Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ402 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Endüstri ve örgüt psikolojisinin çalışma alanlarını ve kuramsal gelişimini tanıtmak, endüstriyel ve örgütsel/kurumsal iş yaşamını ve yönetimini, çalışma ilişkilerinin bireysel, örgütsel ve toplumsal bileşenlerini psikoloji ağırlıklı disiplinlerarası bir yaklaşımla kavratarak pratik açıdan sorunsallaştırmak, öğrencilerin çalışma hayatına hazırlanmasına, yönetim becerileri kazanması ve geliştirmesine katkı sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Eren TRABZON

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Öğretim üyesinin Sunumları 2. Aydoğan, E (Ed., 2018). Örgütsel Davranış Odaklı Yönetsel Davranışlar. Ankara: Gazi Kitabevi. 3. Anderson, N. Öneş, D. S. Sinangil, H. K., Viswesvaran, C. (Ed,, 2009). Endüstri, İş ve Örgüt Psikolojisi El Kitabı. Personel Psikolojisi. İstanbul: Literatür Yayıncılık. 4. Koçel, T. (2011). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta. 5. Tevrüz, S. (Ed., 1998). Endüstri ve Örgüt Psikolojisi II. Ankara: Türk Psikologlar Derneği. 6. Sabuncuoğlu, Z./Tüz, M. (1995). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Ezgi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel kavramlar ve kuramlar, toplumsal kültür ve örgüt kültürü, işletmelerde üretkenlik, iş motivasyonu, iletişim yapıları, çatışma yönetimi, stres ve tükenmişlik, karar verme ve planlama süreçleri, bireysel gelişim ve eğitim, personel seçimi, performans değerlendirmesi, yöneticilik ve liderlik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
54 Ev Ödevi 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konulara genel bir bakış, ilişki ve mantıksal bütünlük kurma Bölüm 1- E.Ö.P. nedir tarhiçr.pptx
2 Endüstri ve örgüt psikolojisi: Temel kavramlar ve kuramsal gelişme süreci Bölüm 2-araştırma yöntemleri.pptx
3 Örgüt kültüründe toplumsal kültürün ve örgütsel davranışta değerlerin yeri Bölüm 3- iş analizi.pptx
4 Örgütlerde üretkenlik ve üretkenliği etkileyen faktörler Bölüm 4-İşe alım.pptx
5 Yönetici ve çalışanlarda iş motivasyonu ve iş tatmini Bölüm 5- işgören tarama ve değerlendirme.pptx
6 Örgütlerde iletişim ve haberleşme Bölüm 6- performans değerlendrime.pptx
7 Organizasyonlarda çatışma ve yönetimi Bölüm 7- işgören eğitimi.pptx
8 Çalışma yaşamında stres ve tükenmişlik Bölüm 8- motivasyon.pptx
9 Organizasyonlarda karar verme ve planlama süreçleri Bölüm 9- olumlu işgören tutum ve davranışları.pptx
10 Ara sınav
11 İş yerinde bireysel gelişim ve eğitim çalışmaları Bölüm 11- çalışma ortamında iletişim.pptx
12 Personel seçiminde kullanılan yordayıcılar ve Türkiye'de uygulamalar Bölüm 12-örgütlerde grup süreçler.pptx
13 Örgütsel ve bireysel performans değerlendirmesi ve yönetimi Bölüm 13.pptx
14 Yöneticilik ve liderlik Bölüm 14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1137920 Yöneticilik, liderlik ve etkin liderlik farkını bileşenleri ve sonuçları ile açıklar.
2 1122207 Haberleşme ve iletişim sorunlarını organizasyon yapısı ile ilişkilendirir.
3 1147926 Bireysel verimliliği örgütsel bağlamı içinde çözümler.
4 1129110 İş yaşamında stres ve tükenmişliği sonuçları ve başa çıkma yolları ile birlikte örgütsel verimlilik için değerlendirir.
5 1124690 Çalışma yaşamının çalışanlar açısından iyileşmesi için toplumsal koşulları eleştirir.
6 1133262 Toplumsal değerlerin çalışma hayatına ve örgütlere etkisini tartışır.
7 1145415 Performans değerlendirme sistem ve ölçütlerini bilir.
8 1146809 Organizasyonlardaki davranış ve yönetim sorunlarını çok boyutlu olarak çözümler.
9 1121478 Organizasyonlarda çatışma nedenlerini ve sonuçlarını çözüm yolları ile birlikte tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 4 2
2 4 2
3 4 2
4 4 2
5 4 2
6 4 2
7 4 2
8 2
9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek