Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ328 Spor Psikolojisi 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Dersin amacı, sporun psikolojiyle olan etkileşiminden yola çıkarak sporda etkili olduğu varsayılan psikoloji konularını aktarmaktır. Ders kapsamında motivasyon, takım birlikteliği, algı, rekabet, geri bildirim, pekiştirme ilkeleri, grup ve takım dinamikleri ile dikkat ve konsantrasyonu etkileyen faktörler irdelenmekte ve bu kavramların sporcuların başarısı üzerindeki etkileri tartışılmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

yok

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Konter E., “Sporda Motivasyon”, Saray Yayınevi , 1995 Konter E., “Sporda Stres ve Performans”, Saray Yayınevi, 1996 TavacıoĞlu L., “Spor Psikolojisi Bilişsel DeĞerlendirmeler”, BaĞırgan Yayınevi , 1999 Suinn R., “Zihinsel Antrenman Kılavuzu” Üev. Tanju BaĞırgan, BaĞırgan Yayınevi, 1996

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sporda kişilik özelliklerinin önemi, başarıya güdülenmede motivasyonun etkililiği, uyarılmışlık, stres ve kaygı düzeylerinin etkililiği, rekabet, işbirliği ve grup dinamiklerinin belirleyiciliği, hedef belirlemenin başarılı olmayı ne şekilde etkilediği, mentörlük.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 1 2 2
10 Tartışma 3 2 6
11 Soru-Yanıt 2 2 4
22 Proje Hazırlama 2 3 6
23 Proje Sunma 2 2 4
24 Seminer 2 3 6
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 7 5 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Sporda kişilik özelliklerinin etkililiğini anlayabilme
3 Motivasyon ve başarıya güdülenme konularını anlayabilme
4 Uyarılmışlık, stres ve kaygıyı anlayabilme
5 Sporda rekabet ve işbirliğini anlayabilme
6 Geribildirim, pekiştirme ilkelerini kavrayabilme
7 Grup ve takım dinamiklerini fark edebilme
8 Hedef belirlemenin önemini kavrayabilme
9 Liderlik
10 Ara sınav
11 Sporda İletişim
12 Sporda psikolojik beceri eğimine giriş
13 Saldırganlık
14 Benlik algısı
15 Fiziksel aktivite ve özyeterlilik
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1125289 Psikolojik kavramların (kişilik özellikleri, motivasyon, stres, kaygı, uyarılmışlık vb.) sporla ilişkilendirilebilmesi
2 1125914 Spor psikolojisi alanında yapılan çalışmaları izleyebilme ve sözlü olarak aktarabilme
3 1131281 Kütüphane araştırması ve Internetten tarama yapabilme
4 1267163 Spor psikolojisi alanı ile ilgili kavramları tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3
2 3 4 3 2
3 2 4 4 4
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek