Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ291 Sosyal Bilimler İçin İstatistik II 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Psikoloji eğitimi gören öğrencilerin temel düzeyde öğrendikleri istatistiksel yöntemlerin alanları ile ilgili karşılarına çıkacak gerçek olay ve problemlerde etkin bir şekilde kullanımını öğretmektir. Eldeki veriye uygun istatistiksel yöntemi uygulamayı öğrenirler

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Taner TUNÇ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Gravetter F. J., Wallanau L. B., Statistics for the Behavioral Sciences 2- Agresti, Statistics for the Social Sciences 3- Büyüköztürk Ş., Çokluk Ö., Köklü N., Sosyal Bilimler için İstatistik 4- Balcı A., Sosyal Bilimlerde Araştırma, Yöntem, Teknik ve İlkeler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
6 Uygulama/Pratik 0 0 0
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 9 1 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 ortalama ölçüleri, dağılım ölçüleri,olasılık dağılımları 1. hafta..pptx
2 Basit doğrusal regresyon analizi 2. hafta..pptx
3 Basit doğrusal regresyon analizi 3. hafta..pptx
4 Hipotez Testlerine Giriş ve temel kavramlar 4. hafta..pptx
5 Tek örneklem için t- testi, bağımsız örneklemler için t- testi, bağımlı örneklemler için t- testi,etki büyüklüğü 5. hafta..pptx
6 Varyans analizine giriş, temel kavramlar, F dağılımı , varyasyon kaynakları ve test istatistiğinin hsaplanması 6. hafta..pptx
7 varyans analizinde çoklu karşılaştırma testleri ve etki büyüklüğü 7. hafta..pptx
8 Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi 8. hafta..pptx
9 arasınav
10 Khi-kare uygunluk ve bağımsızlık testleri 10. hafta..pptx
11 Mann-Whitney U testi 11. hafta..pptx
12 Wilcoxon işaretli sıra sayıları testi 12. hafta..pptx
13 Kruskal-Wallis H Testi, Friedman S Testi 13. hafta..pptx
14 final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117634 Temel düzeyde istatistiksel veri yapılarını ve uygulanacak yöntemleri tanırlar
2 1117635 Psikolojik olarak alanda karşılaştıkları olayların istatistiksel modellemesini yapabilirler, uygun istatistiksel yöntemlerle çözümler ve yorumlarlar
3 1117636 İstatistik paket programlarını kullanabilme hakkında bilgi sahibi olurlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek