Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS101 Sosyolojiye Giriş I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencileri sosyolojideki temel kavramlar, yaklaşımlar ve metodolojiler ile tanıştıran giriş niteliğinde bir derstir. Dersin temel amacı; öğrencilerin kuram (teori) ve görgül (ampirik) araştırma arasında ilişki kurmasını sağlamak, öğrencilerin sosyolojik imgelemini (hayalgücünü) geliştirmek ve kuramsal bakış açıları ve bilimsel bilgi açısından sosyolojinin zengin mirasını ortaya koyarak, öğrencilere güncel toplumsal olaylara yönelik sosyolojik bakış açısı kazandırmaktır. Sosyolojiye giriş dersinin amacı, öğrencilere sosyal etkileşim, sosyal iletişim, sosyal değişim ve değişim süreci, sosyal yapı, sosyal uygulama, sosyal çevre ve sosyal kurum gibi kavramları ayrıntılı bir şekilde anlatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Selim EREN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bozkurt, Veysel. Değişen Dünyada Sosyoloji, Ekin Kitabevi, 2017 2. GIDDENS, Anthony: Sosyoloji. Ankara: Ayraç Yayınevi, 2000 3. SEZAL, İhsan (2002): “Sosyolojiye Giriş”, İhsan Sezal (Ed.). Ankara: Martı Yayınları. 4. BILTON, Tony ve diğerleri (2008): Sosyoloji. Ankara: Siyasal Kitabevi 5. BOTTOMORE, T. B.: Toplumbilim. Ankara: Doğan Yayınevi, 1977 6. GÖKALP, Ziya: Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak. Kültür Bakanlığı, Ziya Gökalp Yayınları: 4, Ankara: Devlet Kitapları, 1976 7. TEKELİ, İlhan: Türkiye’de Siyasal Düşüncenin Gelişimi Konusunda Bir Üst Anlatı, s. 9-42. 8. GÖLE, Nilüfer: Modern Mahrem. İstanbul: Metis Yayınevi, 1991, s. 49-113 9. GÖLE, Nilüfer: İslam ve Modernlik Üzerine MELEZ DESENLER. İstanbul: Metis Yayınevi, 2000, s. 61-87.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyolojinin bilim olarak ortaya çıkışındaki ekonomik, sosyal ve politik gelişmeler; sosyolojinin kurucuları; sosyolojinin alt dalları; sosyolojinin temel ilke, kavram ve kuramları; sosyal yapı ve özellikleri; sosyal tabakalaşma; sosyal ilişkiler; sosyal değişme; sosyal gruplar, sosyal grup türleri ve grup normları; sosyalleşme ve sosyalleşme süreci; kültür kalıpları; sosyal kurumlara giriş: aile kurumu, ekonomi kurumu, siyasal kurumlar, eğitim kurumu, din kurumu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 2 2
27 Makale Yazma 1 7 7
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı, Derse Genel Giriş, Klasik ve Çağdaş Sosyolojinin Özellikleri, Sosyolojik Bakış Açısı ve bu bakış açısını kazanma yolları. Yok Yok Sosyolojiye Giriş I.docx
2 Sosyolojinin Tanımı ve bu tanım içinde yer alan kavramlar Yok Yok Sosyolojiye Giriş I.docx
3 Sosyolojinin Konusu ve diğer bilimlerle ilişkisi, Sosyolojinin Alt Dalları Yok Yok Sosyolojiye Giriş I.docx
4 Sosyolojide Araştırma Yöntemi (Metodoloji), Yok Yok Sosyolojiye Giriş I.docx
5 Metodolojinin İçeriği-Yapısı, Yöntem, Teknik Yok Yok Sosyolojiye Giriş I.docx
6 Teori, Sayıltı, Denence. Yok Yok Sosyolojiye Giriş I.docx
7 Ara Sınav Ara sınav Yok Sosyolojiye Giriş I.docx
8 Sosyolojide Araştırma Teknikleri, Örneklem Teknikleri, Bilgi Toplama Teknikleri,Analiz teknikleri. Yok Yok Sosyolojiye Giriş I.docx
9 Nitel ve Nicel Araştırmalar, Özellikleri ve bu tip sosyolojik araştırmalara örnekler Yok Yok Sosyolojiye Giriş I.docx
10 Sosyal Yapının Kısımları, Sosyal İlişkiler ve Nitelikleri, Sosyal Statü, Sosyal Rol ve ilişkili diğer kavramlar, Sosyal Gruplar, Özellikleri, Tipleri ve Fonksiyonları, Sosyalleştirme Süreci ve bir sosyalleştirme aracı olarak gruplar. Yok Yok Sosyolojiye Giriş I.docx
11 Sosyal Tabakalaşma, Sosyal Tabakalaşma Türleri (Kapalı ve Yarı-Kapalı Tabakalaşma, Açık Sınıf Tabakalaşması) ve Sosyal Hareketlilik, Yatay ve Dikey Sosyal Hareketlilik ve dikey hareketlilikte eğitimin önemi. Yok Yok Sosyolojiye Giriş I.docx
12 Sosyal değişme ve ilgili kavramlar, Evrim, İlerleme, Gelişme, (Ekonomik Büyüme, Orta Sınıflaşma, İnkılap (Reform), İhtilal (Devrim), Sosyal Değişmeyi Etkileyen Faktörler (Fiziksel Çevre, Teknoloji, Kültür, Demografi Faktörleri) Yok Yok Sosyolojiye Giriş I.docx
13 Sosyal Değişme Tipleri (Serbest Sosyal Değişme, Müdahale Yoluyla Sosyal Değiştirmeler) Kültür Boşluğu, Tampon Kurum ve Mekanizmalar, Sosyal Bütünleşme, Sosyal Çözülme ve Nedenleri, Anomi. Yok Yok Sosyolojiye Giriş I.docx
14 Derse Yönelik Genel Değerlendirme Yok Yok Sosyolojiye Giriş I.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1349523 Sosyolojik bakış açısı ve eleştirel düşünme yeteneğini kazanır
2 1349541 Temel sosyolojik konuları ve kavramlarını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.