Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL201 17.Yüzyılda Felsefe 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Bu ders Rönesans ve Aydınlanma dönemleri arasında öne sürülen varlık, bilgi ve etik kuramlarını, dönemin ortak tema ve sorunlarını, döneme hakim felsefi terminolojinin nasıl değişip dönüştüğünü dönemin önemli temsilcileri üzerinden tanıtmayı hedeflemektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. HASAN AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitapları: • René Descartes, Meditasyonlar, Gassendi'nin Meditasyonlar'a İtirazı ve Descartes'in Bu İtirazlara Yanıtı, çev. İsmet Birkan, İstanbul: Bilgesu Yay., 2007. • Benedictus de Spinoza, Ethica, çev. Çiğdem Dürüşken, İstanbul: Alfa Yay., 2014. • Gottfried Wilhelm Leibniz, Monadoloji-Metafizik Üzerine Konuşma, çev. Atakan Altınörs, İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2014. İkincil kaynaklar: • John Cottingham, Descartes Sözlüğü, çev. Aliye Kovanlıkaya, Bülent Gözkan, Necati Ilgıcıoğlu, Ayhan Çitil (İstanbul: Doruk Yayınları, 2002) • Martine de Gaudemar, Leibniz Sözlüğü, çev. Aliye Kovanlıkaya (İstanbul: Say Yayınları, 2012) • Charles Ramond, Spinoza Sözlüğü, çev. Bilgesu Şişman (İstanbul: Say Yayınları, 2014) • Ahmet Cevizci, 17. Yüzyıl Felsefesi (İstanbul: Say Yayınları, 2013) • Tülin Bumin, Tartışılan Modernlik: Descartes ve Spinoza (İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2016

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bacon, Descartes, Spinoza ve Leibniz'in özgün eserleri üzerinden 17. yüzyıl felsefesine ve erken modernizme dair okumalar ve değerlendirmeler yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 8 16
34 Okuma 16 5 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 17. yüzyıl felsefesinin genel özellikleri. 17. yüzyıl felsefesinin genel özellikleri.docx
2 Bacon'ın bilimsel yöntem anlayışı. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/304903
3 Descartes'ın bilgi kuramı ve felsefi yöntemi. https://bilimveutopya.com.tr/yontemini-arayan-dusunce-francis-bacon
4 Descartes'ın metafizik kuramı. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/40595
5 Spinoza'nın bilgi kuramı ve felsefi yöntemi https://www.atauni.edu.tr/yuklemeler/025f15ef4db6533120d7d439adccf8d9.pdf
6 Spinoza'nın metafizik kuramı. https://www.atauni.edu.tr/yuklemeler/025f15ef4db6533120d7d439adccf8d9.pdf
7 Spinoza'nın etik kuramı ve duygu anlayışı. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/272395
8 Spinoza ve Leibniz'in karşılaştırmalı değerlendirilmesi. https://dusunbil.com/descartes-leibniz-ve-spinozada-toz-problemi/
http://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1491576388.pdf
9 Ara dönem sınavı.
10 Leibniz'in bilgi kuramı ve felsefi yöntemi. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/34/963/11872.pdf
11 Leibniz'in metafizik kuramı. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/14523
12 Leibniz'in etik kuramı ve kötülük problemi. http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00193/2005_14_1/2005_14_1_CINARA.pdf
13 17. yüzyıl felsefesi üzerine genel değerlendirme. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/73106
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1187917 Descartes'ın modern felsefenin kurucusu olmasının anlamını kavrayacak.
2 1193717 Spinoza'nın geometrik yönteminin felsefi düşünmeye katkısını değerlendirebilecek.
3 1279340 Leibniz'in u metafizik sistemin ne anlama geldiğini kavrayabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63730 BİLGİ: Felsefe bilgisini kavrayacaktır.
2 63731 Felsefece düşünmenin ne türden bir düşünme olduğunu öğrenecektir.
3 63732 Felsefe bilgisinin koşullarını (düşünmeyi felsefece bir düşünme yapan öğeleri, bilgiyi felsefi bilgi kılan koşulları; felsefe bilgisi ile diğer bilgi türleri arasındaki ayrımları) öğrenecektir.
4 63733 Düşünmenin kurallarını öğrenecektir.
5 63734 Kavramsal düşünmeyi öğrenecektir.
6 63735 Dil, düşünce ve varlık arasında kurulu bağın felsefi bilgisini edinecektir.
7 63736 Felsefenin problem alanlarını (alt disiplinlerini –sanat felsefesi, devlet ve toplum felsefesi, varlık felsefesi, bilgi felsefesi, etik vb gibi-) öğrenecektir.
8 63737 Felsefe tarihi bilgisini öğrenecektir.
9 63738 Filozofların temel problemlerini, kavramlarını ve çözümlemelerini (doğrudan temel yapıtlarından) öğrenerek onların düşüncelerini kavrayacaktır.
10 63739 BECERİLER: Felsefe problemi keşfetme; bu problemi çözümleme, başka teoriler ile karşılaştırma becerisi kazanacaktır.
11 63740 Felsefe alanında, ilgili bir konuda araştırma yapabilme ve araştırma metinleri yazabilme becerisi kazanacaktır.
12 63741 Felsefe tarihi bilgisini bir başkasına öğretebilecektir.
13 63742 Felsefe bilgisi ile diğer bilgi alanları arasında doğru bağlantı kurarak çalışmalar yürütebilecektir.
14 63743 Ortaya çıkan bir problemi felsefeden hareketle çözümleyecektir.
15 63744 Konuları analitik çözümleyebilecek, kavramsal ve eleştirel düşünerek değerlendirebilecektir.
16 63745 Düşünceyi doğru ifade edebilme becerisi kazanacaktır.
17 63746 MESLEKİ YETKİNLİKLER: Felsefe alanındaki gelişmeleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecektir.
18 63747 Felsefe tarihinin problemlerini yeniden tartışma konusu yapabilecektir; filozofların temel düşüncelerini yeniden değerlendirebilecektir.
19 63748 Felsefe alanına düşünsel bağlamda (farklı bir eleştiri, yeni bir problem, yeni bir çözümleme metodu gibi düşünsel alanlarda) katkılar sunabilecektir.
20 63749 Felsefe alanını ile diğer bilgi alanları ile birleştiren çalışmalar yapabilecektir.
21 63750 Felsefe dışındaki bilgi alanlarını, felsefeden hareketle (bilim felsefesi, metodoloji, hukuk felsefesi, devlet felsefesi, etik gibi alanlara uygun olarak) değerlendirebilecektir.
22 63751 KİŞİSEL YETKİNLİKLER: Felsefe alanında bağımsız olarak araştırma yapabilecek; akademik toplantılarda düşünce ileri sürme ve düşüncesini savunabilecektir.
23 63752 Felsefe alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla yeniden değerlendirebilecektir
24 63753 Felsefe bilgisinin yaşamda yer etmesi için bilginin yayılmasına katkı sunabilecektir.
25 63754 Toplumsal duyarlılık bilinci ile yaşamsal olaylar karşısında sorumluluk alabilecek; insan yaşamının korunmasını merkezi değer alarak dünya sorunları karşısında tutum alabilecek; yaşam alanında, felsefece bir tutuma göre geliştirdiği yaşam örneğini sunabilecektir.
26 63729 Mantıksal akıl yürütme ve yöntem analizlerini kavrama
27 63770 Düşünceyi dil ile doğru biçimde ifade edebilme
28 63771 Konuları analitik yöntemle inceleyebilme
29 63773 Problem çözümünde pratik ve teorik bir akla sahip olma
30 63772 Öğrenilen bilgilerin günlük yaşam içerisindeki hayatı düzenlemesi
31 63777 Akademik veya farklı alanlarda fikirlerini savunabilme
32 63769 Ahlaki sorumlulukların bilincine varabilme
33 63776 Çevre ile olan ilişkilerinde ahlaki bir eylem içerisinde olma
34 63755 Tutarlı bilgiler üreterek özgüven kazanma
35 63775 Toplumsal yaşamda ve meslek hayatında ileri görüşlü olabilme
36 63774 Kazanılan bilgilerin eleştirisini yapabilme
37 63768 Felsefi argümanları açıklayabilmek için gereken yazma ve anlatma yetisi
38 63767 Felsefe tarihini öğrenme
39 63766 Filozofların yaşamlarını öğrenme
40 63761 Eski Grek mitolojisi ve felsefi gelişimin incelenmesi
41 63760 Bilimsel gelişmeler ve felsefe arasındaki ilişkiyi keşfetme
42 63756 Temel felsefi metinlerin incelenmesi
43 63759 Objektif bakış açısına sahip olabilme
44 63757 Farklı düşünceler ile tanışıp, akılcı eleştiriler yapmayı öğrenme
45 63765 Çağdaş sorunları felsefi bakış açısı ile belirtme
46 63764 Düzenli ve tutarlı fikirler üretebilme
47 63763 Felsefi ve etik sorumluluğunun bilincini kazanma
48 63762 Somut ve özet anlamlardan sıyrılıp, derinliğine düşünebilme
49 63758 Kavramsal düşünce üretimi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 3
2 4 4 5 4 2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek