Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ326 Bölge Planlaması 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bölge planlaması, soyut ve genel düzeyde olan ulusal planlar ve politikalar ile somut ve yerel düzeyde yer alması gereken yerel planlama uygulamaları arasında bir bağ işlevi görür. Bu argüman ışığında, derste, Türkiye'de bölgesel planlama yaklaşımlarının irdelenmesi, uluslararası düzeyde yapılmış planlama çalışmalarının değerlendirilmesi ve uygulama örneklerinin karşılaştırılması, turizm sektöründeki hızlı gelişmelerin ulusal ve bölgesel gelişmeye etkilerinin ele alınması, ülkemizde kırsal alanlarda karşı karşıya olunan temel planlama sorunlarının irdelenmesi, kıyı yönetiminde bugün gelinen son aşamayı simgeleyen bütünleşik kıyı alanları yönetimi sürecinde kıyı sorunlarının ele alınarak planlama ve kullanıma ilişkin yeni yönetim anlayışı sürecinde katkı sağlanması ve bölge planlama ölçeğinde sorunların tartışılarak geleceğe yönelik strateji geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Altuğ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arı, F. A. 2006. Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Yeni Dinamikler. İstanbul: Derin Yayınları. Doğan, E., Burak, S. ve Akkaya, M. A. 2005. Türkiye Kıyıları. İstanbul: Beta Yayınları. Gündüz, A. Y. 2006. Bölgesel Kalkınma Politikası. Bursa: Ekin Kitabevi. İlhan, İ., İçöz, O. ve Var, T. 2009. Turizm Planlaması ve Politikası / Turizmde Bölgesel Planlama. Ankara: Turhan Kitabevi. Mutluer, M. 1999. Türkiye'de Bölgesel Dengesizlikler ve Bölge Planlama Çalışmaları Üzerine Gözlemler. İzmir: Ege Coğrafya Dergisi (10), 173-194. Kılıç, S. E. ve Mutluer, M. 2004. Coğrafyada ve Bölge Planlamada Bölge Kavramının Karşılaştırılmalı Olarak İrdelenmesi. Ege Coğrafya Dergisi (13), 17-28. Sav, Ö. 2001. Akdeniz Deniz Çevresinin Korunması ve Bölgesel Bir Düzenleme Örneği. Ankara: Turhan Kitabevi. Sözen, E., Bilgi, M. G. ve Türksever, Ö. 2011. Sürdürülebilir Şehirsel Gelişim Sürecinde Doğal Afet Kayıplarının Azaltılması: Düzce Örneği. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 2. Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara. Tekeli, İ. 2008. Türkiye'de Bölgesel Eşitsizlik ve Bölge Planlama Yazıları. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Turoğlu, H. 2000. Doğal Ortam Analizi ve Düzenleme - Planlama Çalışmaları. İstanbul: Coğrafya Dergisi (8), 201-212. Uzay, N. 2005. Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Giderilmesi. İstanbul: Seçkin Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, Türkiye'deki bölgesel dengesizlik olgusu ve eşitsiz gelişmenin nedenleri, bölgesel dengesizliği gidermede yatırımların rolü, çeşitli ülkelerde bölgesel dengesizliğin giderilmesine yönelik uygulamalar, bölge kalkınmasında sanayi bölgelerinin rolü, planlı dönemde bölgesel dengesizliğin giderilmesine yönelik çalışmalar, az gelişmiş bölgelerin kalkındırılmasında kooperatiflerin rolü, ülke kalkınması açısından bölgesel kalkınmanın önemi, Türkiye'de kalkınmaya yönelik yöresel proje örnekleri, Türkiye'de bölgesel kalkınma politika ve projeleri, aşırı kalabalık bölgelerin sorunları, Türkiye'de turizmin mekansal gelişimi ve bölgesel gelişmeye etkileri, Türkiye'deki bütünleşik kıyı alanları yönetimine ilişkin planlama ilkeleri ve uygulamalar, bölge planlamada deprem risklerinin değerlendirilmesi ve doğal afet zararlarının azaltılmasında planlamanın rolü konuları analiz edilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Bölge ve bölgesel dengesizlik kavramları, faaliyetlerin mekansal dağılımının bölge kavramıyla ilişkisi. Bölge Planlama 1. Hafta.pptx
2 Bölgesel dengesizliği gidermede yatırımların rolü. Bölge Planlama 2. Hafta.pptx
3 Bölgesel dengesizliği giderilmesine yönelik uluslararası ve ulusal düzeydeki uygulama örnekleri. Bölge Planlama 3. Hafta.pptx
4 Türkiye'de bölgesel dengesizliklerin nedenleri. Bölge Planlama 4. Hafta.pptx
5 Planlı dönemdeki bölgesel gelişmeye yönelik politikaların değerlendirilmesi. Bölge Planlama 5. Hafta.pptx
6 Kalkınmada kooperatiflerin rolü. Bölge Planlama 6. Hafta.pptx
7 Ülke kalkınması açısından bölgesel kalkınmanın önemi. Bölge Planlama 7. Hafta.pptx
8 Türkiye'de kalkınmaya yönelik yöresel projeler: Malkara, Kelkit örnekleri. Bölge Planlama 8. Hafta.pptx
9 Türkiye'de bölgesel kalkınma politikaları ve projeleri: GAP, DAP, DOKAP.
10 Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin analizi. Bölge Planlama 10. Hafta.pptx
11 Aşırı kalabalık bölgelerin sorunları. Bölge Planlama 11. Hafta.pptx
12 Kıyı planlaması kavramı, kıyı planlamasının amacı, kıyı kullanımının gerekliliği ve önemi, kıyı kullanımına ilişkin temel ilkeler. Bölge Planlama 12. Hafta.pptx
13 Turizm sektöründeki yeni eğilimlerin ulusal ve bölgesel gelişmeye etkileri. Bölge Planlama 13. Hafta.pptx
14 Doğal afet zararlarının azaltılmasında planlamanın rolü: Doğal olayların afetlere dönüşmesi, Türkiye'den ve dünyadan örnek olay incelemeleri. Bölge Planlama 14. Hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1438079 Bölge niteliğine bağlı olarak planlama yaklaşımlarını analiz edebilme.
2 1438109 Bölge sorunlarının giderilmesi ve gelişme potansiyellerinin değerlendirilmesinde geleceğe yönelik öneri geliştirebilme.
3 1438264 Bölgeler arası eşitsizliklerin dengelenmesinde yatırımların önemini açıklayabilme.
4 1438414 Bölgeler arası eşitsizliklerin dengelenmesinde orta büyüklükte şehirlerin önemini değerlendirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79815 Coğrafya alanında yeterli bilgiye sahip olabilme ve uygulama alanlarındaki problemleri belirleme, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisinin sağlanması
2 79816 Coğrafya alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi
3 79817 Coğrafya ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmesi
4 79818 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme yeteneğine sahip olması
5 79819 Toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme becerisinin kazanılması
6 79820 Alanı ile ilgili problemleri çözebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil öğrenebilmesi
7 79821 Bireysel ve grup olarak, alanı ile ilgili çalışmalarında disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme becerisinin sağlanması
8 79822 Coğrafya ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisinin kazanılması

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 5 5 4
2 5 5 5 4 4 5 5 4
3 4 4 5 4 4 5 5 4
4 4 5 5 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek