Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS102 Sosyolojiye Giriş II 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı kültür, kültürel değişim, sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik sosyal çatışma, sosyal sapma, sosyal değişim, modernite ve post-modernite kuramları, ırk, etnisite, kimlik, küreselleşme, çok kültürlülük gibi konular tanıtılarak öğrencilere kültürel çeşitliliği, toplumu, toplumsal olayları farklı perspektiflerden değerlendirme ve yorumlama becerisinin kazandırmaya çalışmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Selim EREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- GIDDENS, Anthony: Sosyoloji. Ankara: Ayraç Yayınevi, 2000, s. 1-16. 2. SEZAL, İhsan (2002): “Sosyolojiye Giriş”, İhsan Sezal (Ed.). Ankara: Martı Yayınları, s. 5-11, 59-94, 97-128, 199-239 3. BILTON, Tony ve diğerleri (2008): Sosyoloji. Ankara: Siyasal Kitabevi, s. 1-63, 464-493. 4. Bauman, Zygmunt. Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı Yay. İstanbul 2017 5. BOTTOMORE, T. B.: Toplumbilim. Ankara: Doğan Yayınevi, 1977, s. 255-276, 287-302. 6. GÖKALP, Ziya: Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak. Kültür Bakanlığı, Ziya Gökalp Yayınları: 4, Ankara: Devlet Kitapları, 1976, s. 1-13. 7. TEKELİ, İlhan: Türkiye’de Siyasal Düşüncenin Gelişimi Konusunda Bir Üst Anlatı, s. 9-42. 8. GÖLE, Nilüfer: Modern Mahrem. İstanbul: Metis Yayınevi, 1991, s. 49-113 11. GÖLE, Nilüfer: İslam ve Modernlik Üzerine MELEZ DESENLER. İstanbul: Metis Yayınevi, 2000, s. 61-87.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klasik ve çağdaş kuramlar çerçevesinde sosyolojinin temel konuları ele alınacaktır. Sosyolojik Araştırma Yöntemleri, küreselleşme, kültür, toplumsal sapma, tabakalaşma, toplumsal cinsiyet, ırk ve etnisite ve göç gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
27 Makale Yazma 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyoloji, kuramsal kapsamı ve pratik yorumlama alanları Yok Yok Sosyolojiye Giriş II- Ders İçeriği.docx
2 Klasik Sosyoloji Kuramları Yok Yok Sosyolojiye Giriş II- Ders İçeriği.docx
3 Çağdaş Sosyoloji Kuramları Yok Yok Sosyolojiye Giriş II- Ders İçeriği.docx
4 Sosyolojik Araştırma Yöntemleri Yok Yok Sosyolojiye Giriş II- Ders İçeriği.docx
5 Küreselleşme Yok Yok Sosyolojiye Giriş II- Ders İçeriği.docx
6 Türkiye'nin Sosyolojik Tartışmaları Yok Yok Sosyolojiye Giriş II- Ders İçeriği.docx
7 Toplum ve Kültür Yok Yok Sosyolojiye Giriş II- Ders İçeriği.docx
8 Gruplar ve Örgütler Yok Yok Sosyolojiye Giriş II- Ders İçeriği.docx
9 Ara sınav Ara sınav Yok
10 Toplumsal Tabakalaşma, Sınıf ve Statü Yok Yok Sosyolojiye Giriş II- Ders İçeriği.docx
11 Yoksulluk, Toplumsal Dışlama ve Refah Yok Yok Sosyolojiye Giriş II- Ders İçeriği.docx
12 Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Yok Yok Sosyolojiye Giriş II- Ders İçeriği.docx
13 Irk ve Etnisite Yok Yok Sosyolojiye Giriş II- Ders İçeriği.docx
14 Göç, Kimlik ve Toplumsal Hareketler Yok Yok Sosyolojiye Giriş II- Ders İçeriği.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1349708 Toplumsal olgular hakkında farklı yaklaşımları özümser.
2 1349744 Klasik sosyoloji sistemleri hakkında genel bilgi sahibi olur.
3 1349745 Sosyolojik düşüncenin tarihsel gelişimini belli başlı temsilcileri üzerinden öğrenir.
4 1349772 Bu düşünürlerin Türk sosyologlarına katkıları hakkında fikir sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.