Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ421 Türkiye'nin Kır Potansiyeli 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, doğal ve kültürel varlıkların korunması esas alınarak yerel potansiyelin ve kaynakların değerlendirilmesi, kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının şehirsel alanlarla uyumlu olarak yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınmasının önemi üzerinde durmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cevdet YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Aydemir, C. ve Pıçak, M. 2008. Ekonomik Gelişme Sürecinde Tarım-Sanayi İlişkilerinin Sektörler Arası Bütünleşmeye Etkileri. DÜ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi (10), 129-147. 2 Çeken, H., Dalgın, T. ve Çakır, N. 2012. Bir Alternatif Turizm Türü Olarak Kırsal Turizmin Gelişimini Etkileyen Faktörler ve Kırsal Turizmin Etkileri. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi 2 (2), 11-16. 3 Çelik, Z. 2006. Türkiye’de Kırsal Planlama Politikalarının Geliştirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İzmir. 4 Dinçer, İ. 2007. Sektörel Yığılmaları Kullanarak Yerel Potansiyeli Tanımlamak ve Kırsal Kalkınma. YTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi 2 (3), 167-175. 5 Duran, C. 2012. Türkiye’de Dağlık Alanların Kırsal Turizm açısından Önemi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 14 (22), 45-52. 6 Fırat Kalkınma Ajansı. 2011. Bingöl İli Hayvancılık Potansiyeli Profili. Bingöl. 7 Geniş, Ş. 2009. Gaziantep Kırsalında Sanayileşme ve Toplumsal Değişim: Dülük Köyü Örneği. GÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), 21-48. 8 Güreşçi, E. 2009. Kırsal Göç ve Tarım Politikası Arasındaki İlişki. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (22), 51-67. 9 Güreşçi, E. 2011. Türkiye’de Köyden Kente Göç ve Düşündürdükleri. Sosyoekonomi, Özel Sayı, 126-135. 10 Kızılaslan, N. ve Ünal, T. 2013. Manisa Spil Dağı Milli Parkı Kırsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (7), 10-29. 11 Peker, A. E. ve Kubar, Y. 2012. Türkiye’de Kırsal Kesimde Kadın İstihdamına Genel Bir Bakış. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi 14 (2), 173-188. 12 Sargın, S. ve Akengin, H. 2009. Akşehir Kırlarında Nüfus, Yerleşme ve Arazi Kullanımı. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (19), 149-168. 13 Semerci, A. 2006. Trakya’da Tarımsal Yapı, Verimlilik ve Gelişmişlik Düzeyi. Tarım ve Mühendislik (76), 63-69. 14 Tunçdilek, N. 1986. Türkiye’de Yerleşmenin Evrimi. İstanbul: İÜ Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Yayınları. 15 Uzun, S. 1997. Orta Çoruh Vadisinde Çalı Örtülü Meskenler. Akademik Açı 1 (3), 71-81. 16 Yılmaz, C. 2002. Kırsal Yerleşmeler I / Terminolojik Sorunlar. Samsun: Palmiye Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında; kırsal alan tanımı: Kır-şehir tanımı (mekansal tanım), köy-şehir tanımı (idari tanım), Türkiye’deki kırsal alanların fiziki ve beşeri potansiyelleri, kırsal yerleşimler ve Türkiye’nin coğrafi potansiyelinin eseri olan kırsal uğraşı düzenleri, kırsal alanların sorunları, kırsal alandan şehre göçler, kırsal kalkınmanın planlanması ve coğrafya, kırsal alanların potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin proje ve stratejiler, Türkiye’de kırsal sanayi ve kırsal turizm konuları ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kırsal alan tanımı: Kır-şehir tanımı (mekansal tanım), köy-şehir tanımı (idari tanım), Türkiye’de kırsal alanların fiziki ve beşeri potansiyelleri. Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
2 Kırsal yerleşimler ve Türkiye’nin coğrafi potansiyelinin eseri olan kırsal uğraşı düzenleri. Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
3 Kırsal nüfus dağılımı. Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
4 Kırsal alandan şehre göçler. Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
5 Kırsal yoksulluk. Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
6 Kırsal istihdam. Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
7 Tarım sektörünün milli ekonomi içindeki büyüklüğü. Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
8 Tarımsal arazi kullanımı. Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
9 Kırsal alana sağlanan mali destekler. Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
10 Kırsal kalkınma planı önlem ve faaliyetleri: Ekonominin geliştirilmesi ve iş imkanlarının artırılması. Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
11 Kırsal kalkınma planı önlem ve faaliyetleri: İnsan kaynaklarının, örgütlenme düzeyinin ve yerel kalkınma kapasitesinin geliştirilmesi. Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
12 Kırsal kalkınma planı önlem ve faaliyetleri: Kırsal alan fiziki altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması. Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
13 Kırsal kalkınma planı önlem ve faaliyetleri: Kırsal çevrenin korunması ve geliştirilmesi. Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
14 Kırsal turizm. Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1424048 Tarım sektörünün kırsal kalkınma ve gıda güvenliği açısından sahip olduğu stratejik konumu analiz edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek