Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL304 Sanat Felsefesi 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Ders sanat felsefesinin temel kavram ve problemlerini tanıtmayı, farklı estetik kuramları incelemeyi hedeflemektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nil AVCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitapları: • Carroll, Sanat Felsefesi: Çağdaş bir Giriş, çev. Güliz Korkmaz Tirkeş, Ütopya Yayınları, 2016. • Townsend, Estetiğe Giriş, çev. Sabri Büyükdüvenci, İmge Kitabevi, 2002. İkincil Kaynaklar: •Hakkı Ünler, Estetik'in Kısa Tarihi, İstanbul: Doğu Batı Yayınları, 2011 • Avner Ziss, Estetik, çev. Yakup Şahan, İstanbul: Hayalperest Yayınevi, 2016 • Afşar Timuçin, Estetik, İstanbul: Bulut Yayınları, 2013 • Denis Dutton, Sanat İçgüdüsü, çev. Murat Turan, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2017 • Herbert Read, Sanat ve Toplum, çev. Elif Köksal, İstanbul: Hayalperest Yayınevi, 2018

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste sanatın bilgi ve varlık ile ilişkisi, sanatın alımlayıcı ve üretici açısından anlamı ve modern dönemde sanatı tanımlama çabaları üzerinde durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10
34 Okuma 9 5 45
54 Ev Ödevi 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat felsefenin problem alanı, sanat felsefesi ile estetik arasındaki ayrımlar-aynılıklar, sanat tarihi ve sanat formları. Sanat Felsefesi1.pptx
2 Sanatın terimleri; estetiğin terimleri, sanatın tanımlanma problemi Sanat Felsefesi 2.pptx
3 Temsil olarak sanat ve Taklit kuramları, Sanat Felsefesi, ss. 34-64 Sanat Felsefesi 3.docx
Sanat Felsefesi 3.pdf
4 Uzlaşımcı Resimsel Temsil Kuramı ve Yeni-Doğalcı Temsil kuramı ve farklı temsil türlerinin tartışılması, Sanat Felsefesi, ss. 64-86. Sanat Felsefesi 4.pdf
5 Dışavurum olarak Sanat, Dışavurumcu sanat kuramları ve itirazlar, Sanat Felsefesi, ss. 90-120 Sanat Felsefesi 5.pdf
6 Dışavurumcu nitelikler sanat eserlerine nasıl atfedilir? Örnekleme ve Mecaz üzerine tartışmalar, Sanat Felsefesi, ss. 120-159. Sanat Felsefesi 6 .pdf
7 Biçim olarak sanat, Biçimci kuramlar ve yöneltilen itirazlar, Sanat Felsefesi, ss. 162-204. Sanat Felsefesi 7.pdf
8 Farklı sanatsal biçim anlayışları, Biçim ve İşlev, Biçim ve Değerlendirme, Sanat Felsefesi, ss. 204-229
9 Ara Sınav
10 Deneyim olarak sanat, Estetik deneyim kuramları ve itirazlar, Sanat Felsefesi, ss. 232-259
11 Estetik deneyim anlayışları, Sanat Felsefesi, ss. 271-301
12 Sanatın çağdaş tanımları: Kurumsal Sanat Kuramı, Sanat Felsefesi, ss. 331-353.
13 Sanatın çağdaş tanımları: Tarihsel Kuram, Sanat Felsefesi, ss. 353-367
14 Sanatın tanımını belirleme çabasının sorunları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1185634 Öğrenci sanat felsefesinin temel kavramlarını ve problemlerini öğrenecektir.
2 1194507 Öğrenci sanatın varlık ve bilgiyle ilişkisini değerlendirebilecektir.
3 1200557 Öğrenci estetik deneyimde alımlayıcı ve üreticinin rolünü kavrayacaktır.
4 1202585 Öğrenci çağdaş sanat kuramlarını ve bu kuramlara yapılan eleştirileri öğrenecektir.
5 1183283 Öğrenci sanatın toplumsal ve kurumsal boyutunu yorumlayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63730 BİLGİ: Felsefe bilgisini kavrayacaktır.
2 63731 Felsefece düşünmenin ne türden bir düşünme olduğunu öğrenecektir.
3 63732 Felsefe bilgisinin koşullarını (düşünmeyi felsefece bir düşünme yapan öğeleri, bilgiyi felsefi bilgi kılan koşulları; felsefe bilgisi ile diğer bilgi türleri arasındaki ayrımları) öğrenecektir.
4 63733 Düşünmenin kurallarını öğrenecektir.
5 63734 Kavramsal düşünmeyi öğrenecektir.
6 63735 Dil, düşünce ve varlık arasında kurulu bağın felsefi bilgisini edinecektir.
7 63736 Felsefenin problem alanlarını (alt disiplinlerini –sanat felsefesi, devlet ve toplum felsefesi, varlık felsefesi, bilgi felsefesi, etik vb gibi-) öğrenecektir.
8 63737 Felsefe tarihi bilgisini öğrenecektir.
9 63738 Filozofların temel problemlerini, kavramlarını ve çözümlemelerini (doğrudan temel yapıtlarından) öğrenerek onların düşüncelerini kavrayacaktır.
10 63739 BECERİLER: Felsefe problemi keşfetme; bu problemi çözümleme, başka teoriler ile karşılaştırma becerisi kazanacaktır.
11 63740 Felsefe alanında, ilgili bir konuda araştırma yapabilme ve araştırma metinleri yazabilme becerisi kazanacaktır.
12 63741 Felsefe tarihi bilgisini bir başkasına öğretebilecektir.
13 63742 Felsefe bilgisi ile diğer bilgi alanları arasında doğru bağlantı kurarak çalışmalar yürütebilecektir.
14 63743 Ortaya çıkan bir problemi felsefeden hareketle çözümleyecektir.
15 63744 Konuları analitik çözümleyebilecek, kavramsal ve eleştirel düşünerek değerlendirebilecektir.
16 63745 Düşünceyi doğru ifade edebilme becerisi kazanacaktır.
17 63746 MESLEKİ YETKİNLİKLER: Felsefe alanındaki gelişmeleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecektir.
18 63747 Felsefe tarihinin problemlerini yeniden tartışma konusu yapabilecektir; filozofların temel düşüncelerini yeniden değerlendirebilecektir.
19 63748 Felsefe alanına düşünsel bağlamda (farklı bir eleştiri, yeni bir problem, yeni bir çözümleme metodu gibi düşünsel alanlarda) katkılar sunabilecektir.
20 63749 Felsefe alanını ile diğer bilgi alanları ile birleştiren çalışmalar yapabilecektir.
21 63750 Felsefe dışındaki bilgi alanlarını, felsefeden hareketle (bilim felsefesi, metodoloji, hukuk felsefesi, devlet felsefesi, etik gibi alanlara uygun olarak) değerlendirebilecektir.
22 63751 KİŞİSEL YETKİNLİKLER: Felsefe alanında bağımsız olarak araştırma yapabilecek; akademik toplantılarda düşünce ileri sürme ve düşüncesini savunabilecektir.
23 63752 Felsefe alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla yeniden değerlendirebilecektir
24 63753 Felsefe bilgisinin yaşamda yer etmesi için bilginin yayılmasına katkı sunabilecektir.
25 63754 Toplumsal duyarlılık bilinci ile yaşamsal olaylar karşısında sorumluluk alabilecek; insan yaşamının korunmasını merkezi değer alarak dünya sorunları karşısında tutum alabilecek; yaşam alanında, felsefece bir tutuma göre geliştirdiği yaşam örneğini sunabilecektir.
26 63729 Mantıksal akıl yürütme ve yöntem analizlerini kavrama
27 63770 Düşünceyi dil ile doğru biçimde ifade edebilme
28 63771 Konuları analitik yöntemle inceleyebilme
29 63773 Problem çözümünde pratik ve teorik bir akla sahip olma
30 63772 Öğrenilen bilgilerin günlük yaşam içerisindeki hayatı düzenlemesi
31 63777 Akademik veya farklı alanlarda fikirlerini savunabilme
32 63769 Ahlaki sorumlulukların bilincine varabilme
33 63776 Çevre ile olan ilişkilerinde ahlaki bir eylem içerisinde olma
34 63755 Tutarlı bilgiler üreterek özgüven kazanma
35 63775 Toplumsal yaşamda ve meslek hayatında ileri görüşlü olabilme
36 63774 Kazanılan bilgilerin eleştirisini yapabilme
37 63768 Felsefi argümanları açıklayabilmek için gereken yazma ve anlatma yetisi
38 63767 Felsefe tarihini öğrenme
39 63766 Filozofların yaşamlarını öğrenme
40 63761 Eski Grek mitolojisi ve felsefi gelişimin incelenmesi
41 63760 Bilimsel gelişmeler ve felsefe arasındaki ilişkiyi keşfetme
42 63756 Temel felsefi metinlerin incelenmesi
43 63759 Objektif bakış açısına sahip olabilme
44 63757 Farklı düşünceler ile tanışıp, akılcı eleştiriler yapmayı öğrenme
45 63765 Çağdaş sorunları felsefi bakış açısı ile belirtme
46 63764 Düzenli ve tutarlı fikirler üretebilme
47 63763 Felsefi ve etik sorumluluğunun bilincini kazanma
48 63762 Somut ve özet anlamlardan sıyrılıp, derinliğine düşünebilme
49 63758 Kavramsal düşünce üretimi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 5 4
2 4 5 4
3 5 4
4 3 4 4 4 4
5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek