Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST450 Çok Değişkenli İstatistik II 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Hayatta karşılaşılan çok değişkenli istatistiksel problemleri anlamaya, çözümlemeye ve yorumlamaya çalışmaktır. Çok değişkenli verilere ilişkin analiz yöntemlerinin kavratılması, çok değişkenli verilere ilişkin analizleri hem elle hem de istatistik paket programları yardımıyla bilgisayar ortamında yapabilme becerisini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yuksel Oner

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Johnson, R.A and Wichern, D.W. "Applied Multivariate Statistical Analysis", Prentice-Hall,1982. 2. Rencher, A.C. "Methods of Multivariate Analysis", John Wiley&Sons, 2002. 3.Tatlıdil, H. "Uygulamalı Çok değişkenli İstatistiksel Analiz", Engin Yaynları, 1992. 4. Alpar, R. "Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1", Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003. 5. Tuncer, Y. "Çok Değişkenli İstatsitiksel Analize Giriş, Normal Teori" Bıçaklar Kitabevi, Ankara, 2002. 6. Özdamar, K. "Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler) 2", Kaan Kitabevi, Eskişehir, 2004. 7. Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Çok Değişkenli İki Faktör Varyans Analizi; Temel Bileşenler Analizi; Faktör Analizi; Kümeleme Analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 13 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 70 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 13 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 4 2 8
9 Problem Çözümü 13 1 13
11 Soru-Yanıt 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 11 2 22
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 3 7 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çok Değişkenli İki Faktör Varyans Analizi: Model Tanımı, Parametre Tahmini
2 Çok Değişkenli İki Faktör Varyans Analizi: Sonuç Çıkarımı ve Uygulama
3 Temel Bileşenler Analizi: Temel Bileşenlerinin Elde Edilmesi
4 Temel Bileşenler Analizi: Önemli Temel Bileşen Sayısının Belirlenmesi ve Uygulama
5 Faktör Analizi: Ortogonal Faktör Modeli ve Tahmin Yöntemleri
6 Faktör Analizi: Faktör Döndürme ve Yorumlama
7 Faktör Analizi:, Konu ile İlgili Uygulama
8 ARASINAV
9 Çok Değişkenli Lineer Regresyon Analizi: Model Tanımı ve Parametre Tahmini
10 Çok Değişkenli Lineer Regresyon Analizi: Sonuç Çıkarımı ve Uygulama
11 Kümeleme Analizi: Aşama Sıralı (Hiyerarşik) Kümeleme Yöntemleri
12 Kümeleme Analizi: Uygulama
13 Kümeleme Analizi: Aşama Sırasız (Hiyerarşik Olmayan) Kümeleme Yöntemleri
14 Kümeleme Analizi: Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1160494 Çok değişkenli istatistiksel verilerin analiz edilmesinde SPSS, Minitab, Statistica ve Mathlab gibi istatisitk paket programlarından yararlanır.
2 1150713 Kullanılacak veri kümesinin çok değişkenli analize uygunluğunu belirler.
3 1161730 Söz konusu yöntemlerin doğru ve amaca uygun olarak uygulanabilirliği sağlanır
4 1127316 Çok değişkenli istatistik yöntemlerin teorik alt yapısını oluşturur
5 1138224 Hayatta karşılaşılan çok değişkenli istatistiksel problemleri anlamaya, çözümlemeye ve yorumlamaya çalışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 4 4 4 5 4 2 1 3 3 3 3 5 3
2 5 5 5 3 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3
3 5 4 5 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 3 3 3 4 5 2 1 2 2 2 2 2
5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 2 5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek