Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM121 Bilim Tarihi 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Genel Kimyadaki temel kavramları öğretmek, atomun yapısını anlatmak, kimyasal bağ oluşumlarını açıklamak, molekül geometrisi ve kimyasal eşitlikler hakkında bilgi vermek, Katılar, sıvılar ve gazların kimyasal özelliklerini açıklamak, Çözelti derişimlerinin hesaplanmasını ve çözeltilerin hazırlamasını incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Uyanık

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Modern Üniversite Kimyası, C.E. Mortimer, (Çevirenler: T. Altınata, H. Akçay, H. Anıl, H. Avcıbaşı, D. Balköse, S. Çelebi, E. Henden, G. Nişli, M. Toprak, D. Toscalı, B. Yenigül), Çağlayan kitabevi, Cilt I, 2. Baskı, İstanbul, 1993. [2] KİMYA, R. Chang, (Çeviri Editörleri: A. Bahattin SOYDAN, A. Zehra AROĞUZ), 6. Baskıdan çeviri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Kasım 2000. [3] KİMYA Temel Kavramlar, Prof. Dr. N.K. ARAS, Prof. Dr. N.K. TUNALI, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 5. Baskı, İstanbul, Temmuz 1999. [4] Genel Kimya 1-2 / R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring, Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Tahsin Uyar, Prof. Dr. Serpil Aksoy, Palme yayıncılık, 2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Atomun yapısı, kimyasal bağlar, molekül geometrisi, kimyasal eşitlikler ve nicel bağıntılar, gazlar, sıvılar ve katılar, çözeltiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 6 84
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş (sayılar) [1] Sayfa 1-18
2 Atomun Yapısı [1] Sayfa 21-69
3 Atomun Yapısı [1] Sayfa 21-69
4 Kimyasal Bağlar [1] Sayfa 75-124
5 Kimyasal Bağlar [1] Sayfa 75-124
6 Molekül Geometrisi [1] Sayfa 129-175
7 Molekül Geometrisi [1] Sayfa 129-175
8 Kimyasal eşitlikler ve nicel bağıntılar [1] Sayfa 181-214
9 ARASINAV
10 Kimyasal eşitlikler ve nicel bağıntılar [1] Sayfa 181-214
11 Gazlar [1] Sayfa 225-264
12 Sıvılar ve katılar [1] Sayfa 273-309
13 Çözeltiler [1] Sayfa 351-396
14 Çözeltiler [1] Sayfa 351-396

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1259413 Atom, element ve bileşik kavramlarını ve ilgili ilişkileri bilir.
2 1259415 Atom teorileri yardımıyla atomun yapısını açıklar.
3 1259417 Atom altı taneciklerin adlarını ve özelliklerini bilir.
4 1259420 Kimyasal bağ çeşitlerini bilir ve bunlar arasındaki farkları açıklar.
5 1259421 Molekül geometrilerini hibritleşme, moleküler orbital teorisi ve değerlik tabakası elektron çifti itme teorilerini kullanarak belirler.
6 1259424 Kimyasal eşitlikleri, bu eşitliklerin denkleştirilmesini ve stokiyometrik hesaplamaları bilir.
7 1259425 Isı ve sıcaklık arasındaki farklığı, ölçme yöntemlerini ve ilişkilerini bilir.
8 1259427 Termokimyasal eşitliklerin yazım kurallarını bilir, Hess yasası ve Born-Haber çevrimini açıklar.
9 1259428 Gaz basıncını tanımlar, açık hava ve kapalı kaplarda basıncın nasıl ve hangi cihazlarla ölçüleceğini bilir.
10 1259426 Boyle yasası, Charles yasası, Amontons yasası, İdeal gaz yasası, Gay Lussac yasası, Avogadro İlkesi, Dalton kısmi basınçlar yasasını bilir.
11 1259422 Moleküler hızları, Maxweel-Boltzmann dağılımını, Graham’ın efüzyon yasasını ve gerçek gazlar için van der Waals eşitliğini bilir ve uygular.
12 1259423 Sıvıların buharlaşmasını, buhar basıncını, kaynama noktasını, buharlaşma ısısını, Clausius-Clapeyron eşitliğini, Trouton kuralını, donma noktasını ve faz diyagramlarını bilir ve uygular.
13 1259419 Kristal sistemlerini, Kristallerin X-ışını difraksiyonunu (Bragg eşitliğini), metallerin kristal yapılarını, örgü enerjisini ve kusurlu yapıları bilir.
14 1259418 Çözelti çeşitlerini, çözeltilerin özelliklerini ve çözünme olgusunu bilir.
15 1259414 Çözünürlüğe ve çözünme hızına etki eden etmenleri açıklar. Çeşitli çözelti derişimlerini, hesaplanmasını ve çözelti hazırlamasını bilir.
16 1259416 Rault yasasını tanımlar. Elektrolit ve elektrolit olmayan çözeltilerdeki kolligatif özellikleri bilir ve bunlar ile ilgili problemleri çözer.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.