Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ401 Psikoloji Uygulamalarında Etik 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Meslek ahlakı ilkelerini içselleştirerek pratik ve teorik psikoloji uygulamalarında genel ahlak ve evrensel insan, çocuk,kadın ve hasta hakları çerçevesinde deneklerle, danışan ve çalışanlarla ilişkilerde uygulayabilme ve benimsetebilme becerilerini kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Filiz KOÇOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Knapp, S.J. ve Vande Creek, L.D. (2010). Psikologlar için pratik etik: pozitif yaklaşım. Çev. M. Yılmaz, T.F. Karahan, S.B. Çelik, M.E. Sardoğan. (Orijinali, APA, 2010) Ankara: Mentis Yayıncılık. - APA Etik Yönergesi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Teorik olarak "ahlak" sorunu, etik davranışın temelleri, etik sorunlar karşısında karar verme süreç ve modelleri; mesleki sınırlar,gizlilik kayıtlarının korunması, tehlikeli danışanlar, meslek alanları sorunları ve etik. Değerlendirme ve psikoterapi süreçleri, bilimsel çalışmalar ve etik ilke ve standartlar. Ulusal ve uluslararası (APA) etik standartlar, etik ihlali vaka örnekleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 90 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 10
19 Beyin Fırtınası 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toplam ahlak ve meslek ahlakı ETİK 1. Hafta.pptx
2 Etik davranışın temelleri ETİK 2. Hafta.pptx
3 Etik davranışların mesleki davranış ve standartlara uygulanması ETİK 3. Hafta.pptx
4 Etik sorunlar karşısında karar verme ETİK 4. Hafta.pptx
5 Mesleki beceri, yeterlilik ve etik ETİK 5. Hafta.pptx
6 Mesleki sınırlar ve etik ETİK 6. Hafta.pptx
7 Gizlilik kayıtlarının korunması ve etik ETİK 7. Hafta.pptx
8 Tehlikeli danışanlar ve etik ETİK 8. Hafta.pptx
9 Mesleki sorunlar, adli psikoloji ve etik ETİK 9. Hafta.pptx
10 Değerlendirme, psikoterapi sürecinde özel konular ve etik ETİK 10. Hafta.pptx
11 Akademisyen psikologlar ve etik ETİK 11. Hafta.pptx
12 Klinik beceri ETİK 12. Hafta.pptx
13 Bilimsel araştırma ve etik I ETİK 13. Hafta.pptx
14 Bilimsel araştırma ve etik II ETİK 14. Hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1133015 Bu ders sonunda öğrenci etik davranışın toplumsal ve mesleki temellerini kavrar..
2 1126172 Kişisel ve mesleki etiği bütünleştirir.
3 1118628 Meslek alanındaki yeterliklerle mesleki etik davranışlar arasındaki ilişkiyi içgörü kazanacak şekilde kavrar.
4 1221721 Psikolojik karar verme ve uygulama süreçlerini etik ilkelere göre yönlendirir.
5 1143744 Psikoterapik süreçlerde sürdürülebilir etik duyarlılık kazanır.
6 1130298 Psikolojik araştırma ve uygulamalarda uyulması gereken etik yaklaşım ve ilkeleri uygulamalı olarak bilir..
7 1135361 Mesleğiyle ilgili uluslararası ve ulusal etik standartları ve yasal çerçeveleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 2 3 5 3 4 3 5 5 3 3 3 3 4 2 4 3
2 3 5 4 3 4 4
3 3 5 3 4 4 5
4 5 4 4 3 3 4 3 3 4 2 4 3
5 5 5 3 5 5 5
6 5 5 5 3 5 3 3 2 2 3
7 3 5 5 3 5 3 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek