Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS207 Sosyal Bilimlerde İstatistik I 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Dersin amacı sosyal bilim ve sosyoloji çalışmalarında istatistik kullanımına ilişkin temel becerileri kazandırmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Yüksel Terzi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

H. Gamgam, Ö. Ünver, B. Altunkaynak; Temel İstatistik Yöntemler, Gazi Kitabevi Ankara Filiz Çakır (2000) Sosyal Bilimlerde İstatistik, Alfa Yayınları, İstanbul. Hüsnü Arıcı (2004) İstatistik, Yöntemler ve Uygulamalar, Ankara Kazım Özdamar. (2013). Paket programlar İle İstatistiksel veri Analizi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İstatistikte temel kavram ve yaklaşımlar, istatistiksel araştırma ve bir araştırmanın içeriği, örnekler ve yığın, değişkenlerin ölçülmesi gibi sosyal bilimlerde kullanılan istatistiksel yöntemler ağırlıklı olarak öğrenciye sunulmaktadır. SPSS paket programı tanıtılarak, SPSS'te istatistiksel veri analizleri yapmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40
54 Ev Ödevi 2 7 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistiğin Temel Kavramları: Kitle, Parametre, Örneklem, Tahmin Edici (İstatistik), Değişken ve Türleri, Ölçme Düzeyi. SOS1.pdf
2 İstatistiksel Verilerin Toplanması ve Düzenlenmesi, Frekans Tabloları ve Değerlendirme SPSS Uygulama SOS2.pdf
3 Merkezi eğilim ölçüleri: Aritmetik ortalama, Ortanca, Mod SPSS Uygulama SOS03.pdf
4 Değişkenlik Ölçüleri Ranj, Mutlak Sapma, Varyans, Standart sapma, Değişim Katsayısı SPSS Uygulama SOS4.pdf
5 Normallik testi Tek grup: Parametrik-parametrik olmayan testler SPSS Uygulama SOS5.pdf
6 İki bağımsız grup: Parametrik-parametrik olmayan testler, SPSS uygulama SPSS Uygulama SOS6.pdf
7 İki bağımlı grup: Parametrik-parametrik olmayan testler, SPSS uygulama SPSS Uygulama SOS7.pdf
8 Ara Sınav
9 Anova, SPSS uygulama SPSS Uygulama SOS9.pdf
10 Two-way Anova, SPSS uygulama SPSS Uygulama SOS10.pdf
11 Çapraz tablolar, ki-kare testleri, SPSS uygulama SPSS Uygulama SOS11.pdf
12 McNemar testi, kappa, kendall-tau, phi testleri, SPSS uygulama SPSS Uygulama SOS12.pdf
13 Korelasyon SPSS Uygulama SOS13.pdf
14 Genel uygulama SPSS Uygulama SOS14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1175980 Sosyal bilimlerde istatistiksel modellemelere karar verebilmek
2 1152467 Değişken, evren ve örneklem türleri, ölçek ve veri tipleri gibi temel sınıflandırmaları bilmek
3 1155235 Uygulamalı sosyolojik çalışmalarda istatistik kullanabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63780 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 63779 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63778 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.
4 63783 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
5 63781 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
6 63782 Saha araştırması yapma ve bunları bilgisayar ortamına istatistiksel değerlendirmelere tabii tutma becerilerini geliştirir.
7 63784 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini planlar ve yürütür.
8 63793 Sosyolojik proje ve araştırmalarında ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
9 63785 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
10 63794 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
11 63786 Araştırma verisine uygun istatistiği seçer, uygular ve sonuçları yorumlar.
12 63787 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
13 63788 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
14 63789 Disiplinler arası bilgi ve kavrayışa sahip olabilmek için, birlikte çalışma becerilerini artırarak, sözlü ve yazılı sunum becerisi kazanır.
15 63790 Sosyal çoğulculuğu kavrar ve sosyal değişimleri değerlendirir.
16 63791 Klasik ve Çağdaş Sosyoloji kuramlarını bilir ve sosyolojik ekolleri tanımlar.
17 63792 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlar ve açıklar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 2 2 1 3 3 4 3 3 5 5 2 2 1 1 2
2 2 1 2 1 2 4 4 4 2 3 4 3 2 3 1 1 1
3 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 4 2 1 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek