Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS102 Sosyolojiye Giriş II 927001 1 2 7

Dersin Amacı

Bu dersin amacı kültür, kültürel değişim, sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik sosyal çatışma, sosyal sapma, sosyal değişim, modernite ve post-modernite kuramları, ırk, etnisite, kimlik, küreselleşme, çok kültürlülük gibi konular tanıtılarak öğrencilere kültürel çeşitliliği, toplumu, toplumsal olayları farklı perspektiflerden değerlendirme ve yorumlama becerisinin kazandırmaya çalışmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Selim EREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- GIDDENS, Anthony: Sosyoloji. Ankara: Ayraç Yayınevi, 2000, s. 1-16. 2. SEZAL, İhsan (2002): “Sosyolojiye Giriş”, İhsan Sezal (Ed.). Ankara: Martı Yayınları, s. 5-11, 59-94, 97-128, 199-239 3. BILTON, Tony ve diğerleri (2008): Sosyoloji. Ankara: Siyasal Kitabevi, s. 1-63, 464-493. 4. Bauman, Zygmunt. Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı Yay. İstanbul 2017 5. BOTTOMORE, T. B.: Toplumbilim. Ankara: Doğan Yayınevi, 1977, s. 255-276, 287-302. 6. GÖKALP, Ziya: Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak. Kültür Bakanlığı, Ziya Gökalp Yayınları: 4, Ankara: Devlet Kitapları, 1976, s. 1-13. 7. TEKELİ, İlhan: Türkiye’de Siyasal Düşüncenin Gelişimi Konusunda Bir Üst Anlatı, s. 9-42. 8. GÖLE, Nilüfer: Modern Mahrem. İstanbul: Metis Yayınevi, 1991, s. 49-113 11. GÖLE, Nilüfer: İslam ve Modernlik Üzerine MELEZ DESENLER. İstanbul: Metis Yayınevi, 2000, s. 61-87.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klasik ve çağdaş kuramlar çerçevesinde sosyolojinin temel konuları ele alınacaktır. Sosyolojik Araştırma Yöntemleri, küreselleşme, kültür, toplumsal sapma, tabakalaşma, toplumsal cinsiyet, ırk ve etnisite ve göç gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
27 Makale Yazma 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyoloji, kuramsal kapsamı ve pratik yorumlama alanları Yok Yok Sosyolojiye Giriş II- Ders İçeriği.docx
2 Klasik Sosyoloji Kuramları Yok Yok Sosyolojiye Giriş II- Ders İçeriği.docx
3 Çağdaş Sosyoloji Kuramları Yok Yok Sosyolojiye Giriş II- Ders İçeriği.docx
4 Sosyolojik Araştırma Yöntemleri Yok Yok Sosyolojiye Giriş II- Ders İçeriği.docx
5 Küreselleşme Yok Yok Sosyolojiye Giriş II- Ders İçeriği.docx
6 Türkiye'nin Sosyolojik Tartışmaları Yok Yok Sosyolojiye Giriş II- Ders İçeriği.docx
7 Toplum ve Kültür Yok Yok Sosyolojiye Giriş II- Ders İçeriği.docx
8 Gruplar ve Örgütler Yok Yok Sosyolojiye Giriş II- Ders İçeriği.docx
9 Ara sınav Ara sınav Yok
10 Toplumsal Tabakalaşma, Sınıf ve Statü Yok Yok Sosyolojiye Giriş II- Ders İçeriği.docx
11 Yoksulluk, Toplumsal Dışlama ve Refah Yok Yok Sosyolojiye Giriş II- Ders İçeriği.docx
12 Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Yok Yok Sosyolojiye Giriş II- Ders İçeriği.docx
13 Irk ve Etnisite Yok Yok Sosyolojiye Giriş II- Ders İçeriği.docx
14 Göç, Kimlik ve Toplumsal Hareketler Yok Yok Sosyolojiye Giriş II- Ders İçeriği.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1119998 Toplumsal olgular hakkında farklı yaklaşımları özümser.
2 1120034 Klasik sosyoloji sistemleri hakkında genel bilgi sahibi olur.
3 1120035 Sosyolojik düşüncenin tarihsel gelişimini belli başlı temsilcileri üzerinden öğrenir.
4 1120062 Bu düşünürlerin Türk sosyologlarına katkıları hakkında fikir sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63780 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 63779 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63778 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.
4 63783 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
5 63781 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
6 63782 Saha araştırması yapma ve bunları bilgisayar ortamına istatistiksel değerlendirmelere tabii tutma becerilerini geliştirir.
7 63784 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini planlar ve yürütür.
8 63793 Sosyolojik proje ve araştırmalarında ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
9 63785 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
10 63794 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
11 63786 Araştırma verisine uygun istatistiği seçer, uygular ve sonuçları yorumlar.
12 63787 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
13 63788 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
14 63789 Disiplinler arası bilgi ve kavrayışa sahip olabilmek için, birlikte çalışma becerilerini artırarak, sözlü ve yazılı sunum becerisi kazanır.
15 63790 Sosyal çoğulculuğu kavrar ve sosyal değişimleri değerlendirir.
16 63791 Klasik ve Çağdaş Sosyoloji kuramlarını bilir ve sosyolojik ekolleri tanımlar.
17 63792 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlar ve açıklar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5
2 4 4 5 3 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5
3 5 5 3 3 4 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5
4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek