Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL231 Latince I 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Latince temel dilbilgisi, söz dizimi kuralları ve sözcük hazinesi öğretilerek, öğrencilerin felsefi metinlerde karşılaşacakları Latince kökenli kelimeleri kavramalarına yardımcı olmak. Belirtilen konu başlıkları çerçevesinde bilgilendirerek basitleştirilmiş Latince cümle ve metinlerden Latinceden çeviri yapabilme becerisi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Esra Ayşe Kıroğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Cambridge Latin Course, Cambridge University Press. -Çiğdem Dürüşken, Felsefecilere Özel Latince, Descartes Latince Öğreniyor, Alfa Basın Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti., -Çiğdem Dürüşken, Latince Güzel Sözler Antolojisi, Alfa Basın Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. - Doç. Dr. Filiz Öktem, Uygulamalı Latin Dili, Sosyal yayınlar, Eylül 1996. -Doç. Dr. Meliha Kulaoğlu (Koşan), Latin Dili Syntaksı, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1989. -Erdal Alova, Latince-Türkçe Sözlük, Sosyal Yayınları, İstanbul, 2013 -Faruk Zeki Perek, Tercümeli Laince Grameri, Edebiyat Fakültesi Basımevi İstanbul,1968. -Frederic M. Ve Richard A.,Wheelock’s Latin, Collins Reference. -Hans H. Orberg, LinguaLatina. -William E. Linney, Getting Started with Latin, Armfield Academic Press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Latincenin tarihçesi, Latin alfabesi, Latincenin ses bilgisi, biçim bilgisi, cümle bilgisi, çeviri teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
34 Okuma 14 2 28
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Latincenin önemi ve Roma Dünyası.
2 Latin alfabesi, gramer yapısı ve sözcüklerin okunuşu.
3 Latin alfabesi, gramer yapısı ve sözcüklerin okunuşu.
4 Esse fiili ve örnek cümleler .
5 Ese fiili ile 1. Çekime giren isimlerle örnek cümleler.
6 Fiiller-Verbum. Fiillere ilişkin ön bilgiler. Praesens-Şimdiki zaman. 1. Ve 2. Çekime giren fiiller.
7 Özne-yüklem uyumu. Olumsuzluk edatı, mi’li soru cümleleri, isim tamlaması, ön takılar, zamirler.
8 Örnek alıştırmalar ve ara sınava hazırlık.
9 Ara sınav.
10 Antik metinlerden alınan örnek cümlelerle çeviri alıştırmaları.
11 2. çekim isimler
12 Antik metinlerden alınan örnek cümlelerle ve 2. Çekime giren isimlerle alıştırmalar.
13 Sıfatlar-Adiectivum1. ve 2. Çekim sıfatlar
14 Sayılar-Numeri. Sıfatlar ve sayılarla örnek alıştırmalar ve genel tekrar.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253814 Latin alfabesini, sözcüklerini, cümle yapısını temel düzeyde kavrarlar.
2 1253815 Batı kültürünün temeli olan Latinceyi diğer dillerden ayırt eder ve Latince yazıları okurlar.
3 1253816 Antik Roma’nın düşünce sistemini ve yaşam tarzını daha yakından daha yakından tanırlar.
4 1253817 Latinceye özgün edebi ve felsefi cümleleri anlamada ilk adımı atarlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63730 BİLGİ: Felsefe bilgisini kavrayacaktır.
2 63731 Felsefece düşünmenin ne türden bir düşünme olduğunu öğrenecektir.
3 63732 Felsefe bilgisinin koşullarını (düşünmeyi felsefece bir düşünme yapan öğeleri, bilgiyi felsefi bilgi kılan koşulları; felsefe bilgisi ile diğer bilgi türleri arasındaki ayrımları) öğrenecektir.
4 63733 Düşünmenin kurallarını öğrenecektir.
5 63734 Kavramsal düşünmeyi öğrenecektir.
6 63735 Dil, düşünce ve varlık arasında kurulu bağın felsefi bilgisini edinecektir.
7 63736 Felsefenin problem alanlarını (alt disiplinlerini –sanat felsefesi, devlet ve toplum felsefesi, varlık felsefesi, bilgi felsefesi, etik vb gibi-) öğrenecektir.
8 63737 Felsefe tarihi bilgisini öğrenecektir.
9 63738 Filozofların temel problemlerini, kavramlarını ve çözümlemelerini (doğrudan temel yapıtlarından) öğrenerek onların düşüncelerini kavrayacaktır.
10 63739 BECERİLER: Felsefe problemi keşfetme; bu problemi çözümleme, başka teoriler ile karşılaştırma becerisi kazanacaktır.
11 63740 Felsefe alanında, ilgili bir konuda araştırma yapabilme ve araştırma metinleri yazabilme becerisi kazanacaktır.
12 63741 Felsefe tarihi bilgisini bir başkasına öğretebilecektir.
13 63742 Felsefe bilgisi ile diğer bilgi alanları arasında doğru bağlantı kurarak çalışmalar yürütebilecektir.
14 63743 Ortaya çıkan bir problemi felsefeden hareketle çözümleyecektir.
15 63744 Konuları analitik çözümleyebilecek, kavramsal ve eleştirel düşünerek değerlendirebilecektir.
16 63745 Düşünceyi doğru ifade edebilme becerisi kazanacaktır.
17 63746 MESLEKİ YETKİNLİKLER: Felsefe alanındaki gelişmeleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecektir.
18 63747 Felsefe tarihinin problemlerini yeniden tartışma konusu yapabilecektir; filozofların temel düşüncelerini yeniden değerlendirebilecektir.
19 63748 Felsefe alanına düşünsel bağlamda (farklı bir eleştiri, yeni bir problem, yeni bir çözümleme metodu gibi düşünsel alanlarda) katkılar sunabilecektir.
20 63749 Felsefe alanını ile diğer bilgi alanları ile birleştiren çalışmalar yapabilecektir.
21 63750 Felsefe dışındaki bilgi alanlarını, felsefeden hareketle (bilim felsefesi, metodoloji, hukuk felsefesi, devlet felsefesi, etik gibi alanlara uygun olarak) değerlendirebilecektir.
22 63751 KİŞİSEL YETKİNLİKLER: Felsefe alanında bağımsız olarak araştırma yapabilecek; akademik toplantılarda düşünce ileri sürme ve düşüncesini savunabilecektir.
23 63752 Felsefe alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla yeniden değerlendirebilecektir
24 63753 Felsefe bilgisinin yaşamda yer etmesi için bilginin yayılmasına katkı sunabilecektir.
25 63754 Toplumsal duyarlılık bilinci ile yaşamsal olaylar karşısında sorumluluk alabilecek; insan yaşamının korunmasını merkezi değer alarak dünya sorunları karşısında tutum alabilecek; yaşam alanında, felsefece bir tutuma göre geliştirdiği yaşam örneğini sunabilecektir.
26 63729 Mantıksal akıl yürütme ve yöntem analizlerini kavrama
27 63770 Düşünceyi dil ile doğru biçimde ifade edebilme
28 63771 Konuları analitik yöntemle inceleyebilme
29 63773 Problem çözümünde pratik ve teorik bir akla sahip olma
30 63772 Öğrenilen bilgilerin günlük yaşam içerisindeki hayatı düzenlemesi
31 63777 Akademik veya farklı alanlarda fikirlerini savunabilme
32 63769 Ahlaki sorumlulukların bilincine varabilme
33 63776 Çevre ile olan ilişkilerinde ahlaki bir eylem içerisinde olma
34 63755 Tutarlı bilgiler üreterek özgüven kazanma
35 63775 Toplumsal yaşamda ve meslek hayatında ileri görüşlü olabilme
36 63774 Kazanılan bilgilerin eleştirisini yapabilme
37 63768 Felsefi argümanları açıklayabilmek için gereken yazma ve anlatma yetisi
38 63767 Felsefe tarihini öğrenme
39 63766 Filozofların yaşamlarını öğrenme
40 63761 Eski Grek mitolojisi ve felsefi gelişimin incelenmesi
41 63760 Bilimsel gelişmeler ve felsefe arasındaki ilişkiyi keşfetme
42 63756 Temel felsefi metinlerin incelenmesi
43 63759 Objektif bakış açısına sahip olabilme
44 63757 Farklı düşünceler ile tanışıp, akılcı eleştiriler yapmayı öğrenme
45 63765 Çağdaş sorunları felsefi bakış açısı ile belirtme
46 63764 Düzenli ve tutarlı fikirler üretebilme
47 63763 Felsefi ve etik sorumluluğunun bilincini kazanma
48 63762 Somut ve özet anlamlardan sıyrılıp, derinliğine düşünebilme
49 63758 Kavramsal düşünce üretimi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Öğrenme Çıktısı
1 1 4 2 2 4 4 5 5 4
2 1 4 2 2 4 4 5 5 4
3 1 4 2 2 4 4 5 5 4
4 1 4 2 2 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek