehirsel Gelişim Sürecinde Doğal Afet Kayıplarının Azaltılması: Düzce Örneği. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 2. Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara. Tekeli, İ. 2008. Türkiye'de Bölgesel Eşitsizlik ve Bölge Planlama Yazıları. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Turoğlu, H. 2000. Doğal Ortam Analizi ve Düzenleme - Planlama Çalışmaları. İstanbul: Coğrafya Dergisi (8), 201-212. Uzay, N. 2005. Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Giderilmesi. İstanbul: Seçkin Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, Türkiye'deki bölgesel dengesizlik olgusu ve eşitsiz gelişmenin nedenleri, bölgesel dengesizliği gidermede yatırımların rolü, çeşitli ülkelerde bölgesel dengesizliğin giderilmesine yönelik uygulamalar, bölge kalkınmasında sanayi bölgelerinin rolü, planlı dönemde bölgesel dengesizliğin giderilmesine yönelik çalışmalar, az gelişmiş bölgelerin kalkındırılmasında kooperatiflerin rolü, ülke kalkınması açısından bölgesel kalkınmanın önemi, Türkiye'de kalkınmaya yönelik yöresel proje örnekleri, Türkiye'de bölgesel kalkınma politika ve projeleri, aşırı kalabalık bölgelerin sorunları, Türkiye'de turizmin mekansal gelişimi ve bölgesel gelişmeye etkileri, Türkiye'deki bütünleşik kıyı alanları yönetimine ilişkin planlama ilkeleri ve uygulamalar, bölge planlamada deprem risklerinin değerlendirilmesi ve doğal afet zararlarının azaltılmasında planlamanın rolü konuları analiz edilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Bölge ve bölgesel dengesizlik kavramları, faaliyetlerin mekansal dağılımının bölge kavramıyla ilişkisi.
2 Bölgesel dengesizliği gidermede yatırımların rolü.
3 Bölgesel dengesizliği giderilmesine yönelik uluslararası ve ulusal düzeydeki uygulama örnekleri.
4 Türkiye'de bölgesel dengesizliklerin nedenleri.
5 Planlı dönemdeki bölgesel gelişmeye yönelik politikaların değerlendirilmesi.
6 Kalkınmada kooperatiflerin rolü.
7 Ülke kalkınması açısından bölgesel kalkınmanın önemi.
8 Türkiye'de kalkınmaya yönelik yöresel projeler: Malkara, Kelkit örnekleri.
9 Türkiye'de bölgesel kalkınma politikaları ve projeleri: GAP, DAP, DOKAP.
10 Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin analizi.
11 Aşırı kalabalık bölgelerin sorunları.
12 Kıyı planlaması kavramı, kıyı planlamasının amacı, kıyı kullanımının gerekliliği ve önemi, kıyı kullanımına ilişkin temel ilkeler.
13 Turizm sektöründeki yeni eğilimlerin ulusal ve bölgesel gelişmeye etkileri.
14 Doğal afet zararlarının azaltılmasında planlamanın rolü: Doğal olayların afetlere dönüşmesi, Türkiye'den ve dünyadan örnek olay incelemeleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1212225 Bölge niteliğine bağlı olarak planlama yaklaşımlarını analiz edebilme.
2 1212260 Bölge sorunlarının giderilmesi ve gelişme potansiyellerinin değerlendirilmesinde geleceğe yönelik öneri geliştirebilme.
3 1212433 Bölgeler arası eşitsizliklerin dengelenmesinde yatırımların önemini açıklayabilme.
4 1212600 Bölgeler arası eşitsizliklerin dengelenmesinde orta büyüklükte şehirlerin önemini değerlendirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek