Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ191 Sosyolojiye Giriş 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Sosyolojinin belirli bir alanında gözlem ve araştırma konusu olabilecek birey, grup ve toplulukları tarihsel süreklilik içinde çok değişkenli bir toplumsal yapı ve toplumsal gelişim eğilimleri içinde anlamak ve araştırabilmek için gerekli bilgi, anlama/kavrama ve araştırma temelini oluşturmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Yasemin Yüce Tar

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. GIDDENS, Anthony: Sosyoloji. Ankara: Ayraç Yayınevi, 2000, s. 1-16. 2. SEZAL, İhsan (2002): “Sosyolojiye Giriş”, İhsan Sezal (Ed.). Ankara: Martı Yayınları, s. 5-11, 59-94, 97-128, 199-239 3. BILTON, Tony ve diğerleri (2008): Sosyoloji. Ankara: Siyasal Kitabevi, s. 1-63, 464-493. 4. BILTON, Tony et.al. (1997): Introductory Sociology. Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London: MacMillan, third edition (repinted), s. 23, 49, 76, 97-98, 131, 652. 5. BOTTOMORE, T. B.: Toplumbilim. Ankara: Doğan Yayınevi, 1977, s. 255-276, 287-302. 6. KAZDAĞLI, Güneş: Atatürk ve Bilim. Ankara: TÜBİTAK, 2001. 7. GÖKALP, Ziya: Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak. Kültür Bakanlığı, Ziya Gökalp Yayınları: 4, Ankara: Devlet Kitapları, 1976, s. 1-13. 8. KÜÇÜKÖMER, İdris: Düzenin Yabancılaşması. Batılılaşma. İstanbulBağlam, 2002, s. 13-28. 9. TEKELİ, İlhan: Türkiye’de Siyasal Düşüncenin Gelişimi Konusunda Bir Üst Anlatı, s. 9-42. 10. GÖLE, Nilüfer: Modern Mahrem. İstanbul: Metis Yayınevi, 1991, s. 49-113 11. GÖLE, Nilüfer: İslam ve Modernlik Üzerine MELEZ DESENLER. İstanbul: Metis Yayınevi, 2000, s. 61-87.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Dersin içeriğini klasik ve çağdaş toplumsal kuramları inceleyerek günümüz modern toplumunu,feminizm ve moderniteyi,toplum ve siyaseti, küreselleşmeyi ve Türkiye'nin sosyolojik konuları hakkında fikir yürütebilmek oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 13 26
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyoloji, kuramsal kapsamı ve pratik yorumlama alanları
2 Günümüzde Toplumu İncelemek
3 Modernite İçinde Yaşamak
4 Klasik Toplumsal Kuram,
5 Çağdaş toplumsal Kuramlar
6 Feminizm ve Modernite
7 Birey ve Toplum
8 Toplum ve Siyaset
9 Sosyolojik Araştırma Yöntemleri
10 Sosyolojik Araştırma Yöntemleri
11 Sosyolojik Araştırma Yöntemleri
12 Küreselleşme ve Modernite
13 Türk Modernleşmesi
14 Türkiye'nin Sosyolojik Konuları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1135481 Sosyolojideki temel kuramsal yaklaşımların ana hatlarını ve farklılıklarını ifade etmek
2 1126186 Türk modernleşmesinin ana süreç ve etkenlerini kavramak
3 1140967 Sosyolojik bir araştırmayı tasarlamak ve uygulamaya hazır hale getirebilmek
4 1135882 Kuramsal yaklaşımları farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünmek ve analiz etmek
5 1124647 Ders konularıyla ilgili ana kavramların içeriğini bilmek ve kavramların bağlantılı olduğu diğer konuları çıkarsayabilmek
6 1140521 Küresel koşullar içinde Türk modernleşmesinin gelişim dinamiğini analiz etmek ve toplum-birey ilişkisi ve bireysel değişim açısından öngörülerde bulunmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 3
2 2
3 4 2
4 1 1 3 4 2 3
5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek